Xem Nhiều 3/2023 #️ Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú # Top 5 Trend | Iseeacademy.com

Xem Nhiều 3/2023 # Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú mới nhất trên website Iseeacademy.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hương yêu liễu nhiễu – Tán cái vinh la

Tằng tằng hóa vãng Cửu Liên hoa – Xứ xứ thị Phật A Di đà

Chúng vọng biến đa – Đài Sơn chỉ lộ bà.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Phù dĩ: Hương hoa la liệt, Đăng chúc giao quang, Chúng đẳng kiền thành, chí tâm tán lễ.

Tâm địa tự Lưu ly  – Nhật quán vọng hóa nghi.

Tương tư Đồng tử mẫu – Hoài mộ hữu thời nhi.

Kim nhan thuần Bảo hóa – Ngọc chất Diệu hoa phi.

Cửu liên tùy nguyện phó – Tam Thánh nhạ Tây quy.

Cố hệ siêu sinh tử –  Đại ai khoáng tế kỳ.

Nam mô Độ Nhân sư Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Phù dĩ: Đường thượng trang nghiêm, kỷ tiền la bái; dục nghinh Thuyền tổ giáng linh, tu trượng Tào Khê quán sái. Thị thủy dã băng tuyết tàng châu, ba trừng tẩm nguyệt. Hoặc tại viễn công liên Lậu hạ, Khóa định Lục thời; hoặc cư Lạc quốc bảo Trì trung, Hoa phô Tứ sắc. Tiêu dao Thánh cảnh, Phàm tình nhàn sái Thiên cung Tịnh độ. Kim tương quyên trích hướng kỷ tiền, lệnh thử Thuyền sàng đồng ly cấu. Giáo hữu Bí mật Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

ooo

THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ:

Cúi đầu quy y Tô tất đế – Đầu mặt đỉnh lễ Phật Thế tôn

Chúng con ca tụng đức Chuẩn đề – Nguyện  đấng Từ bi thương phù hộ.

Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti nam. Tat da tha:

        Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 lần)

        (Nam mô Tát đa nẩm Tam miệu Tam Bồ đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha:

Án. Chiết lệ Chủ lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

      Nam mô Ly Cấu địa Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần)

ooo

Như Ý châu ngọc, lưu chú Hoa nhị – Thủy tự Hoa nhi, Hoa tự Thủy.

Thủy, Hoa tiêu trần lụy thuần hồ – Tinh túy Liên nhị đề sinh quý.

Nam mô Thanh Lương địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Cung văn: Dục nghinh Cửu liên Thuyền tổ, tu bằng Ngũ phần Pháp hương. Phù hương giả: Căn tiềm Tịnh vực, diệp phá trần lao. Tài bồi phi nhất Thế chi Công; thủ hộ thị bách Thần chi Lực. Đãn cổ phân phương độc lộ kỳ, thốn ty giai diệu nan thù giá; chỉ duyên Bồ tát tích tàng, khởi dự Long thần đẩu xuất. Đương đại chiêm y, phả thiên đông phụng. Giáo hữu nhiên Hương Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Chân ngôn ngũ phần Thế gian hi – Khinh tống từ phong mật tín trì.

Nhất điểm thúy tâm hàm tạo hóa – Cửu Liên đài bạn nguyện dao tri.

ooo

Nhất tâm niệm Phật, đan quế hàm hương. Thừa lâm chung, Chính niệm chiêu chương; văn Không trung Thiên nhạc khanh thương; dẫn (Giác linh) Linh hồn siêu vãng Tây phương; Tứ bối cộng bi thương, ai nạp hưởng chưng thường.

Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Cung văn: Nhân tòng khoáng kiếp. Quả cập kim sinh. Giả bình nang vu mộng lý. Viên thế nhiễm vu từ môn. Kỳ thừa tiên sắc, đốc phụng tư kinh. Phổ chu hàm thức, đồng phó Tây giai. Hốt nhĩ càn thành báo mãn Liên bảng đề danh. Uế bang vô đầu túc, Tịnh quốc dĩ thê thần. Tư đương tiết giới… (mỗ) thiên, húy nhật (tuần lâm), truy tố khâm hoài ư đạm bạc, tuế thời bồi thiết ư chiêm hoài. Bàn trình Lục cúng, lễ thỉnh Tam thân. Giáo hữu phụng thỉnh Chân ngôn Cẩn đương trì tụng.

     Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha nga ta Da. (5 lần)

(Nam mô Bộ bộ Đế rị, Già rị Đa rị, Đát đá nga đá gia)

ooo

Thượng lai phụng thỉnh Chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, Chúng đẳng kiền thành, thượng Hương nghinh thỉnh. Hương hoa thỉnh.

ooo

ĐƯỜNG THỈNH TỔ KỴ NHẬT:

Nhất tâm phụng thỉnh: Ảo sinh ảo cảnh, đoan vị túc duyên ám tưởng; trần trung trần điểm quốc kỳ quan giác thượng giác mê nhân. Bi điền dị ký, nguyện hải nan danh; Vương thần Sĩ thứ nhàn lai Chân thắng địa. Thánh phàm Thiện ác tòng thử giả sinh duyên; tiệm tiệm thành nhân, hoàng hoàng yếm thế. Thoát trần lụy vu Thuyền quynh; thùy giới đao vu Liên hậu. Mỗi vị sinh hoằng Tỳ ni, tử quy an dưỡng; khởi kỳ vọng chân đồng thể, Nhân quả tương phù. Thánh chúng Tây lai hoàn vũ trụ; Hoa đài Vân sính trú Hư không. Nãi ư … niên, … nguyệt, … nhật … bài (thời), Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy, Vô diệt Vô sinh, Liên hoa quốc lý.

Cung duy: Nam mô …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích … Thuyền sư Nhục thân Bồ tát – Thuyền Tọa hạ. Phả cập Thề duyên đoạn xứ tòng tha đoạn, kiếp hỏa quang trung vũ nhất hồi. Giáng phó Thuyền đường chứng minh Công đức. Hương hoa thỉnh.

ooo

ĐƯỜNG THỈNH LỊCH ĐẠI CHƯ TỔ:

Nhất tâm phụng thỉnh: Trúc lâm Bí điển, phong đức di trần. Tâm tự ký Hội chi Mộc, Thân đông như Địa chi Không. Thuần hồ Pháp tử, trùng xử sinh xuân. Hạo hạo hồ, hi hi hồ, khai nhan tuý mục, xưng tính vong tình. Tiêu dao Cực lạc chi Thiên, nhà sái Lưu ly chi Địa. Duyệt ý nan cùng, Hương quang bất tận.

Cung duy: …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích …  Thuyền sư nhục thân Bồ tát.

Duy nguyện: Thế duyện đoạn xứ tòng tha đoạn, kiếp hào quang trung vũ nhất hồi; giáng phó Thuyền đường thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức. Hương hoa thỉnh.

ooo

ĐƯỜNG THỈNH LỊCH ĐẠI CHƯ BẢN TỰ:

Nhất tâm phụng thỉnh: Đồng nghiệp Tịnh bang xuất trần nghiêm thổ. Thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công. Linh quang độc diệu, chân chiếu vô tư, trái chủ oan gia, trường biệt dao trì, Kim địa như chi. Hóa Công chi diệu, Thiên nhiên chi kỳ; Cửu phẩm Liên khai trần quýnh dị, nhất sinh phú hữu hải vô trần.

Cung duy:  Nam mô …(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích … Thuyền sư nhục thân Bồ tát – Thuyền Tọa hạ.

…(Tiên Hưng) Tháp Ma ha Tỷ khiêu Giới tự … Thích … Thuyền sư nhục thân Bồ tát; Tỷ khiêu ni……; Sa di Giới tự ……

Cung duy Đại Tổ sư: Bồ đề Đạt ma, Tuệ Năng Tào Khê; Tam Đại Pháp sư: Từ Đạo Hạnh, Không Lộ, Giác Hải; Trúc lâm Tam tổ: Tĩnh Tuệ Giác hoàng Điều ngự Đầu đà, Pháp loa, Huyền Quang. Tiền đại Tổ sư: Khâu ni Danh, Ma ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác, Khâu Đà La; chư Đại Pháp sư, chư Đại Tổ sư: Tỳ ni Đa Lưu chi, Thảo Đường, Vô Ngôn Thông, Pháp Hiển, Thanh Biện, Định Không, Thông Thiện, Pháp Thuận, Thiền ông, Vạn Hạnh, Khánh Văn, Minh Không, Khuông Việt, Đa Bảo, Thông Biện, Chân Nguyên, Hương Hải, Chuyết chuyết Chuyết công, Minh Hành, Tại Công, Anh Công Chí Công, Thông Giác, Khắc Trường, Khắc Minh, Như Trí; Quảng Đức, Đức Nhuận, Tâm Tịch, Tố Liên, Thanh Chân, Tâm Minh, Thiện Hoa, Thiền Tâm, Trí tịnh… nhất thiết …tự lịch đại Tổ sư.  

Phả thỉnh Chư vị Tam tạng Pháp sư, chư Đại Pháp sư, chư Đại Tổ sư: Cưu ma La thập, Huyền Trang, Mã Minh, Long thụ, Long Trí, Vô Trước, Thế thân, Kim Cương Trí, Tuệ Viễn, Tuệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn; Giới Hiền, Đàm Loan, Trí Giả, Đạo Xước, Thiện Đạo, Nam nhạc Hoài nhượng, Mã tổ Đạo nhất, Lâm tế Nghĩa huyền, Bách trượng Hoài hải, Nam Tuyền, Triệu Châu, Động sơn Lương giới, Tào sơn Bản tịch, Trí giáo Nhất cú, Thiện Vô uý, Nhất Hạnh, Hiền Thủ Pháp Tạng, Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Diên thọ Vĩnh Minh, Thiếu Khang, Tỉnh Thường, Liên trì Châu hoằng, Ngẫu ích Trí húc, Từ Vân, Ngộ Đạt, Lương vũ Đế quân, Hư Vân, Ấn Quang, Thánh Nghiêm, Thái Hư, Tuyên Hóa….

Phả cập các Tông các Phái lịch đại Tổ sư Tỳ ni Đa Lưu chi, Vô ngôn Thông, Lâm Tế, Tào Động, Thảo Đường cập Tây thiên, Đông độ, Nam Việt Truyền giới Truyền giáo nhất thiết chư Đại Pháp sư, lịch đại Tổ sư; nhất thiết Tông sư, Thuyền sư chư vị Bồ tát; Hậu tiến tiền tu, Thanh tịnh Hải chúng, Tha phương Thử giới, Đồng nghiệp chư vị Giác linh, Tam thế Tăng già gia chúng – Thuyền Tọa hạ.

Duy nguyện: Dĩ Từ bi thủ đề cung Tây hành, phùng phó Thuyền đường, thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức. Hương hoa thỉnh.

ooo

ĐƯỜNG THỈNH TỔ TIÊN SƯ TỔ VÀ CHƯ LINH:

Nhất tâm Phụng thỉnh: Thập nguyệt hoài thai, Tam chiêu tọa thảo. Càn khôn đức trọng dã nan tuyên, Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt. Thống vạn cổ cương thường, y nhất đoàn trung hiếu. Hinh nhĩ tịch thiện, khiết nhĩ Thần tôn. Cảm thương thán nhạ, ai tai Tâm thiết.

Cung duy: Hiển Tổ khảo … Quý công húy …, Tỷ Tổ khảo: … Thị quý húy … Tỷ khiêu… (Tỷ khiêu ni…) phả cập nhất thiết Gia tiên Nội ngoại, viễn cận đẳng chư Hương hồn.

Duy nguyện: Pháp lực phổ từ vô phất giới, U hồn hàm phục thử siêu thăng. Giáng phó Thuyền sàng thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

Thượng lai nghinh thỉnh, ký mộc quang lâm, An tọa Chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Thuyền lưu hóa tự nhật tiêm tân – Hoài mộ thiên thu kính tự Thần

Dao vọng Tây càn thân lễ thỉnh – Giáng lâm Đông độ chứng duy cần

Liên thiên Hải chúng thùy Quang chiếu – Sa giới Hàm linh hạ cư thần

Phàm, Thánh giao tham đồng tán ngưỡng – Lai thành lai hạ bảo nghiêm thân.

Nam mô An Bảo tọa Bồ tát Ma ha tát.

ooo

Thượng lai an tọa Chân ngôn tuyên dương dĩ kính, Chúng đẳng kiền thành đô thân phụng hiến.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN, CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra Hum. (3 lần)

(Nam mô Tát phạ đát Tha nga Đá phạ rô chỉ đế. Úm Tam bạt la Tam bạt la Hồng)

ooo

Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da. Tat da tha:

       Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần)

(Nam mô Tô rô Bà da, Đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha:

Úm. Tô rô Tô rô, Bát la Tô rô, Bát la Tô rô. Sa bà ha)

ooo

Thử thực Sắc, hương, vị vô thượng cúng Tam quan, viên chiếu hưởng tư thành; vô biên Từ đức hi thân chứng. Đồng thể Chân như nguyện thấu tình, Liên bang Quốc độ, tuyền dũng thất trân. Tự tiền bảo bát phó như vân, Thiên ban thú vị trần; sau lẫm di thần, phong quang tướng Hảo thân.

Nam mô Thuyền Duyệt tạng Bồ tát Ma ha tát.

ooo

Thượng lai hiến cúng dĩ canh, sở hữu sớ văn, cẩn đương tuyên độc. (Tuyên sớ)

Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu. Văn sớ đối Đàn tiền dụng bằng phó lô thiêu hóa. (Hóa sớ)

ooo

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH:

Nam mô Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh. Quán Tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la Mật đa thời chiếu kiến Ngũ uẩn giai Không – độ nhất thiết Khổ ách. Xá lợi tử! Sắc bất dị Không – Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc; Thụ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.

Xá lợi tử! Thị chư Pháp – Không tướng; bất Sinh – bất Diệt, bất Cấu – bất Tịnh, bất Tăng – bất Giảm. Thị cố Không trung vô Sắc; vô Thụ, Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn giới… nãi chí vô Ý thức giới; vô Vô minh diệc vô Vô minh tận… nãi chí vô Lão, Tử diệc vô Lão, Tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí diệc vô Đắc dĩ vô Sở đắc cố. Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la Mật đa cố, Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo, mộng tưởng; cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la Mật đa cố đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la Mật đa thị Đại Thần chú, thị Đại Minh chú, thị Vô Thượng chú, thị Vô Đẳng đẳng chú; năng trừ nhất thiết Khổ, Chân thực bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la Mật đa chú; tức thuyết chú viết:

       Ga tê Ga tê – Pa ra Ga tê – Pa ra Sam Ga tê – Bô đi. Sva ha. (3 lần)

(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề. Sa bà ha)

ooo

Liên Hoa quốc lý, trường thiệt tướng cổ câm (kim)

Trần ai niệm Phật, hóa vãng phi Hoa tâm.

Hoa khai kiến Phật, nhập Diệu giới đầu châm.

Nan cùng Bi nguyện, thốn thổ thốn Hoàng câm (kim)

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

ooo

Liên bang Phúc tụ hải vô nhai – Nan toán Thượng nhân thăng Bảo đài.

Đồng chí cao siêu tê Tịnh vực – Thân tình du thưởng bộ kim giai.

Hoa khai Quả chứng huyền cơ thú – Túc đạp Liên sinh hóa lý khai.

Cẩm tự danh đề Long hổ bảng – Vĩnh thân Phú quý bội trần ai.

Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật, Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Tư thời Đàn nghi cáo tất, Pháp sự chu viên, trượng đà thừa cận, phản ư Tịch quang. Thánh cảnh Long xa, Phượng liễn tương huyền giá Thiên cung. Đại chúng chí thành, khấu đầu tiễn biệt. Thượng lai Hiến cúng chư Tổ, sự tất Công đức vô ngần, Lương nhân khể thủ, khể thủ hòa nan, Tam tôn Thánh chúng. Đệ tử, Trai chủ (Tín chủ, Đồng gia…). Chúng đẳng, kiền thành Tạ lễ. Ngũ bái.

                         Nam mô A Di đà Phật. (5 vái). Tạ Đàn./.

ooo

ooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Cúng Chúc Thực Vong Linh (Tiếng Việt) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú

Nam mô A Di đà Phật.

Đệ tử con là…Pháp danh…chí thành cung thỉnh Đại Thánh A Di đà Phật. Hôm nay là ngày…Hiếu chủ, Trai chủ…ở tại…nhân vì (đệ… tuần lâm, Tiểu tường, Đại tường, Kỵ nhật…) Chân linh…Hiển khảo (Hiền tỷ…) Đại hạn giờ… an táng tại nghĩa trang…mộ số…Cẩn thỉnh Chân linh…an vị tọa.

Lòng thành chú nguyện phần hương

Chân linh chứng nguyện xót thương giáng Đàn

Lục thân Thất tổ Cửu huyền – Tổ tiên tất cả đều cùng ứng theo.

ooo

Đại thánh A Di đà Phật. (3 lần)

Về đi thôi, về đi thôi – Nương nhờ Tịnh độ được ngồi tòa Sen

Di đà tiếp dẫn theo nguyền – Cùng nhau niệm Phật hướng đường Lạc bang.

000

TRIỆU THỈNH THẦN CHÚ:

         Nam mô Bu pu Tê ri Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 lần)

(Nam mô Bộ bộ đế lỵ Già ly đá lỵ đát đá nga đá Da)

000

CÚNG TỔ TIÊN

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Có Tổ tiên, có ông bà – Có cha, có mẹ sinh ra có mình

Dưới trên có gốc, có cành – Cùng chung dòng máu, nghĩa tình cháu con

Thương nhau máu chảy ruột mềm – Đời sau kính trọng, Tổ tiên Đức dày

Tuy rằng thời thế lâu nay – Phân chi phân nhánh 1 cây mấy cành

Muốn cho dòng nối tiếp dòng – Cầu siêu Sám hối nghĩa tình Tổ tiên

Một lòng thờ phụng Tổ đường – Luân lý chín họ cương thường vạn năm

Tổ tiên vun đắp gieo trồng – Đức dầy, cây lớn nhờ công bao đời

Đời Chúng con cháu sinh sôi – Con đàn, cháu đống, bao người hiển vinh

Đều nhờ Công đức sinh thành – Cháu con tụ tập hiến dâng, cúng dàng

Tâm thành lễ mọn cơm canh – Gọi là nhớ đến Tổ tông Cửu huyền

Kính mời tất cả Tổ tiên – Nội ngoại  chín họ chứng tâm kiền thành

Tổ cô Hoàng mãnh Hội đồng – Các chi các nhánh các ngành Tổ tông

Đồng thỉnh Thổ địa Táo công – Thần tài Long mạch Thần linh chư Thần

Rồi phù con cháu hoa vinh – Họ tộc nối dõi cha ông đời đời.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh tất cả Tổ tiên…

(Thỉnh đầy đủ đường thỉnh Gia tiên. Nếu cúng ở Gia đường, Từ đường thì thỉnh cả đường Thân linh Thổ địa)

Xin nguyện các chư Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Công Tổ tiên non cao biển rộng – Phận cháu con phải cúng, phải thờ.

Nén hương nghi ngút khói đưa – Chư linh phảng phất như vừa đâu đây.

Xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng –  Chút tâm thành nhất hướng kính dâng. Nương nhờ Tam bảo gia ân – Hộ trì tiếp dẫn dự phần vãng sinh.

Hồn về lễ Phật, nghe Kinh – Tu hành pháp Phật hiển linh đời đời

Phù hộ con cháu trong ngoài – Độ cho con cháu khang ninh thọ cường.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh tất cả Tổ tiên.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CÚNG CHA MẸ

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Trước vừa lễ Phật thánh xong – Bây giờ là lúc cơm canh cúng dàng

Từ ngày Hồn xuống Âm cung – Con cháu khắc khoải nhớ nhung đêm trường

Mâm cơm, lễ vật, kim ngân – Cúng cơm báo đáp ân tình rộng sâu

Rượi ba chén lấy làm đầu – Cơm canh đủ món nguyện cầu chứng tâm

Cháu con đầy đủ, lòng thành – Sửa soạn đầy đủ hiến dâng tỏ bày

Chúng con ghi khắc bấy nay –  Công cha, nghĩa mẹ Đất dày, Trời xanh

Đền ơn Cha mẹ dưỡng sinh – Chắt chiu nhường nhịn miếng ăn, chỗ nằm

Bú mớm, chăm sóc sớm hôm – Ốm đau, trái gió lo toan bệnh tình

Lo nuôi lo dạy, học hành – Cho bằng chúng bạn, vợ chồng cưới xin

Lo nhà, nghề nghiệp lầm ăn – Lại tiếp lo cháu trông nom bế bồng

Thế rồi Hồn xuống âm cung  – Hôm Chúng con cháu Lập đàn Báo ân

Nhờ hồn thỉnh khắp Tổ tông – Sáu họ Nội ngoại cùng đồng thụ trai

Cúi mong Hồn được tọa Liên đài – Về cõi Cực lạc tọa ngồi hoa Sen

Tu hành đắc quả Vô sinh – Phù hộ con cháu hiển vinh đời đời.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: Hiển khảo tỷ (Hiển tỷ)… Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Nhớ công đức Cha sinh, Mẹ dưỡng – Chẳng khác nào bể rộng, sông sâu

Gốc Nhân, cội Phúc là đâu – Phận làm con cháu phải mau đáp đền

Nay tiết thời, nhân duyên vừa đến – Trước Linh sàng thân quyến tề qui

Tụng kinh niệm Phật gia trì – Nghe câu triệu thỉnh, Hồn về thụ trai

Rồi Hồn tựa bóng hoa Sen – Chứng cho Lễ mọn cháu con tâm thành

Ngưỡng mong Phật thánh giáng lâm – Giúp cho Hồn được siêu sinh Niết bàn.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Chúng con là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: Hiển khảo tỷ (Hiển tỷ)… Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CHỒNG, VỢ CÚNG CHO NHAU:

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Tình Chồng vợ như chim Loan phượng –  Nghĩa Vợ chồng Đàn với dây tơ

Bao năm chung một mái nhà – Bỗng chốc đôi ngả phân chia hai đường

Từ bấy xa cách Âm dương – Kẻ đi, người ở, buồn thương não nề

Trong lòng tơ rối trăm bề – Nát tan trong dạ bao giờ gặp nhau

Tưởng như ẩn khuất đâu đây – Bao nhiêu kiếp nữa tới ngày đoàn viên.

Hôm nay nhân lễ Phật tiên – Báo đáp tình nghĩa sắt son một đời

Nguyện Hồn siêu cảnh tiêu dao – Về cõi Tịnh độ thanh cao an nhàn

Kiếp đời sinh bởi hoa Sen – Phù hộ Gia quyến vinh quang, thọ cường.

Than  ôi nghĩa tựa non vàng – Tao khang  Đạo ấy lòng càng xót xa

Đào yêu từ thuở nghi gia – Sắt cầm hòa điệu, thi ca ươm vần

Chín nguyện mong vẹn 10 phân – Cầu Ô vững nghịp, sông Ngân thuận dòng

Thương thay cái Đạo vợ chồng – Tuy rằng cách trở nhưng lòng chẳng quên

Chữ nợ duyên do Trời đưa lại – Mối tơ tình cơ tạo khéo thay

Tưởng rằng Loan phương xứng đôi – Bách niên giai lão quen hơi tịch sàng

Ngĩa đá vàng 1 niềm gắn bó – Ước Duyên lành hương tựa ba sinh

Xe duyên kết tóc ái tình – Đời đời kiếp kiếp bóng hình bên nhau

Đã bấy lâu giao xương, gửi thịt – Chẳng quản gì hơn thiệt với nhau

Bây giờ lỗi Đạo bể dâu – Mỗi người 1 ngả âu sầu bi ai

Ước duyên hài trăm năm gia thất – Không ai ngờ đàn đứt dây tơ

Từ khi Hồn thác đến giờ – Suốt đêm mơ tưởng trăng mờ nhớ thương

Đạo vợ chông đang êm chăn gối – Bởi vì đâu dứt mối cho đang

 Nhớ nhau ruột héo gan vàng – Thương nhau vò võ tâm thần ngẩn ngơ

Trách tạo hóa xe duyên chỉ thắm – Đang vuông tròn gắn bó lạc hoan

Đường đi bỗng chốc rẽ ngang – Vợ chôdng đôi ngả âm dương

Ai chia 2 nẻo 2 đường – Lẻ loi chăn gối chiếu giường trống không

Hồn đi bỏ lại các con – Cửa nhà vắng vẻ, đắng cay trăm đường

Thôi thì nay có nén hương – Mâm cơm tình nghĩa đoạn trường đã qua

Chữ rằng sống tạm thác về – Hồn về chầu Phật hộ trì toàn gia

Phù cho sức khỏe tuổi già – Bình an con cái, vinh hoa nối đời.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Tình Chồng vợ như chim Loan phượng –  Nghĩa Vợ chồng Đàn với dây tơ

Bao năm chung một mái nhà – Bỗng chốc đôi ngả phân chia hai đường

Từ bấy xa cách Âm dương – Kẻ đi, người ở, buồn thương não nề

Trong lòng tơ rối trăm bề – Nát tan trong dạ bao giờ gặp nhau

Tưởng như ẩn khuất đâu đây – Bao nhiêu kiếp nữa tới ngày đoàn viên.

Hôm nay nhân lễ Phật tiên – Báo đáp tình nghĩa sắt son một đời

Nguyện Hồn siêu cảnh tiêu dao – Về cõi Tịnh độ thanh cao an nhàn

Kiếp đời sinh bởi hoa Sen – Phù hộ Gia quyến vinh quang, thọ cường.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CHA MẸ CÚNG CHO CON CHÁU:

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Than ơi đau xé tâm can – Sao con dứt bỏ, tan đàn ra đi

Cả nhà thương nhớ sầu bi – Chẳng ngờ một phút biệt ly hai đường

Sao con chẳng biết xót thương – Ân cha sâu nghĩa nặng gió sương đêm ngày

 Nghĩa mẹ sinh dưỡng khổ thay – Cưu mang 9 tháng 10 ngày sinh con

Mong con khôn lớn vuông tròn – Nhờ lúc xế bóng cuối đường yếu đau

Hỡi ôi đất rộng non cao – Sao con nỡ bỏ tình sâu biển trời

Hai hàng nước mắt chảy xuôi – Thương đêm ngày nhớ bao điều xót đau

Cha mẹ gan héo ruột rầu – Con không báo đáp lại chầu Tổ tiên.

 Cửa nhà hiu quạnh ngày đêm – Bỏ cha lạc mẹ ai rầy dưỡng nuôi

Thôi con cũng đã đi rồi – Hôm nay Cha mẹ làm chay lập Đàn

Trước cúng Phật thánh, Thiện thần – Sau cầu Phật Niết bàn siêu sinh.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:

Lá vàng còn ở trên cây – Lá xanh dụng xuống trời hay chăng trời

Nay triệu thỉnh Hồn về đây – Nhờ Di đà Phật phương Tây theo về

Phát tâm tu Đạo Bồ đề – Đời đời nhất quyết nguyện thề độ sinh

Không nợ duyên cũng tình thâm – Con luôn phù hộ Song thân vẹn tròn.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

CÚNG HỘI VIÊN QUÁ CỐ:

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:

Thỉnh mời hết Tông thân chín họ – Cùng tất cả Quyến thuộc bốn ơn

Hội viên nam nữ đôi bên – Mấy thời gắn bó tu hành có nhau.

Ngày nào đã cùng nhau niệm Phật – Cùng đêm đêm trì chú, tụng Kinh

Chấp tác, Phật sự, đồng hành – Mà nay hai ngả nỡ đành chia ly.

Hỡi Hội viên chư Hồn phảng phất – Hãy đến đây tựu ở Đàn tràng

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh.

Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

000

Lại đốt hương thơm, đôi lần bái thỉnh:

Việc báo đáp cần nên hiến cúng – Nghĩa 4 Ơn cũng phải trọng tôn

Thành tâm triệu thỉnh chư Hồn – Hội viên nam nữ nghe chuông thì về

 Cùng thụ hưởng trai nghi tiến cúng – Cùng dự nghe phúng tụng Chú kinh

Dù cho trệ phách, cô thân – Lời vàng thoảng đến dự phần siêu sinh.

000

Duyên nay: Tại… nước Việt nam, Trai chủ là… nhân ngày (tuần) sửa soạn trai nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh. Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng.

ooo

      Nam mô An Vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Đã An tọa rồi, nay tuân Phật dạy tụng niệm Thần chú Sái tịnh:

000

Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti Nam – Tat đi da tha:

        Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 biến)

(Nam mô Tát đá nẫm Tam miểu, Tam Bồ đà, Câu chi nẫm Đát điệt tha:

Úm. Triết lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

000

Nam mô Thanh Lương địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Gia trì Pháp thủy quán sái Thanh lương thận trọng đầy đủ Hương báu ngát thơm dùng để cúng dàng.

Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)

  000

Lễ vật đã sắp, nghi ngút hương thơm, nay có Thần chú mở khai yết hầu, nay xin trì tụng:

Ôm. Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri, Ta tha ga ta da. (3 lần)

(Úm. Bộ bộ đế rị, Già đa rị, đát đá nga đá gia)

Ooo

TAM MUỘI DA GIỚI CHÂN NGÔN:

 Ôm. Sam ma đi Da tat va Phat. (3 lần)

(Úm. Tam muội Da tát thùy phạm)

ooo

Giờ đây, Chân linh nhờ có Thần chú mở khai Yết hầu, Thần chú Tam muội Da giới cho nên không còn tắc nghẹn hãy thụ hưởng các món Pháp thực ngon lành. Nay Hiếu tử (Tín chủ) là… kính dâng các món Hương trai thanh tịnh. Nay tuân Phật dạy tụng niệm Thần chú Biến thực, Thần chú Cam lộ thủy, Thần chú Biến thực thành nước, nay xin trì tụng.

ooo

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG CAO LƯƠNG MỸ VỊ:

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra Hum. (3 lần)

(Nam mô Tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế. Úm. Tam bạt la tam bạt la hồng)

ooo

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG BIỂN NƯỚC CAM LỘ:

Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da – Tat da tha:

                       Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha.  (3 lần).

(Nam mô Tô rô bà Da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha

Úm. Tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô. Sa bà ha)

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH DÒNG NƯỚC:

Ôm. Vam vam – Vam vam Vam.  (3 lần)

 (Úm. Tông tông, Tông tông, tông)

ooo

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH BIỂN SỮA:

Nam ma Sam man ta But đa Nam. Ôm. Vam. (3 lần)

 (Nam mô Tam mãn đà một đà nẫm. Úm. Tông)

ooo

THẦN CHÚ CÚNG DÀNG RỘNG KHẮP:

       Ôm. Ga ga nga – Sam ba va – Va di ra. Hột. (3 biến)

(Úm. Nga nga nẵng Tam bà phạ Phiệt nhật la Hộc)

000

Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

000

Đến đây chú thực đã xong, nay có cấp phó điệp văn, cung kính tuyên đọc. Thiết bày lễ cúng Pháp đàn Chúc thực cấp giao Chân linh. Hôm nay, tại nước Việt nam… Nay Hiếu chủ Tín chủ là… đốt nén hương tâm, sửa soạn lễ nghi thành tâm hiến cúng Chân linh …

Thiết nghĩ: Chân linh Sinh trong Trần thế, dễ biết đâu là tội Phúc mà lường; chết xuống Âm cung, khó biết đắm chìm thế nào để cứu. Tuân lời Phật dạy: Muốn siêu thoát thì phải nhờ lực Phúc. Vì vậy, hôm nay, nhân tiết…, gặp tuần… với Tâm thành cầu Thiện hữu, Tăng chúng thiết lập Pháp đàn, sửa soạn trai diên, hành khoa Chúc thực, tụng niệm Phật A Di đà, đọc câu Sái tịnh, Thần chú Vãng sinh.

Nay theo đúng Pháp, cấp giao Điệp văn để cho Chân linh… giữ lấy làm tin. Cầu chúc Chân linh nhờ vào Pháp diệu thẳng về Tịnh độ, tọa trên đài Sen mặc sức tiêu dao. Nương nhờ Điệp văn thoát chốn tối tăm về hồ Sen báu tắm gội thỏa lòng. Hết vòng sinh tử, không còn luân hồi. Điệp văn này cấp giao Chân linh, giữ lấy làm bằng. Điệp văn lập tại… ngày… tháng… năm…Đương đàn Pháp sự, Sư tăng (Sư ni, Thiện hữu)… phụng hành.

Đến đây, Văn điệp tuyên đọc đã xong, đối trước Đàn, lửa trần thiêu hóa.

(Tuyên điệp, tụng Bát nhã Tâm kinh, thiêu hóa Điệp văn hoặc có thể tụng thêm kinh A Di đà rồi tiếp)

000

TƯỜNG PHÙNG:

Xét rõ: Kiếp sống trăm năm chỉ trong giây phút, Thân giả 4 đại, đâu thể dài lâu. Mỗi ngày trần lao mù mịt, trọn buổi Nghiệp thức mơ màng, chẳng biết mình cũng có tính sáng ngời nên rong ruổi theo 6 Căn tham muốn. Công danh cái thế cũng chỉ là 1 giấc mộng lâu dài, giàu sang phú quý thì cũng khó thoát 2 chữ Vô thường. Ta tranh người dành, rốt cuộc cũng thành không có; khoe tài khoe sắc cũng chỉ là trò ảo thuật cơn mơ.

Đến khi gió thổi lửa bùng nào kể đâu già đâu trẻ. Tới lúc nước chảy đá mòn còn có tính gì anh hùng danh tiếng. Tóc duyên xanh ngày nào sao nay bạc trắng, chuyện vui chưa hả thì chuyện buồn rầu đã đến tiếp theo. Một bao máu mủ bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước xương khô phóng túng tham lam tiền bạc. Hơi thở ra khó hẹn được hít hơi vào, gặp sáng nay không chắc sáng mai còn gặp lại. Chìm nổi trong dòng ái yêu biết chừng nào dứt, cuống cuồng trong căn nhà cháy biết khi nào ra.

Chẳng nguyện ra khỏi lưới Nghiệp chỉ vì chưa có công phu, chắc vua Diêm vương đuổi bắt thật nhanh, Thôi tướng công đâu buông gia hạn. Ngoảnh lại người thân chẳng thấy đâu, đến hẹn Nghiệp báo thân tự hiện. Ma vương Ngục tốt làm việc bức bách, rừng kiếm núi dao chẳng thể tránh xa. Hoặc nhốt dưới núi Ốc tiêu hay trong ngục Thiết vi xiềng xích, bỏ vạc dầu sôi ngày sống chết nghìn lần, gặp máy chém chặt thời nhát dao lìa đứt. Đói ăn viên sắt nóng, khát uống nước đồng sôi, suốt ngày phải chịu đắng cay, năm trăm kiếp bóng hình chẳng thấy.

Chịu hết nghiệp tội lại nhập luân hồi, đánh mất thân người kiếp trước, chuyển kiếp lại làm Súc sinh, mặc lông mặc vẩy, sừng đội buộc mồm, hàm thiếc lắp yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng đền trả. Sống bị cái khổ dao đâm, chết chịu cái đau nấu nướng, oán thù chồng chất, ăn nuốt lẫn nhau. Lúc nào biết hối, học Đạo không duyên, làm sao tự thân thấy được mặt mũi xưa nay, chớ để đời này trôi đi vô ích.

000

THIẾT DĨ:

Trộm nghĩ: Người ở Dương thế cũng như cánh bướm bông hoa. Vận hạn tới nơi, nào khác nắng chiều sương sớm. Đức Phật mình cao trượng 6 cũng còn tịch diệt rừng Sa la. Lão Quân thuốc luyện 9 viên, hết đời Hồn quy nơi thệ thủy. Thương thay! Bành Tổ sống 8 trăm năm; xót xa! Nhan Hồi tuổi hơn 3 chục. Trẻ già dẫu khác, sống chết hơn gì. Lại như: Tam Hoàng trường thọ chẳng khỏi luân hồi, Ngũ Đế sống lâu chưa là bất tử. Thần Nông thuốc giỏi, chữa sao cho lại số trời; Biển thước tài ba không cứu được mình khi hết mện. Tần Thủy Hoàng dời non lấp biển mệnh táng đất Sa Khâu; Sở Bá Vương sức lực núi san cũng phải đến Ô giang tự vẫn. Tề Cảnh Công nuôi nghìn ngựa quý cũng bỗng thanhg công cốc hơn gì. Hán Hàn Tín 10 đại công lao cũng không thể sống lâu mãi mãi.

Mạnh Thường Quân 3 nghìn kiếm khách thì cũng phải chết dần mòn; Khổng Phu Tử 72 trò giỏi, nay ai còn sống. Ngao ngán lẽ đời! Chu, Tần, Hán, Ngụy, chốn lầu đài nay chốn hoang vu. Thật tiếc thương thay! Tấn, Tống, Tề, Lương, bao thành quách cũng là nơi quạnh quẽ. Nào những bậc Tiền hiền, Cổ thánh: Ai đã từng chứa ngọc chất, vàng, ai đã từng lưng đai áo tía, ai đã từng đoạt lợi tranh danh, ai đã từng khoe văn diễu võ. Hỡi ơi! Đời người ví tựa nước trôi xuôi, trí dậy anh hùng ở khắp nơi, hơi thở lúc còn lừng lẫy lắm, Vô thường hạn đến việc buông trôi. Vậy nên có bài kệ:

Hỡi ôi!

Đời người ví tự nước trôi xuôi – Trí dậy anh hùng ở khắp nơi

Hơi thở lúc còn lừng lấy lắm  – Hạn Vô thường đến phải buông trôi

Tất cả núi non đều tan vỡ hết – Tất cả biển sông đều sẽ khô kiệt

Tất cả cỏ cây đều phải lụi tàn – Tất cả muôn vật đều sẽ hủy diệt.

Mọi sự ân ái rồi sẽ ly biệt – Mọi sự phiền não cũng dần tan hết

Tình thân gia đình cũng sẽ đoạn tuyệt – Chỉ có Pháp thân thường trụ chẳng diệt.

000

Than ôi!

Đời người trăm tuổi trong giây lát, có khác nào chiếc lá trôi xuôi, hay tương tự trời Tây trăng lặn, đập hòn đá tìm lửa mong manh, như bóng ngựa tHóang qua cửa sổ, ngọn đèn lu trước trận phong ba, hạt xương sớm đọng trên ngọn cỏ. Thuyền đã tới bờ, cây vừa độ mục, chớp mắt thôi chỉ thấy sáng lòe, sao tình nghĩa vẫn còn vướng vít, mà ý hoài rối rắm tơi bời. Lưới trần gian khin khít muôn trùng, Chí vẫn quay trong vòng luẩn quẫn. Cảnh ái yêu cả nghìn nút thắt, tình vẫn trói buộc khắp mọi nơi. Núi mệnh chất chồng gò đống, chỗ chỗ trưng bày; lòng tham sâu thẳm biển khơi, dòng dòng cuồn cuộn. Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật, mới mong về Cực lạc yên vui.

000

Nay các Chân linh đã nghe bài kệ Vô sinh để khỏi phải gây thân Hữu lậu. Xin các Chân linh hãy lắng nghe bài kệ niệm Thuần phục Quỷ ma, trao lại Chân linh làm bùa hộ mệnh:

Lửa mồi, ánh chớp có gì đâu – Ân ái sao còn quấn quít nhau

Một túi da khô đầy bảo vật – Tấm thân vàng ệch rượu cơm bầu

Luân hồi, sống chết ai tránh khỏi – Tờ lệnh Diêm la kíp tới hầu

Phúc, tội tóc tơ bày rõ hết – Phân minh sổ sách trước như sau

Cột đồng, giường sắt trông ghê khiếp – Khóc thét, kêu gào tránh được đâu

Hối lại tu hành e đã muội – Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu

Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước – Nhờ Phật thì may mới thoát cầu

Một điểm Chân như ai nấy sẵn – Thoát vòng sinh tử, niệm lên mau.

000

Nay các Chân linh đã nghe bài kệ Vô sinh hãy theo ngay cùng niệm Nam mô A Di đà Phật và 4 Thánh hiệu để được vãng sinh về cõi Cực lạc.

000

Quạ bay, thỏ chạy loáng như thoi – Than ôi đời ta được mấy hồi

Chỉ ở Tây phương nơi Cực lạc – Quay đầu ta gấp niệm đi thôi.

Nam mô A Di đà Phật. (108 lần)

000

Dù ai nhà ngọc mấy kho vàng – Cảnh đến vô thường khó nỗi mang

Chỉ cõi Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát Quán âm độ cho sang.

         Nam mô Quán Thế âm Bồ tát. (10 lần)

000

Sống trên bảy chục mấy ai đâu – Trăm tuổi xem như bóng ngựa qua

Chỉ cõi Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát Thế chí độ sang mau.

         Nam mô Đại Thế chí Bồ tát. (10 lần)

000

Dơ tay, cất bước tội ngang mày – Địa ngục núi dao cửa rộng thay

Chỉ cõi Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát Địa tạng độ qua ngay.

Nam mô Địa Tạng vương Bồ tát. (10 lần)

000

Hàm đan giấc mộng có hay gì – Cuộc đời lâu la cái nỗi gì

Chỉ có Tây phương nơi Cực lạc – Bồ tát cõi Tịnh độ cho về.

Nam mô Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (10 lần)

000

Nguyện vong chóng sinh sang Tịnh độ – Cửu Liên hoa là chỗ náu nương

Vô sinh, Sen nở ngát hương – Chư tôn Bồ tát bên đường tiếp nghinh.

Nơi ao báu hoa Sen đua vẻ – A Di đà, Thế chí, Quán âm

Tiếp hồn lên cõi Lạc tâm – Phát lời thệ nguyện dự phần tiêu dao.

Tất cả pháp Hữu vi đều giống như giấc mộng, như bọt nước sương mù, lóe tàn như ánh chớp. Hãy Quán tưởng như vậy thì thấy hành Vô thường, đó là pháp Sinh diệt. Diệt sinhm diệt diệt hết thì đó là Tịch diệt và là cõi Cực lạc.

Nay các Chân linh… Chân tâm sáng tỏ, dục vọng tan không. Nguyện chúc Chân linh: thoát khỏi cảnh Nhân gian sinh tử, gấp tới nơi biển Không Như lai. Đức Bồ tát Quán Thế âm thân tình bầu bạn, đức Bồ tát Đại Thế chí trọng nghĩa trúc mai, hồ Sen 6 Đức tắm mát thỏa lòng, đài Cửu Liên hoa toại chí dong chơi, Hồn phách nương về Tịnh cảnh, Nghiệp duyên bỏ lại trần ai, Sen nở bông hoa Thượng phẩm, Phật truyền thụ ký. Nay có Thần chú Vãng sinh, kính xin trì tụng:

ooo

Nam mô A mi ta ba da – Ta tha ga ta Da. Tat da tha:

Ma ri tôt ba vê – Am ri ta Sit đam  Ba vê – Am ri ta Vi cra tê

Am ri ta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rta Ca rê. Sva ha.

(Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, A di lị đô bà tì,

A di lị đá tất đam bà tì, A di lị đá tì ca lan đế,

A di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha)

 ooo

Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

ooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Đi Lễ Chùa Dùng Hoa Gì Để Dâng Cúng, Hưởng Nhiều Phúc Lộc

(Lichngaytot.com) Trong các đồ vật dâng cúng khi đi lễ chùa, thường không thể thiếu hoa tươi. Nhưng chọn hoa như thế nào mới đúng có lẽ không phải điều mà ai cũng biết.

Tại sao lại dâng hoa tươi khi đi lễ chùa?

Từ xưa, hoa tươi đã được coi là một trong những món có thể cúng dường Phật, Bồ Tát. Kinh Pháp hoa có viết rằng có tới 10 món thường được dùng để cúng dường, trong đó hoa tươi là món đứng đầu. Sở dĩ người ta dâng hoa tươi khi đi lễ chùa là vì hoa là tinh túy của các loài thảo mộc đã hấp thu tinh túy từ đất trời và phát triển từ thiên nhiên. Hương thơm của hoa ai ai cũng có thể cảm nhận được, vẻ đẹp của hoa cũng vậy, giúp cho con người ta cảm thấy tâm hồn thư thái.

Theo quan niệm của người xưa, dâng hoa tươi cúng Phật là dâng hương thơm thanh khiết, trang nghiêm, kính ngưỡng lên Phật, Bồ Tát. Dù giá trị vật chất không quá lớn nhưng giá trị tinh thần thì không gì đong đếm được, thể hiện lòng thành kính, tín ngưỡng tâm linh của người dân hướng về Thần Phật.

Người ta gọi việc dâng hoa tươi lên chư Phật, Bồ Tát là “hiến hoa”, còn rải hoa lên Phật đài hay đạo tràng là “tán hoa”. Ngoài ra, theo tập quán của Ấn Độ xưa, người ta còn xâu hoa thành tràng hoa đeo cổ dâng lên Phật nữa.

Tuy nhiên, theo giới luật của Phật giáo thì các Tỳ kheo không được dùng hoa trang sức trên thân, vì thế nên kể cả có được cúng dường tràng hoa thì chỉ được nhận rồi treo lên vách, lên tường trong Đại điện để hoa tỏa hương thơm, người dâng hoa nhờ thế mà cũng được hưởng phúc báu. Vì thế mà người ta còn dùng hoa để làm thành những vật phẩm trưng bày nữa.

Ở Việt Nam, người dân hay dâng hoa cúng trong những chiếc đĩa nhỏ xinh, lượng hoa vừa đủ, tùy theo mùa mà chọn hoa. Có thể là đĩa hoa huệ trắng muốt thơm ngan ngát, là bông ngọc lan hé nở nhưng mang hương thơm nồng nàn, là bông hoàng lan màu óng ả với hương thơm dịu dàng… Ở một số nơi, người ta còn gói hoa trong lá dong hay lá bàng để mang đi lễ chùa dâng cúng lên Đức Phật.

Ngày nay, kinh tế phát triển, ở chùa chiền chúng ta thường thấy những lọ hoa hay bình hoa cỡ đại, đủ loại hoa với màu sắc rực rỡ, xinh đẹp vô cùng. Nhưng có phải hoa gì cũng có thể đem dâng cúng Phật hay không?

Những loại hoa có thể dâng cúng Phật

Đúng là dâng hoa tươi là tục lệ tốt đẹp, nhưng dùng hoa gì để dâng cúng? Trong quyển 6 của Đà La Ni Tập Kinh có chép: “Hoa có mùi hôi, cây gai sanh hoa, hoa có vị đắng cay, hoa không có tên… đều không nên đem cúng Phật.”

Chuyên gia nghiên cứu phong thủy Hà Thanh (Viện Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người), bây giờ hoa tươi bạt ngàn, có cả trăm cả ngàn loại hoa, nhưng không phải hoa nào cũng đem đi lễ chùa cúng Phật được.

Hoa tươi mang đi lễ chùa ngoài chuyện là hoa đẹp, có hương thơm thì cần mang ý nghĩa tốt đẹp, toát lên sự thanh khiết, cao quý, thoát tục. Không phải hoa đắt sẽ mang cho người dâng cúng nhiều phúc báo hơn. Hoa thơm, tên đẹp, có ý nghĩa đẹp mới là hoa phù hợp để dâng cúng, thể hiện lòng thành kính, ngưỡng vọng với chư Phật, Bồ Tát.

Sư chú Tuệ Nguyên (chùa Sủi, Bắc Ninh) cho biết, để dâng cúng chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, người dân nên chọn các loại hoa như mẫu đơn, hoa sen, hoa hồng, hoa cúc, địa lan… Những loại này đáp ứng đủ mọi yêu cầu của hoa dâng cúng.

Ngoài ra, hoa dâng cúng Phật tượng trưng cho sự thanh khiết, là tâm lành tỏa hương, tỏ điều thiện lành, tâm biết ơn lên Tam bảo, thể hiện sự thành kính đối với chư Phật. Vì thế, hoa tươi cúng Phật nên chọn những bông tươi đẹp, có hương thơm, nhất là nên chọn những bông hoa mới hé nở chứ không lấy bông nở to. Chú ý chọn lựa kĩ càng, không lấy những bông đã héo úa, lá rụng hay bị sâu đục…

Trong các ghi chép của nhà Phật có nói: Trong các loài hoa, trân quý nhất là hoa sen, mà có đến 4 loại hoa sen khác nhau: Ưu Bát La Hoa, hay còn gọi là hoa sen xanh; Ba Đầu Ma Hoa, tức hoa sen hồng; Câu Vật Đầu Hoa, tức hoa sen vàng; Phân Đà Lợi Hoa, còn gọi là hoa sen trắng. Người ta cũng dùng cả hoa Uất kim hương, Bà la hoa ( hoa Vô ưu – đóa hoa Phật giáo không bao giờ tàn lụi) để dâng Phật nữa.

Hoa sen có ý nghĩa rất đẹp, búp sen và hoa sen hình dáng không giống nhau, vì thế mà mang ý nghĩa cũng có phần khác biệt. Khi hoa sen chưa nở, còn là búp sen thì tượng trưng cho chúng sanh vốn dĩ trong lòng có hàm chứa tâm Bồ đề.

Còn khi hoa đã nở, hoa sen lại tượng trưng cho sự khai phát Bồ đề tâm, cần phải tu thiện hạnh để chứng được quả Bồ đề. Hoa sen khi nở ra còn có cả đài sen bên trong, được coi là vừa có hoa lại vừa có quả, là biểu trưng của đức quả chứng ngộ, thể hiện trí huệ phước đức trang nghiêm.

Hoa sen tuy sống trong ao hồ, đầm lầy, sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ngược lại còn mang vẻ đẹp và hương thơm thanh khiết nên các phật tử và người dân vẫn thường dùng để dâng cúng Phật mỗi khi đến mùa hoa sen.

Ngoài hoa sen thì người ta còn dâng lên hoa cúc, hoa hồng, hoa huệ. Riêng hoa huệ nên chọn hoa huệ ta, vừa bền đẹp lại vừa có hương thanh khiết, trang nghiêm. Nếu dâng hoa đào, hoa mai thì nên chọn cành có nhiều nụ to hoặc hoa mới hé, cánh hoa mịn, đang điểm lá non.

Hoa cúc vạn thọ có màu sắc tươi tắn, tên gọi ý nghĩa, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng nên thường được dân miền Trung trở vào dùng để dâng cúng. Với hoa cúc vàn đại đóa, đây là loài hoa được nhiều người ưa chuộng khi đi lễ chùa bởi nó mang vẻ đẹp sang trọng và phú quý mà vẫn không mất đi nét thanh cao.

Hoa tươi đem cúng dường không nhất thiết phải quá cứng nhắc theo quy chuẩn, nhưng cũng không nên quá tùy tiện, tùy theo điều kiện của bản thân và tình hình thời tiết, mùa màng mà có những lựa chọn phù hợp. Có những vùng miền khí hậu khắc nghiệt, lại hiếm hoa thì không nên quá chấp nhất trong việc chọn hoa.

Người dân nên tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa, mùa nào thức nấy để có hoa tươi đẹp mang dâng cúng. Đầu năm dâng hoa đào hoa mai, hoa cúc, lay ơn, tới tháng 7 những loài hoa kia hiếm thì dâng hoa huệ, hoa hồng, hoa địa lan…

Còn một điểm nữa, hoa dâng cúng Phật nên chọn một màu để tạo sự trang nghiêm, thành kính. Hoa có thể chọn màu theo điều kiện, song người ta ưu tiên những màu đẹp, rõ ràng như màu vàng, màu đỏ. Trong một bình hoa không nên cắm lẫn lộn quá nhiều loại hoa, dễ lẫn lộn màu sắc, hương thơm, khiến cho sự trang trọng và ý nghĩa thanh tao của hoa bị giảm bớt phần nào.

Dâng hoa tươi cúng Phật khi đi lễ chùa thế nào để được hưởng phúc báu

Đại đức Thích Thiện Hóa (chùa Bằng, Hà Nội) cho hay, hoa dâng cúng lên chư Phật, Thánh, Mẫu khi đi lễ chùa cần chú ý chọn loại tươi mới, có hương thơm, song không quá cầu kì. Không phải cứ hoa dâng Thánh Mẫu là cần nhiều màu rực rỡ, cũng không cần phải lựa hoa có màu đúng theo phong thủy bản mệnh…

Dâng Cúng Hoa Tươi Thế Nào Khi Vào Lễ Chùa Mới Được Nhiều Phúc Báu ?

Đi lễ chùa ai cũng dâng hoa tươi cúng Phật, nhưng nhiều người không biết phải dâng hoa thế nào cho đúng để có nhiều phúc báu… Công đức dâng hoa tươi cúng Phật

Hoa tươi là một trong các món cúng dường Phật, Bồ Tát. Trong kinh Pháp Hoa viết có đến 10 món cúng dường.

Hoa tươi cúng dường là món đứng đầu bởi đó là tinh túy của các loài thảo mộc được hấp thu và phát triển từ thiên nhiên. Khi hoa tỏa hương hoặc hé nở ai cảm nhận được cũng hài lòng thư thái.

Người xưa quan niệm dâng hoa tươi cúng Phật là đem hương thơm thanh khiết, trang nghiêm, kính ngưỡng lên Phật, Bồ Tát (dù giá trị vật chất không nhiều).

Cách dâng hoa tươi lên chư Phật, Bồ Tát còn gọi là hiến hoa; Cách rải hoa lên Phật đài, đạo tràng – gọi là tán hoa. Trong đạo Phật còn có xâu hoa thành tràng đeo lên cổ (tập quán của Ấn Độ xưa).

Nhưng giới luật Phật giáo qui định Tỳ kheo không được dùng hoa trang sức trên thân, nên các Tỳ kheo nhận vòng hoa rồi treo lên vách để phòng có hương thơm, và để người dâng hoa cũng được phúc báu. Có khi còn dùng những vật phẩm để làm thành vòng hoa, treo trong thất.

Ở Việt Nam xưa người dân hay dâng hoa cúng vừa đủ trong cái đĩa nhỏ xinh, tùy mùa mà có đủ bông hoa (hoa huệ trắng muốt thơm ngát, bông ngọc lan thơm nồng, nhánh hoàng lan thơm mềm mại, rồi hoa sói, hoa cúc, đóa thược dược…) hương thơm ngào ngạt, được gói lá dong, hay lá bàng, lá dong riềng trước khi dâng cúng.

Ngày nay thay thế các đĩa hoa là các bình hoa đủ loại, đủ sắc rực rỡ.

Không phải hoa gì cũng dâng cúng

Dâng hoa tươi cúng Phật không phải hoa gì cũng cúng được. Trong Đà La Ni Tập Kinh, quyển 6 chép: “Hoa có mùi hôi, cây gai sanh hoa, hoa có vị đắng cay, hoa không có tên… đều không nên đem cúng.

Theo nhà nghiên cứu phong thủy Hà Thanh (Viện Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người), hoa tươi bây giờ có hàng trăm loại, nhưng cơ bản vẫn là cúc, hồng, sen, huệ…

Dâng hoa tươi ở chùa ngoài hoa đẹp, có hương thơm, cần có ý nghĩa về sự thoát tục, thanh khiết, cao quý. Nên chọn hoa thơm, tên đẹp, tính chất hoa đẹp, dâng cúng mới phù hợp, trang nghiêm, thể hiện lòng kính ngưỡng chư Phật, Bồ Tát.

Theo sư chú Tuệ Nguyên (chùa Sủi, Bắc Ninh), các hoa thường dâng cúng chư Phật, Bồ Tát, thánh tăng là mẫu đơn, hoa sen, hồng thắm, cúc đại đóa, địa lan…

Sư Tổ dạy rằng, dâng hoa cúng Phật tượng trưng dâng sự thanh khiết, thơm tho, là thành kính dâng điều thiện lành, tốt đẹp, tâm biết ơn tới Tam bảo.

Vì vậy cần chọn những bông hoa tươi đẹp, có hương thơm, bông vừa mới nở (chứ không chọn bông đã nở xòe to). Lựa kỹ để tránh những bông hoa bị sâu đục lỗ giữa bông, hoặc úa lá).

Trong kinh điển nhà Phật ghi chép: Trong các loài hoa, hoa trân quí nhất là hoa sen có đến 4 loại khác nhau:

(Ưu Bát La Hoa, tức hoa sen xanh.

2. Ba Đầu Ma Hoa, tức hoa sen hồng.

3. Câu Vật Đầu Hoa, tức hoa sen vàng.

4. Phân Đà Lợi Hoa, tức hoa sen trắng).

Hay dùng nữa là Uất Kim Hương, Bà la hoa (Vô ưu).

Hoa sen nở và búp có hình dáng bất đồng, có ngụ ý là: Khi hoa sen chưa nở, biểu thị cho chúng sanh vốn có hàm chứa tâm Bồ đề.

Khi hoa sen mới nở, biểu trưng cho sự khai phát Bồ đề tâm, cần phải tu thiện hạnh để chứng được quả Bồ đề, hoa sen nở ra có “hoa quả đồng thời”, biểu thị cho đức quả chứng ngộ, trí huệ phước đức trang nghiêm đầy đủ.

Ở Việt Nam, hoa sen sống ở ao hồ đầm lầy vẫn tinh khiết nên các phật tử và người dân tới mùa là dâng cúng. Ngoài ra còn có:

– Hoa cúc, hoa hồng không nên chọn những hoa nở to.

– Hoa huệ có nhiều loại, nhiều màu, nhưng nên cúng huệ ta vừa bền, vừa trang nghiêm.

– Hoa mai, đào chọn cành nhiều nụ to, cánh hoa mịn, điểm lá non.

– Hoa địa lan (chỉ có màu xanh, vàng, thơm nhưng không rực rỡ), lại trồng ở đất (khác phong lan) nên không có tính chất khác.

– Hoa cúc vạn thọ tên hay, màu vàng tươi tắn, biểu trưng cho sự may mắn, thịnh vượng (miền Trung dùng nhiều).

– Hoa cúc vàng đại đóa: Tượng trưng cho sự thanh cao, sang trọng và phú quý.

Dâng hoa tươi cúng dường cũng cần hiểu ý nghĩa loài hoa, tùy vùng miền, tùy mùa mà linh hoạt dâng hoa bởi có khác biệt vùng miền.

Người dân không nên cố chấp quá và cũng không nên thoải mái quá (bởi có nơi hiếm hoa người dân còn cắt cây chuối non cắm hoa lục bình để cúng).

Hay như tháng 7 dâng hoa huệ, hoa hồng, hoa địa lan… Ngày đầu năm mới hoa dâng là hoa cúc, hoa cát tường, lay ơn…

Nên chọn hoa thơm, tên đẹp, tính chất hoa đẹp, và chỉ nên cúng một màu để tạo sự trang nghiêm. Màu sắc chọn hoa dâng cúng thường là màu vàng, đỏ (là những màu đẹp, trang trọng, người kỹ tính còn không chọn hoa màu hồng phớt, hoặc màu khác).

Nếu không chọn được hoa có màu vàng rực, hay đỏ thắm, có thể chọn hoa khác có sắc độ nhạt hơn. Trong một bình hoa cũng không nên cắm quá nhiều loại hoa, với nhiều màu sắc khác nhau vì sẽ mất đi sự trang trọng và ý nghĩa thanh tao của hoa.

Dâng hoa tươi thế nào mới được nhiều phúc báu?

Theo Đại đức Thích Thiện Hóa (Chùa Bằng, Hà Nội), đi lễ chùa dâng hoa cúng Phật, Thánh, Mẫu cần tươi thơm, trang nghiêm, không có sự phân biệt.

Một số người cho rằng hoa dâng Thánh Mẫu ở chùa cần nhiều màu rực rỡ, hoặc dâng hoa phải theo phong thủy bản mệnh… – đó là ý nghĩ của con người tự đặt ra, chứ nhà chùa không có quy định đó.

Người dân không nên quá cứng nhắc trong việc dâng hoa cúng, bởi còn tùy thuộc khí hậu, tùy vùng miền mà có loại hoa khác, và quan niệm cũng khác.

Điều quan trọng nhất khi dâng cúng hoa là tâm thành của mỗi người. Việc dâng hoa tươi cúng dường biểu đạt được tâm kính ngưỡng, gieo trồng công đức, trí huệ tốt đẹp… sẽ được phúc báu vô lượng.

Khi dâng hoa cúng dường nên cầu nguyện quốc thái dân an, cho mọi người và chính mình được bình an thì mọi việc sẽ tốt đẹp, bình an.

Bạn đang xem bài viết Sư Tổ Khoa – Chùa Liên Hoa – Phúc Tú trên website Iseeacademy.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!