Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An

--- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Lễ Cầu Siêu
 • Gia Đình Nghèo Khó Nên Cúng Cầu Siêu Như Thế Nào Cho Tròn Đầy Ý Nghĩa?
 • Ý Nghĩa Của Việc Cầu Siêu
 • Gia Đình Nghèo Khó, Nên Cúng Cầu Siêu Như Thế Nào Để Tròn Đầy Ý Nghĩa?
 • Nghi Thức Làm Lễ Cầu An Đầu Năm
 • Khoa lễ tam phủ thục mạnh tiễn căn cầu an

  Hương phụng hiến, cúng dàng tam phủ trư thánh tiền, tín chủ kiền tương, hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giàng đàn duyên, khẩn khẩn chí thành kiến đảo ý, trường lưu bách phúc vĩnh bách duyên.

  Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần)

  * Thiết dĩ pháp duyên sơ khai, phi lê cụ trần lự vị tịch ư khoa nghi, tiên gia tri ư bí chú, khứ trừ trần cấu, khiết tịnh đàn duyên, giáo hữu tịnh uê trân ngôn, cẩn đương trì tụng.

  Án triết lệ chủ lệ chuẩn dề sa bà ha (3 lần) Nam mô o ly cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

  * Thiết dĩ, chân hương tài phiệt, tam phủ cảm thông, túc lễ đương trần, vạn linh giáng giám, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dạng, thiên phủ trư thiên, thiên đế, địa phủ diêm la thiên tử, tủy phủ đại thiên long chúa bát hải long vương, tam phủ trư tư, nhất thiết thánh chúng, đàn duyên liệt vị, nhất thiết uy linh, tất trượng châm ngôn, hương phổ đầu cúng dạng

  Kim cứ Việt Nam quốc (số nhà địa chỉ).tín chủ (tên tuổi) huyết mạch thiểu chu, hốt nhiên bị bệnh, niệm vu môn khả dĩ y, bằng ngưỡng hữu thánh hạnh mông xá hựu, do thị kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh mạng tăng tựu vu (tự gia). Xứ tu thuyết lễ, triệu tam phủ thực mạnh, duyên thọ pháp đàn, nhất duyên cung kỳ cảnh trúc, bảo hộ bình an, tỷ tật bệnh, dĩ tiêu trừ , sử thân cung, Chi khang thái, giáo hữu nhiên hương, chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

  – Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh.

  – Công đồng tam phủ, giao văn chi

  – Gia trì nhất biến phúng gia trì

  – Bất xả uy quang lai dáng phó

  Nam mô bộ bộ đế lỵ đá lỵ đáp đá nga, đá gia (3 lần)

  * Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn, chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh

  * Nhất tâm phụng thỉnh. Thanh vị chung cung ngụy ngụy bảo điện, chí chân từ, thiện pháp từ đường, đăng đăng quỳnh lâu, cao thượng giới ,thiên phủ chư tiên, thiến đế, xa bà giới chúa, đại phạm thiên vương, điện giới trư tiên, thiên vương, đoa lôi thiên vương, đế thích đế hòa nhận thánh đế, linh thiên chí tôn, ngọc hoàng thượng đế, trung thiên tinh chúa bắc cực tử vi đại đế, thượng nguyên tứ giả, thiên phủ nhất thiết thánh chúng

  Duy nguyên: Bản khai thiên ngục, chuẩn hách sinh nhân, tỷ hồn phách dĩ an ninh, bảo thân cung tri trang kiện, dáng phó pháp duyên chứng minh công đức.

  * Nhất tâm phụng thỉnh, Trưởng sinh tư thiện ác quyền, đăng đăng thi nhân, chiêu chiêu bá đức, địa phủ diêm la, thiên tử thập địa minh vương, bắc âm phong đố đai đế, ngũ nhạc ngũ nhiên, thánh đế, đền hoàn túc trái phán quang, tru ngục chúa giả, thập nhị tào quan, điển lục chúa tể, dám bạc tào quant rung thiên hách tội, địa quan diêm ma sứ giả, địa phủ nhất thiết thánh chúng.

  Duy nguyện: Luân khai địa ngục, chuẩn hách sinh nhân tỷ hồn phách dĩ hoàn nguyên, sử thân cung chí tráng kiện, phó đàn duyên chứng minh công đức, nhang hoa thảnh.

  * Nhất tâm phụng thỉnh. Long cung hạo hạo, hoàng thi đức trạch uông dương, thủy giới thủy mang mang phổ tế ân ba nhận tẩm, thủy phủ đại thiên long chúa, bát hải long vương, thủy phủ phù tạng, cam lâm đại đế, thủy tề động đinhg long tinh, thủy phủ phù tạng, cam lâm đại đế, thủy tề động đình long tinh, hải nhạc cửu giang tứ hải, nhất thiết long vương, hạ nguyên giải ách thủy quan, không hành sứ giả thủy phủ nhất thánh chúng.

  Duy nguyện: Luân khai thủy mục, chuẩn bách sinh nhân, tỷ hồn phách dĩ khanh linh, sử thân cung chi tráng kiện, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

  * Thượng lai nghinh thỉnh, ký hạ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn, cẩn đương trì tụng,

  – Tam phủ tam tôn đồng dáng hạ

  – Vạn linh thánh chúng tất quang lâm

  – Long xa hạc giá liệt đàn duyên

  – Phủ tứ ý quang an pháp tọa.

  Nam mô an vị tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)

  Án tra ma na sa hạ (7 lần)

  * Thiết dị thánh hiền tuy viễn, phàm hữu dĩ giai thông u hiển hà thụ cố sở cầu giai tất ứng, kim tắc hương đăng la liệt, lễ vật cụ trần, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến. (chú biến thực cam lộ thủy)

  – Vô lượng nhân viên nhất thiết cúng

  – Phổ thì pháp giới trư quần sinh

  – Duy lăng thành tựu phật công đức

  Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt la hằng (7 lần)

  Ngưỡng vọng thánh đức khoan nhân, phủ giám phàm tình khẩn đảo, cụ hữu trạng văn khất thùy lạp thụ, thính thính (đọc rạng)

  Thượng lai văn trạng, tuyên đọc dĩ chu cung vọng tam tôn phủ thủy lap thụ, kim hữu trạng văn, tài mã đẳng vật, phó lô thiêu hóa, án bạc đà lô, lư cỉ linh xa hạ (đọc sai thục mạnh) (cầm hương thứ ba chữ ngọ hội thin quyết thư chữ thiên địa thủy)

  Phụng sai quan tướng các cục thần linh tốc kỳ lẫm liệt Trung cổ oanh oanh. Thần thông dũng mạnh.

  Biến hóa uy linh Đặc vì tín chủ Khuẩn thuết lễ hành Cẩn tê tiến trình Tài mã đại hình Cảm phiền quan tướng Viễn lạp thiên đình (thư chữ địa) Hổ lạp long tinh (Thư chữ thủy ) Tấu văn thiên phủ địa phủ, chiếu sám phân minh, khai giá khai tỏa, giải ngục giải hình, khuất phục hồn phách, tốc phó sinh nhân, thân cung tráng kiện mạnh vị bình an, bất phân xạ khắc, hỏa tốc phụng hành, cấp cấp như luật lệnh.

  – Phụng tống ngưỡng bạch. Tam tôn thánh đế ngự tiền, tư giả đàn nghi cáo tất, lễ tạ vân chu tửu lệnh kim bôi, trà thực hương đàm phục vọng, kim loan phản giá, bảo mã hoàn cung, tục kỳ gian giả, lan kình đội trượng xâm la, chân hoán tắc các thăng kim quyết, giám phúc lưu ân, cộng trình cộng bộ vân trình, tiêu tai giải ách, giáo hữu phụng tống chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Bảo sảng long sa lai phượng liễn,

  – Tam tôn phản giá các hoàn cung,

  – Kình phu ngọc bộ vân trình

  – Khể thủ hòa nam thân phụng tiễn

  Án phả nhật la hộc, khất sam giam (3 lần ) Thượng đế thục mạnh, kỳ an sự tất, công đức vô ngần lương nhân khế thủ, hòa nam, tam tôn thánh chúng.

  Lễ tam phủ thục mạnh khoa tất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ít Người Biết Về Cúng Giao Thừa
 • Xem Ngày Tốt Xấu Để Cúng Bái Đầu Xuân Cả Năm Hưởng Phước Lành
 • Có Nên Dán Sớ Cầu An, Cầu Siêu Lên Đại Hồng Chung Không? Tiền Cúng Dường Nên Đặt Ở Đâu?
 • Văn Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng Cầu An Cho Cha Mẹ
 • Kinh Nghiệm Đi Chùa Hà Cầu Duyên Dành Cho Fa
 • Phong Thủy Việt: Hóa Bà Khoa (Khoa Cúng Mụ)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Dường Xây Dựng Nhà Bếp Quảng Đức
 • Chương 110: Cùng Xây Bếp Lò
 • Nghi Thức Cúng Tạ Ơn Mụ Bà Trong Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai
 • Nghi Lễ Cúng Mụ Ngày Đầy Tháng Em Bé
 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Theo Lễ Cúng Mụ
 • Bản tọa nay công báo, Từ ngày hôm nay chính thức đăng bộ sách Bùa Chú Thực Dụng Tập 2.

  Bộ sách này đã được các pháp sư và chư vị đại lão Hòa Thượng thẩm thị.

  Trân trọng ghi nhận công đức của thầy Huyền Đạo Pháp Sư – Thích Giác Thành – Trụ trì chùa Linh Ứng (chùa Hói) Hải dương đã hỗ trợ Bản Tọa hoàn thành bộ sách này.

 • Giờ Quan sát là gì?

  Giờ Quan Sát là giờ sinh của trẻ, phạm một trong những giờ hung tinh. ví như phạm đẻ giờ “Dạ đề quan sát” thì trong 3 tháng 10 ngày đầu trẻ khóc không ngớt, Sách sẽ nói nõ cách tính và cách hóa giải.

  Đây là khoa cúng mụ bản hán trích trong bộ Tạp Tiếu mà Chúng bản tọa đã lược dịch và bổ sung.

 • Nhất thiết quan sát hung ương kim đương giải kết, khai giải ngũ thần ôn. phù chú chuyển pháp luân, âm dương ly cách biệt, thủy hỏa đoạn càn khôn, gia nội đồng khang thái, nam nữ thọ trường tồn.

  Tiêu Tai Giải ách thiên tôn.

  Duyên Thọ ích toán thiên tôn

  Đại đạo bất khả tư nghì công đức.

  Pháp sự cầm mâm gạo tiền xảy 3 lần rồi đọc bài kệ giải kết:

  Giải kết giải kết giải oan kết

  Giải liễu đa sinh oan trái nghiệp

  Tẩy tâm địch lư phát kiền thành

  kim đối án tiền cầu giải kết

  Giải kết giảii kết giải oan kết

  Giải liễu tiền sinh oan hòa nghiệp

  bách thiên vạn kiếp giải oán thù

  Vô lượng vô biến đắc giải thoát

  Án sĩ lâm bộ lâm diệt

  Ngô kim vị nhữ giải kim tra

  án cường trung cường cát trung cát

  ma ha hội lý nan thù luật

  nhât thiết oan gia ly ngã thân

  ma ha bát nhã ba la mật

  nam Mô giải oan kết bồ tát ma ha tát (3 biến)

  Đoạn lấy những đồng tiền mặt có chữ rồi đếm theo quy tắc : sinh – lão – bệnh – tử. nếu dư sinh lão thì được, nếu không thì phải chặt tiền lại. khi được sinh lão thì phải bỏ đồng tiền sinh lão đó vào giếng nước ăn. Số còn lại thì hắt ra ngã ba đường.

  sau đó vào tụng hồi hướng:

  Cúng hóa bà công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng. Phổ nguyện trầm mịch chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang phật sái. Thập phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn bồ tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải.

  nam mô Sa Bà thế giới tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ nhân thiên giáo chủ thiên bách ức hóa thân bản sư hòa thượng thích ca mâu ni phật ( 3 lần).

  Tự quy

  tự quy y Phật đượng nguyện chúng sinh thệ giải đại đạo phát vô lượng tâm.

  Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải

  tự quy y T8ang đượng nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.

  hòa nam thánh chúng

  nguyện dĩ thử công đức

  phổ cập ư nhất thiết

  ngã đãng dữ chúng sinh

  giai cộng thành Phật đạo

  Xướng: Trai chủ kiền thành tạ lễ hóa bà 4 bái.

  Tiễn Đàn:

  Đàn tràng dĩ tất phụng tống chư vị hóa bà cập chư Phật thánh hồi quy.

  Tại Đông phương quy Đông phương

  tại tây phương quy Tây phương

  Tại nam phương quy nam phương

  tại bắc phương quy bắc phương

  tại trung ương quy trung ương

  tại thiên thượng thăng thiên thượng

  tại hạ địa hoàn địa linh

  Th1nh khứ lưu ân

  thần khứ lưu phúc

  Các xương thiên thu vạn vạn tuế.

  nam Mô Đăng vân lô bồ tát ma ha tát.

  tư thời đàn nghi cáo tất pháp sự chu viên, tượng đà sự thừa cận, phản ư tịch quang. Thánh cảnh long sa phượng liễn, tương huyên giá thiên cung.

  Đại chúng chí thành khấu đầu tiễn biệt.

 • --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Ông Công Ông Táo Ở Đâu: Trong Bếp Hay Trên Bàn Thờ?
 • Xem Hướng Đặt Bàn Thờ Trong Nhà Và Cách Chọn Hướng Theo Tuổi Gia Chủ
 • Xem Vị Trí Và Hướng Bếp Theo Phong Thủy (Các Loại Bếp Ga
 • Có Nên Cúng Ông Công, Ông Táo Ở Nhà Bếp Hay Không?
 • Ông Táo Và Ngày Giỗ Tổ Nghề Bếp
 • Đọc Khoa Cúng Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Của Lễ Hiến Cúng
 • Quy Nhơn: Phật Tử Cải Táng Mộ Để Hiến Đất Cúng Chùa
 • Nghi Thức Hiến Cúng Vu Lan
 • Có Nên Khắc Tên Người Hiến Cúng Vào Tượng Phật, Kinh Sách Không?
 • Sớ Cúng Đáp Nguyện Lành Bệnh (Vô Thượng Y Vương)
 • tâm, khai phương chính lộ, gia dụ thần tướng, thổ địa linh quan.

  Duy nguyện bất vi sở thỉnh, tốc giáng lai lâm tiếp dẫn linh hôn thụ tư cúng dàng.

  *Nhất tâm phụng thỉnh. Thiên địa khôi phân, trần, ngũ phương chí tôn vị, âm dương giao hội, hình bát quái dĩ an bài, lệ thuộc trư tư, tinh cung thánh chúng.

  – Cung thỉnh ngũ phương ngũ đế hậu thổ hậu kỳ, đông phương Thanh đế thủ mộ thần quân, nam phương Xích đế thủ mộ thần quân, bắc phương Hắc đế thủ mộ thần quân, tam giới truy hồn sứ giả, ngũ đạo di phách quan quân, cập thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thần quân, nhị thập tứ sơn thần quân, thất thập nhị hầu thần quân, cửu cung bát quái thần quân, thủ hình thủ cốt thần quân. Đương phương thủ sứ, thổ địa chính thần nhất thiết uy linh, cập chư bộ chúng.

  Duy nguyện thần thông cảm ứng biến hóa uy linh giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.

  *Nhất tâm phụng thỉnh. Linh hồn điểu điểu, sứ vô lai khứ chi kỳ, cửu phách du su linh hữu trọng quy chi nhật, phục vì tiếp triệu vong hồn (tên vong) chính hồn duy nguyện lục trần khiết tịnh nhất tính viên minh, giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng.

  *Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn ký hạ Quang Lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Thần đức tòng không lai giáng phó

  – Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

  – Tùy phương ứng hiện biến Quang minh

  – Nguyện dáng đàn duyên an vị tọa

  Án tra ma ha sa hạ (7 lần)

  An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, nhiếp thân bạc cúng phi nghi, tiên hiền thánh dĩ giám lâm, thứ tiến linh hồn nhi lạp thụ tín chủ kiến thành thượng hương phụng hiến.

  -Án phạ nhật la ma ha (7 lần)

  -Dĩ thử hương hoa nghiêm cúng dàng

  -Phu trần chà quả biểu tinh kiền

  -Kiền tương hữu soạn dữ tô đà

  -Phổ hiến vô biên linh sung túc

  (Chú biến thực chú cam lộ phổ cúng dàng) (3 lần)

  Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

  Cái văn: Như lai hành hóa, hào quang biến chiếu ư tam thiên, bồ tát tu nhân, thệ nguyện thổ chu ư thế giới, ngưỡng chiêm công đức, tiến bạt vong linh, dụng tứ tuyền lộ dĩ siêu thăng trẩm tứ u hồn, nhi giải thoát. Kim vì vong (tên vong) chính hồn, lục căn bất tịnh tam nghiệp vi trừ, trượng thừa bí mật dĩ gia trì, cung vong từ bi tiếp dẫn, khể thủ kiền thành chí tâm sám hối.

  Bất giác chân như tính tùy duyên nhiễm nhược trần

  Tạo tội quảng vô biên chí tâm cầu sám hối

  Sám hối dĩ chí tâm quy mệnh lễ thường chủ Tam bảo

  Chí tâm phát nguyện.

  -Nguyện diệt oan khiên chư tội chướng

  -Nguyện sinh tinh tiến ngộ bồ đề

  -Nguyện viên trủng trí diệu lan lường

  -Nguyện hộ như lai chân bí mật

  Phát nguyện dĩ chi tâm quy mệnh lễ thường trụ tam bảo.

  -Đăng phụng hiến, cúng dàng đương sứ thổ địa thần linh, chiếu diệu ngũ phương, thông mộ trạch, phá chư u, ám triệt, quang minh, vong giả thảo siêu minh.

  Đại thánh phổ quang minh vương bồ tát

  -Cơ trầm, lặc tĩnh nguyệt tam canh

  -Mãn thù ngân đăng triệt dạ minh

  -Trản trản lưu quang băng bạch chú

  -Chi chi thổ hội sám kim tình

  -Lan cao viễn chiếu thông vô gián

  -Hạc diệm cao huy súc hữu tình

  -Nhâm thị bát phong suy bất diệt

  -Kim tương nhất điểm phá u minh

  Thiết dĩ từ bi đại nguyện phương tiện đa môn chuyển trú Phật chi tâm đăng tác quần sinh chi huệ, cư quang hàm, vạn trượng chiếu phá tam đồ, dục sung đảo chúc chi tân dực hộ cảm thông chi ý. Phục vỉ chính tiền (tên vong) chính hồn đăng thứ nhất thành phát tứ thập bát nguyện. Nguyện khai tam muội hỏa, nguyền liễu nhi thừa đăng, nguyệt hiến quang minh tràng. Nguyện trừ hôn cù quyên. Nguyên tiêu vạn kiếp du ma chi chược. Nguyện sả thiên sinh, khôi mộc chi trần, nguyện ly nghiệp cấu chi khiên. Nguyện thoát phiền não chi chương, nhất chân liễu ngộ, tư nhi tuyết điểm ư hồng lư, vạn kiếp tiêu trừ khoái nhược, vân thu ư bích hán, tuyên dương, bí ngữ. Diễn xướng huyền văn, trượng chúng hồng âm đồng thanh tán hiến.

  Cẩn trì thử đăng cúng dàng đông phương Thanh đế thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng kiến thân sám tạ, phục nguyện cấn cúng mộc đức diệu đông dương, tả nhiễu Thanh long bao hướng dương vĩnh cố âm phần, tăng bát, địa, chuyển gia vạn đại phúc vô cương, đăng chúc dĩ kiền thành bái hiến.

  Cẩn trì thử đăng cúng dàng nam phương Xích đế thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng kiền thân sám tạ, phục nguyện án tiền Chu tước, chiếu minh đường, chiều liệt tinh phong, cung diện sảng lục mã quý nhân phù ngoại, ức niên phát tích, quý vinh xương, đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái hiến.

  Cẩn trì thử đăng, cúng dàng thử đăng tây phương Bạch đế thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng kiền thân sám tạ, phục nguyện đoài cung kim đức đối canh tân, bạch hổ trùng trùng nhiên hữu phần vĩnh bảo vong linh an vạn cổ, phúc lưu miêu duệ hưởng thiên xuân, đặng chúc dĩ nhiên kiền thành bái hiến.

  Cẩn trì thử đăng, cúng dàng trung ương hoàng đế thủ mộ thần quân, dụng hiến minh đăng kiền thân sám tạ, phục nguyện thái vi chính khí, hội thẩm toàn hoàng đạo chung cung vĩnh trấn, an kinh bá từ trừ đa phúc thọ nhi tôn đại đạt đĩnh tái hiền, đăng chúc dĩ nhiên kiền thân bái hiến.

  -Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng

  -Phổ thí pháp giới chu quần sinh

  -Nhược dã hương hoa phổ cúng dàng

  -Duy năng thành tựu Phật công đức

  Thượng lai sám tạ công đức vô ngần lương nhân khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng.

  KHOA LỄ TẠ PHẦN MỘ TẠ MỘ

  Hương phụng hiến, cúng dàng bồ tát thánh chúng, thổ mạch linh thần, lai lâm pháp tịch, phương nguyên bát quái, đắc trường duyên, tác phúc vĩnh thiên niên.

  + Thiết dĩ pháp duyên quang khải, tịnh cúng phu trần, lự bài biện chi thất nghiêm, khung vãng lai chi uế trược, giáo hữu tịnh vế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  -Nhất bát thanh hương thủy

  -Quán sái chư trần cấu

  -Kim cương lai hộ trì

  -Thậm nhiên thường thanh tịnh

  + Ám bắc đế cha chỉ ninh xá

  + Nam mô bộ bộ đế lị đá lị đát đá nga đá gia (3 lần)

  -Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.

  *Nhất tâm phụng thỉnh thập phương chủ phật linh nghiệm thần thông, tam phủ thánh hiền chư tư thánh chúng.

  Duy nguyện uy quang bất sả giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.

  *Nhất tâm phụng thỉnh thập phương chủ phật linh nghiệm thần thông, tam phủ thánh hiền chư tư thánh chúng.

  Duy nguyện uy quang bất sả giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.

  *Nhất tâm phụng thỉnh. Phục vì vong linh (tên vong là) sinh phao dương thế đầu chợ tư, hoặc di hiểu cảnh giao trì, hỉ tên tín chủ đẳng nhân vì bốc xuất, sở vị vong hồn, xuất chợ phần mộ, nhập tức tra tra, tỷ phần mộ bất an, tích kỳ tử tôn, nhân gia thiểu lợi, cẩn thử kim nguyệt, cát nhật, thỉnh mạnh tăng tựu vu phần mộ sứ tu thiết kỳ an xám tạ mộ phần pháp đàn nhất duyên nhi đan, kim tắc, pháp duyên dĩ biện, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh.

  – Thỉnh chư hiền thánh tất văn chi,

  – Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì

  – Kim nhật kim thời lai giáng phó

  + Nam mô bộ bộ đế lị đá lị đát đá nga đá gia (3 lần)

  -Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.

  *Nhất tâm phụng thỉnh. Thập phương chủ phật linh nghiêm thần thông tam phủ thánh hiền chủ từ thánh chúng.

  Duy nguyện uy quang bất cả giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.

  *Nhất tâm phụng thỉnh. Phục vì vong linh (tên vong là) sinh phao dương thế đầu chơ tư, hoặc du thiểu cảnh giao trì, hoặc tại âm ti địa ngục, hoặc khuất đại chú tam năng hoặc cư đông tây nam bắc.

  Duy nguyện linh hồn bất tịnh phách do tồn giáng phó đàn duyên thụ tư cúng dàng.

  Thượng lai nghinh thỉnh ký hụ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  -Thánh đức tòng không lai giáng hạ

  -Địa kỳ bộ chúng hưởng hoa duyên

  -Trượng thừa phạt lực biểu tinh cần

  -Lai giáng đàn tràng an pháp tọa

  Án phụ nhật na ma ha (3 biến)

  Thượng lai an tọa chân ngôn tuyên đương dĩ kính giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng (chú biến thực, cam lệ thủy cúng dàng).

  -Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng

  -Phổ thí pháp giới chủ chúng sinh

  -Nhược dĩ hướng hoa phổ cúng dàng

  -Duy năng thành tựu phật công đức

  Nam mô phả cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

  Cẩn tấu Việt Nam quốc …. tỉnh …. huyện (địa chỉ). Cẩn dĩ lễ vật cảm chiêu cáo vu. Thổ địa thần kỳ bản sứ vị tiền Nam man tả ước tiên sinh vị tiền. Nhị thập tứ hướng sơn thủy thần đẳng vị tiền. Đồng lai giám cách, bảo hộ vong linh táng tại sứ (chỗ chôn) kim cư thổ huyệt, siêu sinh tịnh độ.

  Cung duy thổ địa thần kỳ chất nghi vị đại, chủng phân vị thiên mạch, lại âm dương thăng giàng long hành hổ phục, tả hữu chu toàn, toàn hành tự cổ, bất dị mặc phi địa đạo chi tự nhiên, thái chúng gian khai, phục vọng vì hữu phạm trung tha chi cựu chí vu kim nhật, cận cư đối mác khi dĩ vận thiên, kim bằng toán suất điền hoàn dĩ cạnh long mạch cảm thiết trừ chuyên, cung trần lễ kính, nguyện hưởng tam bôi tứ chi phúc ngọc, phúc vọng.

  Đại đức tải trì hoàng vạn cổ, cảm tất thông cầu tất ứng nguyện nghi an, lạn nhi trừ, khang thái vĩnh hướng phúc vĩnh hưởng lộc định trường xuân (đọc sớ tụng bát nhã hồi hướng)

  Lễ tất

  BÀI KHẤN TẠ MỘ

  Duy năm tháng ngày. Tỉnh huyện thôn xóm, tên (tín chủ) cẩn dĩ hương đăng phẩm vật, chi nghi …. cung duy liệt vị tôn thần tọa tiền cảm chiêu cáo vu. Bản gia đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, tên thánh, bản viên thổ công, bản đường ngũ tự, liệt vị tôn thần, mặc thùy chiếu giám, tích chi khang thái, nguyện tư xử bản đường, chư tiên linh, cập phụ vị thương vong.

  Phục vong đại đức tải phụ công thâm, bảo hựu tý vong linh yên ôn, gia nội bình an quân chiêm phúc khánh, thực tại tôn thần, âm phù chi lực dã. Kính dĩ thổ công thổ phù, tiền chu tước, hậu huyền vũ, tả thanh long, hữu bạch hổ, liệt vị chư thần đồng lai chứng giám. Gia đình chí thành bái tạ.

  ===o0o===

  KHOA LỄ ĐIỀN HOÀN ĐỊA MẠCH

  Trí tâm đính lễ, cửu thiên thượng đế, thánh chúng, cập chư tư minh vương chúa tể, địa vương thần kỳ, nhất tâm kỳ khẩn đảo, tận giáo ty, bảo an các sứ cộng thùy phúc, lý vĩnh dân, đại đức bản tôn Địa Tạng Vương bồ tát ma ha tát.

  -Khâm duy ngũ phương địa hoàng kỳ.

  -Thần trí khôi khôi bất khả ngôn

  -Lục biến cửu châu, huy tự chu,

  -Công bằng ngũ nhạc, chấn côn lưu,

  -Sơn xuyên sứ sứ hồi thiên chúng,

  -Phong thủy trùng trùng đáo hải môn.

  -Ngã đẳng thiền thành cung kính lễ.

  -Hoàng thùy phúc lộc Vĩnh trường tồn.

  Thiết dĩ pháp duyên khải thuyết cung nghinh, hiền thánh dĩ lai lâm, địa trạch an bài, thảo đăng yên phân nhi thủy thích, tu bằng pháp thủy, quán sái hương duyên, phù thủy giả, phái xuất khê tào, nguyên lưu vạn lý, đông tây trạch thủy, đắc lợi lạc, phương ngung đại thiểu chiêm nhu, các các ư sứ sứ, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  -Hiệu hiệu kim ba hàm ngọc trản,

  -Phi phi bạch lộ tán quỳnh tương,

  -Kim bằng bí ngữ lực gia trì

  -Biến sái đàn tràng tất thanh tịnh,

  -Án bắc đế tra, thiên thần lana, địa tra sa hạ (7 lần)

  Thiết dĩ, hồng mong vĩ phán, bàn cổ sơ khai, định tam tài tạo hóa chí công, chu toàn ngũ thể, bẩm nhất khí huyền linh chi diệu, la liệt vạn phương, thế giới tự nhiên, các định dĩ di thế hữu thường tuyên, bất nhi chú sái ư kim niên, nguyệt nhật thời, hoặc kiến hoặc doanh, sư kình động địa lũy thế vu kim, khủng nhân sở phạm, dục miễn an toàn phong thổ, cung tạ bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, cánh kỳ ư bảo hiệu.

  Cung văn giới hương định hương giữ tuệ hương. Giải thoát giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, phụng hiến gia trì lực, tín niệm, tín thành tựu, lực hàm dong, mãn túc ư trần thiểu, dĩ thử bảo hương, phổ đòng cúng dàng, lục tư tại, ngũ nhân chủ chi, đại thánh đại từ, U minh giáo chủ bản tôn Địa Tạng Vương bồ tát, bảo hương cúng dàng, ngũ phương ngũ đế, hậu thổ nguyên nhân, ngũ nhạc ngũ thiên thánh đế quân, đương phương địa Thổ địa Thổ phù Thần kỳ, nhị thập tứ khí thần quan, nhị thập tứ sơn địa mạch thần quan, nhị thập tứ hướng địa mạch thần quan, Thanh Long, Bạch Hổ, Thổ Bá, Thổ Hầu, Thổ Mãnh, Thổ Trọng thần quan, Thổ Phụ, Thổ Mẫu. Thổ Lương Thổ Gia thần quan, Thổ Tử Thổ Tôn Thổ Khảm Thổ Khôn thần quan, Thổ Kỳ ngũ phương bát quái, chư thần gia quyên thuộc kim niên hành khiển – chí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng, bản thổ đại vương, nhất thiết uy linh, chư tư bộ chúng.

  + Cẩn tấu Việt Nam quốc (nói ngày tháng năm tên tuổi tín chủ tên là gì). Kim bằng tốc xuất, sở bị địa kỳ, địa mạch chi chung, dục miễn an linh, cung trần lễ tạ. Thủ kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh pháp sư tựu vu gia sứ. Tu thuyết lễ hoàn địa mạch, pháp đàn nhất duyên nhi tán, cung y khoa giáo pháp sự tuyên hành, ngưỡng vọng thách đức dĩ lai lâm, biểu hương chuyền nhi đạt tím, giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  -Dĩ thư Linh thanh thần triệu thỉnh

  -Thổ thần địa mạch nguyện Văn chi

  -Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì

  -Nguyện tại kim thời lai giáng phó.

  Nam mô bộ bộ đế ly đá ly đất đá nga đá da (7 lần)

  Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương di kinh chúng đẳng kiền thành kiền thân bái thỉnh.

  *Nhất tâm phụng thỉnh: Chu toàn ngũ nhạc, thành duy vạn vật cho cơ, biến lịch chư tư, thiện sát nhất thời chi sự.

  – Duy nguyện ngũ phương ngũ đế, hau thổ nguyên quân, ngũ nhạc thượng thiên thánh đế, phổ thí uy đức, đại bá âm quang, giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.

  *Nhất tâm phụng thỉnh. Uy thừa thượng đế. Vận danh thái chi hành Niên, chức trưởng nhân gian, sát tai Tường phụng sự, cung duy Đương niên thái tuế, mỗ vương hành khiển. Chí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng lý vực chân quân nhất thiết đẳng chư bộ chúng.

  Duy nguyện sâm sâm vũ chí, tế tế phong lai, giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

  Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  -Thánh chúng tòng không lai giáng hạ

  -Khoát nhiên tâm nguyệt thích gia đà

  -Tùy phương ứng hiện biến quang minh

  -Nguyện giáng hương duyên an vị tọa

  Án tra ma la sa ha (7 lần)

  *Phục vọng thánh hiền tuy viến, phàm hữu cảm dĩ giai thông, u hiển nhược thù, cố hà cầu nhi tất ứng, nguyện giám đàn thành chi khẩn. Thiểu thân bạc cung chi, nghi chúng đẳng kiền thành, thượng hương phụng hiển. Giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  (Chú biến thực phổ cúng dàng cam lộ thủy)

  *Cung duy tôn thần lân mẫm, hoàng thủy bảo dưỡng chi ân, tỷ khổn canh hoàng tại nhượng cầu chí khẩn, tư bằng thánh đức, tuyên diễn chân ngôn, ngưỡng hồng đạt dực, phủ nguyện, chứng minh ư vi diểu, dục sử phương ngung chi tĩnh, khu ương diệt chi tai hung, cánh kỳ nhân vật bình an, thần minh bảo hựu, thổ phủ hưng long. Địa mạch phong đẳng, cánh bình phục, toàn an chi nghĩa, sơn xuyên chung thấu, ích tướng sinh hàm lợi, chi nguyện âm âm giao thái, chi kỳ. Tứ thời long long hồi hoàn thiện, thu vĩnh ấm, kim thời lễ tạ sở hữu sở văn cẩn đương tuyên đọc.

  (Đọc sớ xong tụng bát nhã hồi hướng)

  Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu. Sớ đối đàn tiền phó lô thiêu hóa.

  + Kim hữu thổ sinh khí thổ phù hiểu hàm thi trung phật tiền, tam chi hộ thần linh thổ đồng, tam chi thủy hựu trữ đãng đăng tô trà, đăng bỉ ngũ đắc dĩ tướng thông, tu luyện kim khí thành linh khí. Bồi hoàn vi tân, cựu tinh, duy nguyện, hoa cái sơn thần, thổ địa đẳng thần tu tai báo ứng cấp cấp như luật lệnh.

  -Đông phương già la, thanh tướng Thái Ất Tường Sinh. Điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.

  -Nam phương già la, Xích tướng Bá Thiện La. Điền hoàn thổ pháp phục quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.

  -Tây phương già la, Bạch Sà Thiên Sắc. Khu thổ Điền hoàn thổ pháp phục quỷ diệt hình cấp cấp như luật lệnh.

  -Bắc phương già la, Lý Nghĩa Thái tướng quân. Điền hoàn thổ pháp phục quỷ diệt hình cấp cấp như luật lệnh.

  -Trung ương gia la thiền, Khánh Kim Thân. Điền hoàn thổ pháp, phục quỷ diệt hình cấp cấp da hạ.

  Nam mô tiêu tai giáng kết tường bồ tát ma ha tát. (3 lần)

  ===o0o===

  KHOA CÚNG THÁNH MẪU

  Hương phụng hiến cúng dàng thập phương, chư phật Quan Âm bồ tát, tứ phủ Vạn linh chư vị thánh mẫu công chúa, vị tiền đệ tử kiền tương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng hương duyên, tiêu tai giải ách lợi nhân thiên tích phúc thọ thiên niên.

  Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (7 lần)

  Thiết dĩ pháp duyên dĩ biện dụng bằng tinh khiết dĩ trang nghiêm, thành ý tinh kiền dục đại thập phương nhi giám cách. Bằng tư pháp thủy quán sái điện đường, tu trừ phiền não chuyển thanh lương, tảo đang yêu phân nghiêm tĩnh điện. Tịnh vế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  -Bích ngọc uyển trung hàm tố nguyệt.

  -Lục dương chi thượng tán trân châu.

  -Kim tương nhất chích sái điện đường.

  -Cấu uế đàn Tất Thanh Tịnh.

  Án bắc đế tra thiên thần la la địa tra sa hạ (3 lần)

  Nam mô Ly Cấu Địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

  + Thiết dĩ sắc thân cụ túc bản cư dục giới chi chung, chân tính thường tồn tích tại diệm phù chi nội. Cung thỉnh, tinh linh đệ nhất thần đức vô song, thiên phủ thiên tiên địa phủ địa tiên, thủy phủ thủy tiên, tam tòa thánh mẫu chư vị công chúa, liệt vị anh linh thị tòng các bộ, chư vị linh quan, tả hữu phân ban tiền hậu hoàn liệt, trượng thử bảo hương, phổ đồng cúng dàng.

  Cẩn tấu vì Việt Nam … tỉnh … huyện … xã … thôn … (Tên tín chủ đẳng) Kim nguyệt cát nhật, kính thiết lễ đảo, vạn linh, bảo mệnh duyên sinh sinh kỳ an, gia nội, pháp đàn. Nhất duyên, chu viên nhi tán. Nguyện phù bảo ấu dĩ bình an thứ sử môn nhi cát khánh, phục nguyện thiên y sứ giả hộ trì, khí dĩ trường tồn, an lạc tạng vương tỏa tà phong nhi viễn tống, giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  -Song bạc vân chu phù liễn hạc

  -Phục ngư hải thượng giá tiên lai

  -Nghi chuyển động đạt biểu tinh kiên

  -Giáng phó pháp duyên an pháp tọa

  Nam mô bộ bộ đế lý giá lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia (7 lần)

  Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính túng đẳng kiền thành cẩn đương nghinh thỉnh.

  *Nhất tâm phụng thỉnh. Thủ trì dương liễu, tương hiển tên hoa, biểu biểu từ dung càn khôn bất khả, sứ đương lỳ tại, tiêm chiêm tuệ giác, nhật nguyệt vô dĩ thử kỳ quan tử trúc ơn trung. Ngọc bội kim hoàn nhi tồi xám, liên hoa tòa tượng, y quan tố phục dĩ trang nghiêm. Cung thỉnh Nam Hải trương sơn Bạch Y Quán Thế Âm bồ tát. Tịnh cập tả thiện tài âu long lữ bồ tát.

  Duy nguyện từ tâm tế khổ giáng phó Điện đường chính minh công đức.

  *Nhất tâm phụng thỉnh. Di la hóa cảnh đản giáng ư cực tịnh bang tống ngự huyện đô thủy cung, ư ngọc kinh sơn lượng thí nhân bá đức đại đạo hiếu sinh.

  Cung thỉnh thiên phủ chí tôn, hiệu thiên kim quyết Ngọc hoàng Huyền Cung cao thượng đế ngọc bệ hạ, thái thượng tam nguyện tam phẩm tam quan đại đế nhật nguyệt nhị cung, vi đại đế. Nam Tào Bắc Đẩu nhị đế thiên, lục thập ngũ chiều tinh quân, chính diệu đại tướng tinh, đại tiên thủy phủ phù cam lâm đại đế tam đầu cửu vĩ bát hải long vương phả tam tứ phủ công đồng, thị tòng bộ chúng.

  Duy nguyện quang bất xả cảm cách hữu tình quang giáng lên đường chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

  *Nhất tâm phụng thỉnh hoàng thiên diễn phái ngọc diệp quang, cư thượng giới chí tiên cung, tác nhân gian chi chúa tể. Cung thỉnh đệ nhất thiên tiên cửu trùng thiên thanh công chúa. Lục cung vương mẫu công chúa ngọc bệ hạ.

  Duy nguyện long xa dĩ giá bảo cái khai chương quang sang điện đường chứng minh công đức.

  *Nhất tâm phụng thỉnh. Càn khôn vận tạo ly khảm giao tinh nhân lập nghĩa hưng thiên bản. Giáng sinh lê thị ấp cư thái địa linh, đĩnh xuất trần gia trụ thế hưởng tam thập tuế dư, giá phu định phụ, thập ngũ kết hôn, giao quang quán nguyệt, diện đối, diện tiếp trúc tiếp mai, đăn ước bách niên, nhỡn cách, nhỡn hề, hề loan hề phượng như sắt như cầm, nam nữ giao hoan, nghi gia nghi thất, tựa nan tự huệ, dị kỳ tường thuy, túc túc mục đoan trang, nãi trí nãi phương, công tắc yêu kiều thần nữ, viết duệ viết trí xưng vi chúa tể Việt Nam, cung thỉnh. Đệ nhị địa tiên thánh mẫu! Quỳnh hoa dung Liễu Hạnh công chúa, tặng phong chế thắng hòa diện đại vương, tái cấp gia ban mã vàng bồ tát, tịnh cập địa tiên tùy tòng bộ chúng.

  Duy nguyện thừa loan dư chi tập chí, đằng hạc giá dĩ lai lâm thỉnh giáng điện đường chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

  Nhất tâm phụng thỉnh động đinh thủy nữ đệ nhất long cung hiển hiện hoàng ân, khôi khôi đại đức, biến hình biến tướng, phàm trần nhỡn nhục hạn chi, vi nữ vi nam, ngụ hạ dương gian vãng hiện. Cầu chi tất ứng, cảm dĩ toại thông, cải họa vi tướng, biến tai, tác phúc, đức chi hải ngoại bất ba bất lăng. Thử độ chung viết yết viết thanh tích phúc vinh linh, bảo gia môn hưng vượng. Cung thỉnh! Đệ tam thủy tiên, đòng chung bạch ngọc thủy tỉnh Xích Lân Nữ công chúa tịnh cập tùy tùng bộ chúng.

  Duy nguyện anh linh tuấn tú, hiển hiện chung linh thu ba đào thấu niệm lôi oanh ly dũng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khoa Cúng Tứ Phủ, Hội Đồng Trình Đồng Tiễn Căn
 • Cúng Hoa Quả Giả Trên Bàn Thờ Có Mang Tội? Phật Có Chứng Cho Không?
 • Dùng Hoa Quả Giả Chưng Cúng Phật Có Mang Tội Không?
 • Cúng Ông Công Ông Táo Cần Lưu Ý Gì Để Tránh Mất Tài Lộc?
 • Chị Em Thi Nhau Đặt Cá Chép ‘giả’ Cúng Ông Công Ông Táo
 • Sách Cúng Tạp Tiếu Chư Khoa Song Ngữ + Thủy Lục Chư Khoa

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Rằm Tháng 8 Ngày Nào
 • 3 Lễ Cúng Cực Quan Trọng Cần Phải Có Trong Tháng Chạp
 • Kinh Doanh Gì Trong Tháng Cô Hồn Để Tiền Về Nặng Túi Mà Ít Vốn
 • Cúng Rằm Vào Ngày 14 Hay 15 Tốt Hơn Theo Đúng Phong Tục Việt Nam
 • Thời Điểm Nào Nên Cúng Rằm Tháng 7?
 • Sách cúng TẠP TIẾU CHƯ KHOA SONG NGỮ

  (CHỮ IN CỰC KÌ SẮC NÉT)

  Bộ sách cúng chữ Hán, có phiên âm Việt gồm 5 tập 60 khoa cúng, khá đầy đủ dùng cho các thầy chùa, pháp sư đi cúng.

  Tạp Tiếu Chư Khoa ( Song Ngữ )

  Tập 1 :

  Thỉnh phật giản khoa

  Lễ đảo thiên thời khoa

  Lễ kỳ thiên khoa

  Lễ nhương tinh khoa

  Lễ nam tào bắc đẩu khoa

  Đương niên đương cảnh khoa

  Nghinh triệu thành hoàng khoa

  Sám tạ thành hoàng khoa

  Lễ sám tiên sư khoa

  Lễ vô thường khoa

  Cúng thí thực cô hồn khoa

  Tập 2 :

  Lễ cửu trùng công chúa khoa

  Cúng sùng sơn thần tiên

  Cúng bán thiên công chúa

  Lục cung phụ chẩn đậu

  Lễ trưởng minh y

  Thỉnh phật bảo đồng bảo thai

  Lê hoàng tuyền thục mệnh

  Lễ giải oan thưởng mệnh

  Lễ thần nông

  Thỉnh phật trừ ôn nghi

  Lễ sám thổ công

  Lễ trần triều

  Tập 3 :

  Thỉnh phật quan âm cứu bệnh

  Sám tạ long thần

  Di cung hoán số

  Lễ an bản mệnh

  Lễ tam phủ thục mệnh

  Thiên đế bảo đồng khoa

  Lễ thiên đài

  Thỉnh thánh không lộ

  Phần sài khánh trạch

  An trấn cấm đàn kết giới

  An trấn hoả đàn

  Cửu ngưu sát thổ

  Tập 4 :

  Lễ tống hoả tai

  Lễ bạch hổ giải tứ cửu hạn

  Lễ thiên cẩu

  Cắt đoạn trầm phù cửu tỉnh

  Lễ cắt đoạn thông hành

  Lễ sám viện thiên tiên công chúa

  Lễ giải quan sát

  Lễ tán đăng ôn nghi

  Lễ thiết thực ôn bộ

  Lễ sám táo quân khoa

  Tập 5 :

  Chư thần thông dụng khoa

  Động đình thuỷ tộc khoa

  Hà bá triệu hồn khoa

  Lôi công chúa tích lịch

  Sơn tinh mộc thụ

  An mạch hoàn thổ

  Chiêu hồn khoa

  Sám tạ phần mộ

  Giải ác mộng khoa

  Hiến hoá bà

  Tam phủ thục án

  Tam phủ đối khám

  Sách cúng THỦY LỤC SONG NGỮ

  (CHỮ IN CỰC KÌ SẮC NÉT)

  Bộ sách cúng chữ Hán, có phiên âm Việt gồm 6 tập 27 khoa cúng, khá đầy đủ dùng cho các thầy chùa, pháp sư đi cúng.

  Tập 1 :

  – Nghinh sư duyệt định khoa

  – Dự Tiếp Linh Khoa

  – Chuyển Luân

  – Cấp Thủy Khoa

  – Tịnh Trù Khoa

  – Kiên Đàn Giải Uế Khoa

  Tập 2 :

  – Diễn Bảng Nghi

  – Phát Tấu Nghi

  – Cúng Tài Khoa

  – Thỉnh Kinh Khoa

  – Thụ Phan Khoa

  – Thỉnh Thánh Không Lộ Khoa

  Tập 3 :

  – Thỉnh Phật Khoa

  – Thập Cúng Nghi

  – Triệu Linh

  – Chúc Thực Khoa

  Tập 4 :

  – Lễ Thập Điện Khoa

  – Thỉnh Mục Liên Khoa

  – Thỉnh Địa Tạng Khoa

  – Phá Ngục Khoa

  – Huyết Hồ

  Tập 5 :

  – Thỉnh Xá Khoa

  – Phóng Xá Khoa

  – Khai Phương Khoa

  – Phóng Sinh Khoa

  – Phóng Đăng Khoa

  – Giải Kết Khoa

  Tập 6

  Mông Sơn Khoa

  Chư vị có nhu cầu vui lòng inbox hoặc LH SĐT 0972676252

  Nguồn: https://alancarlsonmd.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Cấp Sắc Của Người Sán Dìu
 • Bộ Đồ Thờ Cúng Gồm Những Gì? Ý Nghĩa Và Cách Sắp Xếp
 • Top 5 Cửa Hàng Văn Hóa Phẩm Phật Giáo Uy Tín Giá Tốt Tại Tp.hcm.
 • Khoa Cúng Phật Thánh Tôn Thần Tổng Hợp Tiếng Việt
 • Vì Sao Lại Đặt Một Bát Cơm, Một Quả Trứng Khi Cúng Giỗ?
 • Khoa Cúng Sơn Trang Hoàn Chỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chúa Sơn Trang Là Ai? Sự Tích Chúa Sơn Trang Trong Đạo Mẫu
 • Tìm Hiểu Về Lễ Cúng Sửa Nhà
 • Mâm Cỗ Cúng Chúng Sinh Và Cúng Vu Lan Khác Nhau Thế Nào?
 • Bài Văn Cúng 49 Ngày
 • Nên Cúng Dường Trai Tăng Hay Lập Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Nguyện Là Tốt Nhất?
 • Bài viết này cơ sở Đồ Thờ Cúng Tâm Linh chia sẻ tới quý vị về khoa cúng Sơn Trang hoàn chỉnh. Sau khi quý vị đã tìm hiểu về Chúa Sơn Trang.

  Sắc cẩn thỉnh tám tướng sơn trang, cha là Đỗ Đổng mẹ Đặng Thị Tươi, sinh được tám người, đều cùng bạo mãnh, ở châu An Bác giữa làng Thọ Gia, nguyên vốn sinh ra sơn trang Đống Tháp, đêm ngày luyện tập, hay pháp dụng binh, trời chẳng tỏ mình, tử sinh oan thác, hồn siêu phách lạc, mỗi người một phương, sơn trang tổ Mường, Diệu Tín luyện được, người thờ đời trước, gọi phép sơn trang, lòng thành lễ bạc, dâng tiến các chàng, tốc giáng bản đàn chỉ huy là tật tốc giáng.

  Sắc cẩn thỉnh mười hai họ sơn trang, các Mán các Mường Man Di, Lao Hống, lại thỉnh hai ốc, Quảng Hóa, Thuận An, Lưu Cầu, Lam Sơn, Hưng Hóa, quân Mọi, quân Xá, thượng lũng hạ lũng, nào quân đường trong, thượng lộ hạ lộ, nào quân man cố Thái Nguyên, Cao Bằng, Quán Đà, Quán Dòng, tất bắc vai bồng, ma chi ma chất, ma phong chất vất, mi rằng mi cố, cần nung cần lộ, ca lăng kin nậm kin trà, tu cáy tu ma, bì ba bì bục, tôm khô, cá mực, bánh đúc mắn tôm, ếch bén chão chàng, trầu vàng cau phượng, dâng lên chúa thượng, vỏ quạch vỏ chay, các bộ chỉ hay, ớt cay sung khế, hương thơm ngào ngạt, thỉnh các bộ về, hỏa tốc đáo đàn chứng minh công đức là tật tốc giáng. Thầy nay vâng lệnh Ngọc Hoàng

  Sắc triệu thỉnh sơn trang các bộ, châu thổ thượng du, nhớ khi xưa Bạch Hạc Phong Châu, Vĩnh An tỉnh là nơi thác tích, lưu truyền tán tịch chia ở từng phương, chốn sơn lâm châu Thổ Mán Mường, các trang trại tuỳ phương cải hiệu, nào là Hoàng Ma Hà Điếu, Nùng Thái Xá Miêu, tám họ ấy đều, ở miền xứ bắc, đầu khăn ba sắc, mình mặc áo xanh, Mán sơn đầu cùng Mán vẽ mình, Mường xiên tai cùng Mường sỏ mũi, bên cung bên túi, tay lẵng tay dao, tiếng xá tiếng tiêu, tỳ lô bắc lộ, tính tình gió có, măng trúc măng giang, gạo đen gạo vàng, cơm lam thịt thính, nay tôi tái thỉnh, tứ tướng thổ lang, bốn họ sơn trang, Đinh Cao Quách Bạch, cung đàn lá phách, rừng quế rừng thông, tình tính tang bồng, chim kêu vượn hót, thú vui cảnh tốt, thong thả dạo chơi, Yên Bái Lao Cai, Cao Bằng Bảo Lạc, khi chơi Phố Cát, lúc xuống Xiêm Lao, Thái Lạng Tuyên Cao, Đông Cuông Tuần Quán, Tam Kỳ Lục Ngạn, Bắc Lệ Bảo Hà, núi Dùm ỷ La, Thưởng Châu Điện Lệ, lại thỉnh các tướng, không Mẹ mà chẳng có Cha, nào ai sinh ra, lại có tên tuổi, ở những ngàn núi, khe lạch hốc hang, tìm bắt chão chàng, cùng là ếch nhái, hoá hình trăm vẻ, phép tắc mọi tài, Tướng chẳng như ai thế gian hoà vậy, Quỷ chẳng phải Quỷ, Ma chẳng phải Ma, lông lá mọc ra, đầy mình trông lạ, xương đồng gan đá, pháp tắc vô song, Phật có sắc phong, tự nhiên thượng Thánh, tàng hình ẩn ảnh, thực tướng sơn trang, ở hốc ở hang, nhường ngôi chính vị, thu âm binh khí, khắp hết mọi nơi, thượng tự trên Trời, dưới chí Sa Bà thế giới, Thầy thỉnh thời tới, Thầy luyện thời về, đêm đêm ngồi bóng thông ngọn núi, tay cầm gậy lụi, đủng đỉnh dong chơi, hỡi tướng ta ơi, giáng lâm đàn sở. Là tật tốc giáng.

  Ngũ nhãn liên miên mới điểm khai Tam tinh chiếu diệu ảnh lâu đài Ba triện hương trường thư nhị tự Một bầu nước ngọc sái tam thai Đà lâu cung nguyệt soi muôn dặm Đứng bóng nhân gian thẳm đất trời Vằng vặc nhờ gương soi tứ phủ Quang khai vì có sư Như Lai Thư vào chén nước Ngũ vị :

  Phục dĩ: Thiên địa an bài, phương ngung ký định, thượng hạ đồng phân, vạn bách tiêu tai độ ách, lợi vật an nhân, phán thiên địa chi sơ phân, định ngũ hành chi vi thủ, các các chí thành nhất tâm đỉnh lễ.(khai Thánh)

  Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Thiên nhãn – Thiên nhãn chiếu quang minh

  Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Nhục nhãn – Nhục nhãn chiếu quang minh

  Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Pháp nhãn – Pháp nhãn chiếu quang minh

  Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Tuệ nhãn – Tuệ nhãn chiếu quang minh

  Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Thần nhãn – Thần nhãn chiếu quang minh

  Thiên nhãn thông phi ngại, Nhục nhãn ngại phi thông, Pháp nhãn do quan tục, Tuệ nhãn trực duyên không, Thần nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng, viên minh pháp giới nội, vô xứ bất hàm dung, nhân nhân giai cụ túc, vật vật tổng viên thông, đỉnh môn khai điểm xứ, tòng giáo hoá mãn không. (khai hình)

  Khai Nhãn Nhãn quang minh, khai Nhĩ Nhĩ văn thanh, khai Tỵ Tỵ thông hinh, khai Khẩu Khẩu năng thuyết, khai Tâm Tâm bình chính, khai Túc Túc bộ hành. Khai Đầu Đầu đội ngất Trời, khai hai con Mắt Mắt coi trừng trừng, khai Chân Chân bước lưng lưng, khai Tay Tay cầm, khai Tai Tai nghe, khai Mũi Mũi thở tức thì, khai Mồm Mồm nói vân vi mọi điều. (khai vật)

  Khai Nhãn Nhãn quang minh, khai Nhĩ Nhĩ văn thanh, khai Tỵ Tỵ thông hinh, khai Khẩu Khẩu năng thực, khai Tâm Tâm bình chính, khai Túc Túc bộ hành Dong nhan thậm kỳ diệu, quang minh chiếu thập phương, ngã tích tằng cúng dạng, kim phục hoàn thân cận, Thánh Chúa thiên trung vương, ca lăng tần già thanh, từ bi mẫn chúng sinh. Khai Nhãn Nhãn quang minh, khai Nhĩ Nhĩ văn thanh, khai Tỵ Tỵ thông hinh, khai Khẩu Khẩu năng thuyết, khai Tâm Tâm bình chính, khai Túc Túc bộ hành, cố ngã kim đỉnh lễ. Nam mô khai bảo kính bồ tát – Ma Ha Tát Tiên Chúa tòng không lai giáng hạ Sơn Trang bộ chúng phó đàn diên Tùy kỳ khẩn đảo vi ân cần Phủ giáng uy quang an pháp toạ

  Nam mô an pháp toạ bồ tát – Ma Ha Tát ( 3 biến )

  Khất Âm Dương nhập hiến

  Thượng lai an toạ chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng cụ hữu tạp bàn trai soạn thượng hiến Tiên từ phủ thùy nạp thụ giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng. Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng.( 3 biến ) ‘

  Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô sa bà ha. ( 3 biến )

  Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng Phổ thí pháp giới chư chúng sinh Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng Duy năng thành tựu Phật công đức Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hồng. ( 7 biến )

  Nam mô phổ cúng dạng bồ tát – Ma Ha Tát ( 3 biến )

  Thần quang bất muội Chúa đức viên minh cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc Đọc sớ xong nếu có khất kiều thì phải để lại các giá về chứng, hồi hướng lễ tạ. Thượng lai hiến cúng công đức vô hạn thù thắng lương nhân khể thủ hoà nam tam tôn thánh chúng.

  Kiền thành tạ lễ cúc cung bái.

  Cúng Sơn Trang đại khoa hoàn.

  – Tự phúc tuệ –

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiểu Thế Nào Về Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng?
 • Cúng Rằm Tháng Giêng Và Những Điều Quan Trọng Phải Biết
 • Bà Nội Trợ Tất Bật “tay Xách Nách Mang” Đi Chợ Từ Sớm Mua Đồ Cúng Lễ Ngày Rằm Tháng Giêng
 • Mâm Cúng Rằm Tháng Giêng Gồm Những Gì
 • #1 Mâm Cúng Rằm Tháng Giêng Chuẩn Nhất
 • Niệm Phật, Tụng Kinh, Trì Chú, Cầu Nguyện Để Chữa Bệnh Là Hợp Với Khoa Học (Vi)

  --- Bài mới hơn ---

 • Có Nên Áp Dụng Công Nghệ Hiện Đại Trong Các Lễ Cúng Cầu An Cầu Siêu Không?
 • Tìm Hiểu Ý Nghĩa Cầu An, Cầu Siêu
 • Người Đang Ốm Đau Thì Tụng Kinh Gì Cho Lợi Lạc?
 • Bài Văn Khấn Cầu Tự, Cầu An
 • Bài Văn Khấn Cúng Bà Tổ Cô Trong Dòng Họ Đầy Đủ Nhất
 • Trên nền tảng thực hành Đạo Phật và từ các cuộc nghiên cứu khoa học về trạng thái thân và tâm thư giãn có tác dụng chữa trị bệnh tật tốt đẹp, người Phật tử cần phối hợp chăm sóc y khoa với tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền và cầu nguyện để giải trừ bệnh tật trong đời sống hàng ngày.

  Cách thực hành cầu nguyện cụ thể trong đời sống hàng ngày

  Trên nền tảng vững chãi truyền thống tâm linh của sự thực hành Đạo Phật trên hai ngàn năm và từ các cuộc nghiên cứu khoa học nghiêm túc hiện đại về trạng thái thân và tâm thư giãn có tác dụng chữa trị bệnh tật tốt đẹp, người Phật tử cần phối hợp chăm sóc y khoa với tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền và cầu nguyện để giải trừ bệnh tật và phát triển sức khỏe trong đời sống hàng ngày.

  Các tông phái Phật giáo, kể cả Thiền Tông, đều có phần cầu nguyện trong các buổi tụng kinh ở chùa. Trong các buổi lễ ở chùa hay ở nhà, người Phật tử thường cầu nguyện cho bản thân và gia đình được nhiều điều an lành và tốt đẹp. Cầu nguyện khi lòng chúng ta thanh tịnh và tâm chúng ta chí thành thì có sự cảm ứng nhiệm mầu: có cầu với lòng chân thành thì có ứng nghiệm. Niềm tin càng gia tăng thì sự cảm ứng với năng lực Đức Quán Thế Âm càng nhiệm mầu như lời Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn:

  “Chân quán, thanh tịnh quán Trí tuệ quán bao la Bi quán và từ quán Thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Ánh hào quang thanh tịnh Chiếu xuyên màn u tối Tiêu diệt lửa tai ương Chẳng nơi nào không hiện.”

  Người Phật tử thường đến chùa cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, cho những sự tiêu cực chóng hết, cho gia đạo an vui, được sinh con mạnh khỏe, được chóng lành bệnh tật… Để cho tâm có sự thanh tịnh và chí thành, họ được quý vị tăng ni hướng dẫn làm việc lành, tránh điều dữ và thực hành tu tập để có nhiều nhân lành hầu hưởng quả tốt. Nếu đã lỡ làm điều xấu thì thành tâm sám hối lỗi lầm và phát tâm làm những điều tốt đẹp.

  Lời Đức Phật dạy trong phẩm Phổ Môn là người Phật tử khi đến chùa cầu nguyện phải thực hành thấy biết bằng tâm chân thật hay chân quán, bằng tâm trong sạch hay thanh tịnh quán, bằng trí tuệ rộng lớn và với tình thương yêu và mong muốn giúp đỡ chúng sinh hay bi quán và từ quán. Họ cũng thực hành tu tập và quán tưởng hình ảnh chư Phật, chư Bồ tát tỏa chiếu hào quang trong sáng, an lành. Thực hành sống với trí tuệ và từ bi sẽ làm cho những ham muốn sai lầm, những sự giận dữ do không có sự đáp ứng những ham muốn của mình cùng sự mê mờ tan biến và giúp cho đời sống họ có phẩm chất an lạc, vui tươi, tích cực và thoải mái. Sống đời sống lành mạnh và tốt đẹp như vậy thì họ ít bị bệnh tật, tai ương hay ách nạn. Đó là ánh sáng của Đức Quán Thế Âm chiếu xuyên màn u tối và tiêu diệt lửa tai ương.

  Tóm lại, khi hữu sự, người Phật tử thực hành cầu nguyện ở chùa hay ở nhà với lòng thành để được sinh nở an lành, sinh con thông minh, học hành thành công hay chóng phục hồi sức khỏe. Cách thực hành vốn giản dị như sau:

  Người mẹ muốn cầu nguyện sinh nở bình an và có con khỏe mạnh: Mỗi ngày, nhất là buổi tối trước khi đi ngủ, chắp tay thành tâm cầu nguyện Đức Quán Thế Âm gia hộ cho việc sinh nở được bình an. Nhìn hình tướng đẹp đẽ của Đức Quán Thế Âm rồi nhắm mắt lại, quán thấy hình ảnh đẹp đẽ của ngài với hào quang tỏa sáng tràn ngập vào thai nhi, quán tưởng thai nhi an vui trong ánh sáng an lành đó và thành tâm nói thành tiếng hay nói thầm lời cầu nguyện cho sinh nở được tốt đẹp, con sinh ra được khỏe mạnh, có tướng đẹp và thông minh. Người mẹ cần phát tâm ăn nhiều rau, hoa quả tốt, tuyệt đối đừng uống rượu hay hút thuốc lá, tránh xa người hút thuốc lá để khỏi ngửi khói thuốc và thực hành hạnh từ bi, thực hành tu tập để giảm tối đa căng thẳng vì căng thẳng ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

  Học sinh, sinh viên muốn học giỏi: Dâng hương, lễ Phật, lạy 108 lạy trong chánh niệm và cầu nguyện. Tránh tối đa các loại thuốc kích thích thần kinh, không hút thuốc lá và uống rượu. Phối hợp học hành với vận động thể lực. Khi học thấy mệt nên đi thiền hành 10 phút hay nhiều hơn rồi tiếp tục ngồi học lại. Thực hành thư giãn thân tâm rất tốt cho trí nhớ vì làm cho bộ não gia tăng sức khỏe.

  Người bị bệnh: Sau phần tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật (nếu yếu sức chỉ lạy ba lạy theo cách thường là được, nếu không đứng được thì chấp tay xá ba lần lúc nằm trên giường cũng được), người bệnh cầu nguyện với tất cả lòng thành. Như khi cầu nguyện Đức Quán Thế Âm thì quán tưởng (tưởng thấy) hình ảnh đẹp đẽ của Ngài tỏa chiếu hào quang trong sáng đến khắp thân thể của chính mình, đến nơi vùng bị đau và quán tưởng ánh sáng càng tỏa chiếu đến vùng bị đau thì vùng này càng nhỏ đi và tiêu mất. Sau đó cầu nguyện:

  “Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Con nguyện cầu Ngài từ bi gia hộ cho con sức khỏe mỗi ngày một gia tăng và mọi điều an lành tốt đẹp.

  Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.”

  Hoặc nói thành tiếng hay nói thầm một lời cầu nguyện nào mà người bệnh thấy hợp với mình nhất.

  Người Phật tử cũng có thể phát nguyện tụng bộ kinh Dược Sư để cầu an hay lên chùa xin khóa lễ cầu an cùng mời quý vị tăng ni về nhà làm lễ cầu an cho người bệnh đang nằm ở nhà hay thăm viếng người bệnh ở bệnh viện và cầu an cho họ cũng rất tốt cho sự chữa trị bệnh tật và phục hồi sức khỏe.

  Các cuộc nghiên cứu khoa học đã chứng minh cụ thể rằng niềm tin đóng góp tích cực vào sự chữa trị bệnh tật. Cầu nguyện với tâm thành để được lành bệnh và gia tăng sức khỏe cũng như làm phát sinh những điều tốt đẹp cũng rất phù hợp với nguyên tắc khế lý và khế cơ trong Đạo Phật hay “Rộng tu trí phương tiện”. Điều này được nhiều vị Phật tử thực hành qua việc thường xuyên tụng đọc lời Đức Phật dạy trong Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đoạn như sau:

  “Chúng sinh bị khổ ách Vô lượng khổ bức thân Quán Âm sức trí diệu Hay cứu khổ thế gian Ðầy đủ sức thần thông Rộng tu trí phương tiện Các cõi nước mười phương Không cõi nào chẳng hiện Các loài trong đường dữ: Ðịa ngục, quỷ, súc sinh Sinh, già, bệnh, chết khổ Lần đều khiến dứt hết Chân quán thanh tịnh quán Trí tuệ quán rộng lớn Bi quán và từ quán Thường nguyện thường chiêm ngưỡng Sáng thanh tịnh không nhơ Tuệ nhật phá các tối Hay phục tai khói lửa Khắp soi sáng thế gian…” .

  Minh Chính (TH)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng 1 Tết Kỷ Hợi Nhiều Nhà Hay Dùng
 • Việc Cần Làm Sau Khi Cúng Ông Công Ông Táo
 • Bài Cúng An Vị Phật
 • Vàng Mã Cúng An Vị Thần Tài Thổ Địa
 • Cách Bài Cúng Bốc Bát Hương Và An Vị Bát Hương An
 • Phong Thủy Việt: Khoa Cúng Nhương Tính

  --- Bài mới hơn ---

 • Đồ Lễ Cúng Chuyển Văn Phòng Mới
 • Lễ Cúng 12 Bà Mụ
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghi Thức Cúng Mụ Đầy Nữ
 • Bài Lễ Cúng Mụ Đầy Tháng Cho Bé (Cúng Mụ 1 Tháng)
 • 30 Thực Đơn Món Ngon Ngày Tết Truyền Thống Dễ Làm, Các Món Lẩu, Món Gỏi Giải Ngấy, Ngon Và Lạ Miệng
 • Khoa cúng nhương tính

  (Cúng sao giải hạn)

  Chiên đàn hải ngạn lô nhiệt minh, hương gia du tử mẫu lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương. Chi tấm kim tưởng nhất chú biến thập phương

  Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần)

  Phù dĩ đàn nghi chỉnh tức, pháp tịnh phụ chấn lự bài biện chí phật nghiêm, khủng vẫn lai chi uế nhược, bằng tư pháp thủy quân sái đàn duyên, phù thủy giả diệu nguyên chạm chạm minh khai, thao thao hại vô viên, nhị thử, sở cầu xương minh lạc dật, liệt tắc lương như cầu tắc tịnh xâm nhuận bằng sả lai chung tắc, phả thí pháp giới diệt tiêu kiên. Nguyệt chi tắc bảo hội đàn tràng tăng duyên tích phúc, tư thử dạo tràng tất linh thanh tịnh giáo hữu sái tịnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Nhất bát thanh lương thủy

  – Quán sái tận chần cấu,

  – Kim cương lai hội chi

  – Thâm nhiên thường thanh tịnh

  mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

  + Thiết dĩ thánh tông hiển hóa phàm hữu nguyện dĩ giải thông thành ý, tinh kiến, cố hà cầu như tất ứng. Nhưng tinh giải hạn tu thượng bảo hương do bản xứ xuất căn tự tại kim lô tài nhiệt, sao thiên phùng bảo đỉnh nhi quang thông, đại địa tòng chung bất nhị lâm lý vô song hiền thánh vân chi ngự loan dư nhị văn tập, tinh thần khai thử thừa giá hạc dĩ phong thắng đại phàm tinh thường chiếu giám đàn tràng thị thần lực tác chứng minh công đức giao lữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

  – Nhất chiện bảo hương thấu chư tịnh

  – Thành tâm đan khổn điệu tình kiến

  – Nguyện tại kim thời lai giáng phó

  Nam mô hương cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

  * Cung văn tinh huy ngân hán, cảng động ngọc lâu quang mang thương đổ ư ngọc tinh chiếu chiệt hạ dân vu vạn tượng cờ chi giải tác dĩ vinh, thiên tảo tai ương bán điểm vô hà nguyện. chí giải tức chử kiên vưu, Khách hoàng tùy cảnh khuông tứ hải, hồng ân ngưỡng mông tinh thượng uy quang phủ giám, phàm tinh chi khẩn khoản giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Dĩ thử chân ngôn thân chiếu thỉnh

  – Cửu thiên thánh chúa giao văn chi

  – Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì

  – Nguyện tại kim thời lai giáng phó

  mô bộ bộ đế lị giá đát nga đá gia (7 lần)

  * Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kinh chúng đẳng kiền thành thượng hượng bái thỉnh.

  Nhất tâm phụng thỉnh đoan cu bối, quyết thống nhật nguyệt tinh chú chi thiên cao ngự càn cung, vân tạo hóa âm dương chi khí linh thông mạc chắc điệu hóa nan lường tinh la cờ bố ư quần sinh vũ khí vận hành y bát cực cung duy chung thiên tinh chúa bắc cực tử vi trường sinh đại đế ngọc bệ hạ phả cập thị tông đẳng chúng.

  Duy nguyện bằng thi tuệ lực diệu chuyển Uy quang giáng phó

  * Nhất tâm phụng thỉnh khia tạo vạn đoan chu toàn tứ tượng thước ô luân lâm minh chiếu thi ân nhật vận hách vô tư chiêu chiêu vọng sản đinh mùi liên ngũ nguyện nhị thập thất hội thời đan đăng cung duy thiên đình uất nghi cung đại thánh đơn nguyện hai nhật cung thái dương tinh quân

  Duy nguyện thiểm linh ích toan tứ phúc tiêu tai giáng phó đàn tràng chứng minh công đức nhang hoa thỉnh.

  * Nhất tâm phụng thỉnh! vị phối nhật cung, quyền cư nguyệt phủ huy đơn cửu bảo minh chiếu tam tinh thị tiêu quế ư thiên cung triều kim quyết ư ngọc thỏ chung, hữu tố hoàng thượng chi lịch ngọc quý dậu liên tục nguyệt nhị thập lục nhật tuất thời đản dáng. Cung duy thiên đình kết nâu cung đại thánh tố diệu nguyệt phủ thái âm tinh quân

  Duy nguyệt hoán đẳng thiên địa phúc cập xương thinh quang dáng đàn duyên chứng minh công đức nhang khoa thỉnh

  * Nhất tâm phụng thỉnh tôn cư cửu diệu vi nối tam quan đức thượng hoàng cung thỉnh tiềm hắc đạo ẩn hiển thần công chi sự tác quyền hành âm phúc dĩ lan lường, giáp thin liên chính nguyệt sơ bất nhật hội thời đàn cung dy thiên đình hoàng phan cung đại thánh thần thủ la hầu tinh quân

  Duy nguyện tinh từ hô hựu minh văn quảng hạnh giáng phó đàn duyên chứng minh công đức nhang hoa thỉnh.

  * Nhất tâm phụng thỉnh vị trấn cửa cung quyền chi thập cực uy quyền lẫm liệt chưởng hoa phúc ư nhân tuần đức vũ bàng đà định cát hung ư vận chỉ huy hoàng thiên sứ hiển hách thần công đinh mùi liên nhị nguyệt thập bát nhật hợi thời đàn giáng cung duy thiên đình bảo vĩ cung đại thánh thần vĩ kế đô tinh quân.

  Duy nguyện ăn đàn hải nội chếch cập dân xinh giáng phó đàn duyên chứng minh công đức nhang hoa thỉnh.

  * Nhất tâm phụng thỉnh: Vị chính chấn cung quyền chi đông hướng thủy hỏa ân dương chức thuộc ngũ hành chi thống trưởng mão thin giáp ất tọa cao nhất cảnh dĩ đoan cư thừa thượng đế chi quyền hành dám hạ dân chi thiện ác, canh tuất thời đàn giáng cung duy thiên đình thanh vân cung đại thánh trùng quang chiếu nguyệt mộc đức tinh quân, duy nguyện bảo đá phiêu phiêu thanh kỳ chỉnh chỉnh quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh!.

  Nhất tâm phụng thỉnh vị chính hỏa cung quyền cư nam hướng cư chung chế ngoại dám thiện bộ chi cát hung, xuất thánh nhập thần phạm cung chỉ uy vọng, vị khôi giáp ất đoan tạ bính đính, bính dần liên tục nguyện nhị thập cửu nhật hợi thời đàn giáng cung duy thiên định, minh ly cung đại thánh hỏa đức, văn hán tinh quân.

  Duy nguyện, phi đằng hách dịch phủ dám đơn tầm Quang dáng đàn duyên chứng minh công đức, văn hán tinh quân.

  Nhất tâm phụng thỉnh: Chính toàn kim đức vị chính canh phương toàn kim đức vị chính canh phương nguy nguy đoài quyết dĩ lưu, huy nghiễm tân khu như đan tọa, kiểm chi bạch tịch chiếu dáng cát hung giáp dần liên cửu nguyệt thập ngũ nhật hợi thời đản giáng cung duy thiên đình hiện linh cung đại thánh kim đức thái bạch tinh quân duy nguyện quảng phi tuệ lực diệu chuyển uy quang dáng đàn duyên chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh!

  Nhất tâm phụng thỉnh: Chính toàn kim đức vị chính canh phương toàn kim đức vị chính canh phương nguy nguy đoài quyết dĩ lưu, huy nghiễm tân khu như đan tọa, kiểm chi bạch tịch chiếu dáng cát hung giáp dần liên cửu nguyệt thập ngũ nhật hợi thời đản giáng cung duy thiên đình hiện linh cung đại thánh kim đức thái bạch tinh quân duy nguyện quảng phi tuệ lực diệu chuyển uy quang dáng đàn duyên chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

  * Nhất tâm phụng thỉnh! vị chính bắc phương quyền cư nam hướng vân cửu cung đồng phối giữ bát quái tường tùy khôi huyền hiến chi vô tư cung đồng phối giữ bát quái tường tùy khôi huyền hiến chi vô hiệu thăng trầm, chi bất tức. Quý mão niên tứ nguyệt, nhị thập nhất nhật, tuất thời đãn dáng cung duy thiên đình thủy đức kim nữ cung đại thánh Bắc phương nhâm quý thủy điệu tinh quân.

  Duy nguyện vận đồng lẫm liệt thủy sái chiêm như giáng phó đàn chứng minh công đức! Nhan hoa thỉnh!

  * Nhất tâm phụng thỉnh vị phối hoàng cung quyền thừa tử cực, lệ thuộc ngũ hành chi thống quan, trức duy vạn tượng dĩ sâm lạ canh ngọ liên bác nguyện thập cửu nhật hợi thời đãn giáng cung duy thiên đình hoàng chung cung đại thánh thổ địa, địa la thổ tú tinh quân

  Duy nguyện thêm linh ích toán bảo mệnh duyên trời giáng phó đàn duyên phụ tư cũng dàng. Nhang hoa thỉnh!

  Nhất tâm phụng thỉnh: Vị thừa càn tạo, thống ngự khôn cung quang mang hiển hiện chung thiên thần biến ty tồn hạ đối uy quyền Khả uy thể vận bất di thống tư duy bát biểu. Thuộc lục hợp ngữ minh vị phương cùng bàng lam chinh chiếu. Cung duy tam tài thiên cổ thiên hình, thiên khiếp tinh quân. Tam tai địa bát địa vọng, địa hình, tinh quân tam tai thiên hoàng địa họa địa tai tinh quân tam tai âm hắc sát bạch sát tinh quân càn cung dịch mã đại ách thần quan, khảm cung quan hình đại ách thần quan, cấn cung ngũ lô đại ách thần quan chấn cung tiết lịch đại ách thần quan, tốn cung khẩn thiệt đại ách thần quan ly cung loan mộc đại ách thần quan không cung hổ lang đại ách thần quan đào cung già tỏa đại ách thần quan. Kim lâu tuyệt mệnh, đại ách thần quan, chư sự thập nhị nguyệt tướng thần quân tấu thư bác sĩ đại hao tiểu hao thần quân, đại sát, tiểu sát thần quân, bạch hổ, điếu khách, trần quân, thiên la địa võng thần quan, kim liên vận hạn nhất thiết thần quan, cập đương cảnh thành hoàng bản rã đại vương, nhất thiết uy linh.

  Duy nguyện trừ tai giải ách dáng phúc lưu ân giáng phó đàn tràng chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh!

  Thượng lai nghinh thỉnh! Kỳ mộc quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Tinh tú tòng không lai giáng hạ

  – Lập tư đan khổn biểu tình kiền.

  – Tùy phương ứng hiệp biến quang minh

  – Nguyện giáng đàn duyên an vị tọa

  mô vân lai tập bồ tát ma ha tát (3 lần)

  Phục dĩ dương dương tại thượng nghiễm nghiễm nhược lâm, vọng tử cao như thỉnh, thực. Tuy đảo tất thông như cờ tất ứng. Dục nhạ y quang chi tứ tiêu tường khai tính chí thành kim tắc bài liệt hương hoa, cúng phần dâng trúc nguyện dám phàm chần chi khẩn thiểu, thân bạc cúng chi trai sở hữu phi nghi phổ than phụng hiến!

  Phổ cúng dàng chân ngôn án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (3 lần)

  mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

  Thần Quang bất muội thánh đức phi dao cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên bạch! (đọc sớ)

  Phục dĩ thiên chân giám cách, thánh đức Quang la, tất hữu sở cầu hữu đảo chi nghi, khắc viết kinh viết chi ý. Phục nguyện cửu tinh khánh hỷ thập cực thùy ưu, đức chiếu diệu ư thân cung cát tú. Quang phù ư tụ tam đẩu trụ trường sinh, chi tự bắc tỵ trừ đoản tích chi danh tinh tường thương lập ư địa hình tai hạn vĩnh ly vu, môm hộ doãn tòng nhân nguyện cảnh mộc thiên, hựu. Mông thừa tinh tường chứng uy quang giải tống hung tinh chi tốn tức, ban ban ác vận nhất nhất khiên viu. Cung đối đàn tiền kim đương thỉnh giải.

  Hoặc ngộ trùng cùng trùng vận chỉ ách kim đương thỉnh giải.

  Hoặc ngộ tứ phát nguyện tứ xung chi ách kim đương thỉnh giải (5)

  Hoặc ngộ ngũ hình ngũ mộ chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc ngộ lục tuyệt lục chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc ngộ thất sát thất hương chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc ngộ bát man bát nan bát sơn chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc ngộ cửu tinh cửu diện chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc ngộ thiên la địa võng chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc ngộ thiên lôi địa độc chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc ngộ thiên tai địa sát chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc ngộ thiên cổ địa võng chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm thiên kiếp địa bại chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm hoặc thiên họa địa bại chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm liên xung nguyệt khắc chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm nhật hạn thời tai chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm liên kiếp nguyệt phá chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm nhất vãng thời vong chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm liên xung nguyệt hãm chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm nhật tổn thời hao chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm minh thời xung chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm liên trinh oán kim lâu chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm mộc ách kim lâu chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm cô thần quả tú chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm mạnh phù tử phù chư chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm quan phù điếu khách chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm cầu đảo hình hổ chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm nhặt cách thời ly chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm dịch chỉ lưu hành chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm thiên tai phát khởi chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm bách quái tiềm sinh chi ách kim đương thỉnh giải

  Hoặc phạm quỷ mỵ yêu khí nhất thiết hung ương chi ách kim đương giải kết giải kết!

  Khai giải ngũ thân ôn; Phù chú chuyển pháp luân, âm dương ly cách biệt, thủy hỏa đoạn càn khôn, gia nội đồng khang thái, nam nữ thọ tràng tồn, tiêu tan giải ách thiên tôn, duyên thọ ích toán thiên tôn, đại đạo bất khả tư nghì công đức

  * Thượng lai nhương tinh sự tất công đức vô ngần, lương nhân khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng…

  Hết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khoa Lễ Tam Tai Giải Hạn
 • Nghi Thức Cúng Sao Giải Hạn
 • Cách Cúng Sao Giải Hạn 2022 Và Đây Là Những Lễ Vật Không Thể Thiếu
 • Có Nên Cúng Sao Giải Hạn?
 • Cúng Sao, Giải Hạn Có Đúng Với Phật Pháp Không?
 • Phong Thủy Việt: Khoa Cúng Bản Mệnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh
 • Lễ Thiên Thần Bản Mệnh
 • Lễ Cúng Bến Nước Của Người Ê Đê
 • Bài Văn Khấn Cất Nóc Nhà Đúng Chuẩn Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Lễ Động Thổ, Cất Nóc
 • Khoa cúng bản mệnh

  – Hương phụng hiến cúng dàng bản mệnh, phức tinh thập nhị cung, phân thùy bảo hộ, ngũ hành chính khí, tổng quang minh, bản mệnh nguyên chấn tăng lộc toán, thượng thanh vô chiếu, bảo an ninh, duy nguyện đảo kỳ gia hiểu ứng, Toàn gia đại biểu thọ trường sinh.

  * Thiết dĩ hoa hoa duyên nghiêm túc, tịnh cúng phu trần yếu nghinh thánh đức dĩ quang lân, do lự phàm phân chi thượng tại tư băng bí chú, sái thử, trần an tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa ha tát (3 lần )

  mô ly cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

  * Cung văn chương dương tai thượng vong duy cao nhi thính thực tỷ nghiễm nhược lâm. Chi tứ tu quyến hựu chi nhân, kim tắc bài liệt hương hoa, phu trần đăng trúc. Nguyện giám thống thành chi khẩn, ngưỡng bạch chi chiêu, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

  – Tinh cung bản mệnh tự văn chi

  – Tư bằng tam bảo lực gia trì

  – Kim nhật kim thời lai giáng phó

  – Nam mô bộ bộ đế lỵ đá lyk đát đá nga đá da (7 lần)

  – Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  *Nhất tâm phụng thỉng.Đoan cư Bích hán,chính huyền nghi,bá vạn thượng dĩ sâm la, liệt tứ phương nhi chiếu trường sinh đại đế, thái ất cức khổ thiên tôn. Duyên thọ ích toán thiên tôn.

  Duyên nguyện, Quảng thi tuệ lực phổ chiếu phàm tâm, giáng phó lương duyên chứng minh công đức.

  * Nhất tâm phụng thỉnh Bắc cực tiêu tai, nam minh tăng toán, mặc vận trường sinh sinh chi hữu vĩnh, cánh tư bảo phương dĩ vô cương, mặc tán thần công hoàng thi diệu lực. Cung duy ngũ ngũ phúc thập thần, mải trân quân, ngũ linh Bảo đức thần quân, ngũ hoàn đế tọa chân ngôn, thượng thanh bản mệnh (tên bảo mệnh của mình bao nhiêu tuổi) Nguyên chấn trân quân, thượng thuộc bắc đẩu tinh Quân, Kim niên vận trực tinh quân, bát quái trong cung thần quân, niêm trực tam tai trong tinh quân, bản cung vận hạn tinh quân Liệt vị, duy nguyện chi uy tế khổ, bá đức hiếu sinh giáng phó pháp uyên chứng minh công đức.

  * Nhất tâm phụng thỉnh Âm dương phối hợp, tường vân quý tiên ư thiên chi, nhật nguyệt chu toàn, chú định cát hung ư tuế vận cung duy Niên nhật nguyệt thời thai sinh thần tướng, triêu tai tiến lộc đồng tử, phù cung bảo mệnh đồng tử trường sinh duyên thọ đồng tử, an hồn định phách đồng tử, khai tâm hoan hỷ đồng tử, chiêu sinh ái kính đồng tử, nhất thiết uy linh liệt vị.

  Duy nguyệ thượng gia cát khánh, vĩnh lạp hưu vi giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.

  * Thượng lai nghinh thỉnh kính hạ quang âm an tọa châm ngôn cẩn đương trì tụng.

  – Tinh tượng tòng không lai giáng hạ

  – Lạp tư đan khổn biểu tinh kiền

  – Tùy phương ứng hiện biến quang minh

  – Cộng phó hương duyên an pháp tọa

  Án cha ma la sa ha (7 lần)

  * Phục dĩ nguyên trấn như tại, phàm hữu cảm dĩ dĩ giai thông, bản mệnh nhược lâm, cố hà cầu nhi tất ứng. Kim tắc hương hoa Bài hiện lễ vật cụ trần, tín chủ kiền thành, thượng hương phụng thỉnh. Biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  Án cha ma la sa ha (7 lần)

  * Phục dĩ nguyên trấn như tại, phàm hữu cảm dĩ dĩ giải thông, bản mệnh nhược lâm, cố hà cấu nhi tất ứng. Kim tắc hương hoa Bài biện lễ vật cụ trần, tín chủ kiền thành, thượng hương phụng thỉnh. Biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng ( Chú cam lộ biến) thực, phổ giàng)

  Nam mô phổ cúng giàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

  – Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng

  – Phổ thí pháp pháp giới chư quần sinh

  – Duy năng thành tựu phật công đức

  Án tra ma na sa hạ

  + Cung vọng: thánh tông chiếu giám, kỳ giản mạo trần kim hữu sở văng đương tuyên đọc (đọc xong sớ)

  --- Bài cũ hơn ---

 • #1 Cúng Bà Chúa Xứ Núi Sam: Nghi Lễ Tín Ngưỡng Tại An Giang
 • Bài Văn Khấn Bà Chúa Xứ Núi Sam Và Cách Sắm Lễ Khấn Bà Chúa Xứ Núi Sam
 • Mâm Cúng Tạ Lễ Bà Chùa Xứ Núi Sam Châu Đốc
 • Bài Văn Khấn Bà Chúa Xứ Châu Đốc Đầy Đủ, Chi Tiết Dễ Khấn
 • Văn Khấn Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Lễ Cúng
 • Khoa Cúng Thần Linh Và Gia Tiên 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Cúng Cô Hồn Theo Thiền Tông – Thiền Tông
 • Nên Cúng Giao Thừa Và Tết Như Thế Nào Cho Đúng? Sớ Cúng Giao Thừa Và Tết
 • Tt. Chân Quang Trả Lời Tham Vấn Những Câu Hỏi
 • Nghi Thức Cúng Thất (Cúng Tuần)
 • Nghi Thức Tụng Kinh Kỳ Siêu Hằng Tuần
 • 26/09/2020 – 3:19 PM

  Lê Công

  713 Lượt xem

  KHOA CÚNG THẦN LINH VÀ GIA TIÊN 2

  KHOA CÚNG GIA ĐƯỜNG (Hán Việt – cúng Thần linh, Gia tiên ở nhà) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

  Chân thân tự lập nhất hát Tần thân, Chí tâm tị tổ, tất dao văn, tuỳ xứ hiện chân nhân, thành ý ân cần, Liệt vị hội Tinh thần.

  Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Phù dĩ:   Hương hoa đấu thể, Đăng chúc liên huy. Đại chúng chí thành, Đồng xưng tán lễ.

    000

  Thân sinh Tổ đức ngưỡng nham nham – Giá liễu tiền tam dữ hậu tam

  Thiên thượng nguyệt minh phong thượng bạch

  Thuỷ trung giám vị hải trung hàm – Vô phương ứng hiện vân phi lĩnh

  Bất muội Hư linh nguyệt ấn đàm –  Kim nhật Đạo tràng thân khải thỉnh

  Nguyện thuỳ Phương tiện giám Chân cam.

  Nam mô Dẫn Linh hồn Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Phù dĩ: Pháp diên Quang khải, thành ý Phương ân, dục triệu thỉnh ư Tiên linh, tu gia trì ư Pháp thuỷ. Phù thuỷ giả: Nguyên tòng tính xuất, Bản tại Tâm sinh, năng linh phân khí chi tiêu không, phổ sử Pháp duyên nhi Thanh tịnh. Giáo hữu khiết tịnh Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

  Khể thủ quy y Tô tất đế – Đầu diện đỉnh lễ Thất câu chi

  Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề – Duy nguyện Từ bi thùy gia hộ.

  Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti Nam – Tat đi da tha:

          Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 biến)

  (Nam mô Tát đá nẫm Tam miểu, Tam Bồ đà, Câu chi nẫm Đát điệt tha:

  Úm. Triết lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)

  000

  Hiệu hiệu Kim ba hàm Ngọc trản – Phi phi Bạch lộ sái Quỳnh tương

  Kim bằng Bí ngữ lực gia trì – Cấu uế Đàn tràng tất Thanh tịnh.

        Ôm. Ba tê tra sThi tha ra na đi stra. Sva ha. (3 lần)

  (Úm. Bắc đế tra, thiên thần la na, địa tra. Sa bà ha)

         Nam mô Ly cấu Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Thiết dĩ: Văn công gia pháp, bị tường tế tự chi nghi. Phù tử di thư, cụ tải tang thân chi lễ. Nhiên tồn châm trước, cố dụng khoa nghi, phù nghi giả Tam ma đề địa, bá Tam giới chi bao hàm. Nhất niệm Chân tâm, quảng Thập phương chi biến chiếu. Quang minh bất muội, Thanh tịnh vô trần, dụng thời chủng chủng Tâm sinh, thu xứ huyền huyền Pháp tạng. Thị cố tiên trình kê thiệt, thứ hiến ngưu đầu. Thử hương dã Sắc – Không bất nhị, Tính – Tướng vô song. Thanh tịnh Căn nguyên, bất giả tài bồi chi lực. Hi kì chủng tính, toàn bằng tri kiến chi công. Giáo hữu Nhiên hương Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

  ooo

  Tâm hương nhất chú mãn Càn khôn – Tán xứ Quang thông vạn cổ tồn

  Liễu nhiễu hư không tuỳ xứ hiện – Tổ tông ứng hiện xuất huyền môn

  Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Cung văn: Tam tài định vị, độc Nhân Tối linh, Thiên sinh Nhân, Nhân thành Thiên, tự hữu huyền vi chi thử lí. Tử kế Phụ, Phụ kế Tổ, Nguyên lai phồn diễn chi Chính tông. Lục thuận Lục hành, tưởng Tiên đức tài bồi chi chỉ. Ngũ thường Ngũ phúc, diễn hậu côn ấm tý chi hưu.

  Tư thần Chúng đẳng ổi dĩ vi khu nhục thừa di thể. Thuộc mao li lý phủ dục mông quyến ái chi tình; bão tất xuyên y cố phục hà cù lao chi niệm. San ân Sơn trọng, ẩm đức hà thâm. Tư nhân lệnh tiết chi lương thời, kính trần mao giản thức chiêu tố khổn, kiền phụng Linh thân đoàn viên như tại. Tuy mạc đổ vu Tiên dung, cảm niệm truy ân lượng tất tri ư thành ý. Giáo hữu Phổ Triệu tập Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

  ooo

  Dĩ thử Chân ngôn thân triệu  thỉnh – Tiên tổ Nội ngoại dao văn tri

  Trượng thừa Tam bảo lực gia trì – Thử nhật kim thời lai giáng phó.

  ooo

  TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN:

  Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 lần)

  (Nam mô bộ bộ đế lỵ già ly đá lỵ đát đá nga đá da)

  ooo

  Thượng lai triệu thỉnh Chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Chúng đẳng kiền thành, phần Hương nghinh thỉnh. Hương hoa thỉnh.

  ooo

   (1) Nhất tâm phụng thỉnh: Quyền tư Lục hợp, Vị liệt Tứ duy; khử Hung uế ư Tha phương, tập Trinh tường ư Thử giới. Cung duy: Bản Gia Ngũ phương Thổ công, Sơn Thần Địa chủ, Thổ phủ Thần kỳ, Thanh long Bạch hổ, Chu tước Huyền vũ Thần quan; Cửu cung Bát quái, Sơn hướng, Nhị thập tứ Sơn, Nhị thập tứ Hướng, Nhị thập tứ Khí, Nhị thập bát Tướng, Thất thập nhị Hầunhất thiết Uy linh Tịnh cập Thái âm Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Nguyên hoàng Phu nhân, tả Chiêu tài Đồng tử, hữu Tiến bảo Nương quân; Địa phươngĐịa chủ, Bản cảnh Thành hoàng, Chúa cảnh Bản xứ, Tứ duy Lục hợp, Đạo lộ Thần quan. Phả cập Tiền hậu Địa chủ, cấm kỵ đẳng Thần nhất thiết Uy linh Chư tư Bộ chúng – Tọa hạ.

  Duy nguyện: Trấn an Cảnh nội, thủ hộ Gia trung, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  ooo

   (2) Nhất tâm phụng thỉnh: Bách sự kiệm cần, nhất sinh Từ thiện, Tử kính đình nội, di di bá trọng chi tổn trì. Đan quế giai tiền tỉnh tỉnh nhi tôn chi thằng xích, việt tòng chu hỗ mỗi tưởng như tồn. Ân tư cần tư cảm đức mạc thù ư Hậu địa; Khí ngã Vong ngã kỳ ai đồ dụ ư Hạo thiên. Tư nhân lệnh tiết chi Lương thời; thật thiết thời tư chi cảm, cẩn trượng song lâm chi Giáo pháp, dụng thù vĩnh kiếp chi Ân thâm.

  Cung duy: Thủy Tổ, Tổ chi, Cửu huyền Thất tổ, Tổ cô Hội đồng, Tổ mãnh Hội đồng, Cao cao cao Tổ khảo, Cao cao cao Tổ tỷ, Cao cao Tổ khảo, Cao cao Tổ tỷ, Cao tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ mỗ tộc Tổ tiên Chân linh Liệt vị vị tiền.

  Duy nguyện: Tứ đại Quy ân Nhất tính trường minh, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  (3) Nhất tâm phụng thỉnh: Tiên dung yểu điệu, Hoàng hậu phi phương, Hằng nga nhan sắc đản sinh ứng tích ư Nam bang, Thụy khí tường vân hiện thân tướng hóa hình ư Lệnh tộc. Đức tính nhu hòa thanh vô tú dị tại Thế thượng cúc phương lan sạn. Quả mãn triêu Thỏ ảnh Ô phi huyễn cảnh phi Không Tiên xa tảo giá chấn tộc Nội ngoại hiển dương, Đệ nhất đĩnh nhân hoàn yểu điệu vô song.

  Cung duy: mỗ tộc Tổ cô Hoa nương hiển linh Thánh nữ vị tiền

  Duy nguyện: Tinh minh xuất hiện, Linh khí giáng Thần, lai phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  (4) Nhất tâm phụng thỉnh: Dương vi Thần âm vi quỷ, đồ Tạo hóa chi Hữu thường. Sinh viết ký, tử viết quy, ta nhân sinh chi Năng cơ thời quang dịch mại, Tiên viễn cảm Vong.

  Cung duy: mỗ tộc Tổ lệnh công Cao lang Mãnh tướng Uy linh vị tiền.

  Duy nguyện: Hư linh hữu cảm, Anh sảng nhược tồn, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  (5) Nhất tâm phụng thỉnh: Đạo tôn Lục nghĩa, Đức trọng Ngũ luân. Khiêm dự kiêm cai, tam sự vô phạm vô ân, vinh hưởng nhất đường, tiết kiệm thu toàn Lục lễ chi hữu thủ hữu hiến. Giang chiêu thiên cổ, Đức hậu vạn niên; canh tường thiết ý phong mộc cảm tâm; Liệt vị thùy từ, chư Linh động giám.

  Cung duy: mỗ tộc Gia tiên Khảo tỷ, Bá thúc Huynh đệ, Cô gì Tỷ muội, Cô bé Cậu bé Nội ngoại, Tại gia phả cập Tiền sinh Hậu hóa, Tảo sinh Tảo lạc, Hữu danh Vô vị, Hữu vị Vô danh, Hữu danh Hữu vị, Vô danh Vô vị, Khuyết danh Ẩn danh, Hữu sinh Vô dưỡng, Vô sinh Vô dưỡng… Đường thượng Lịch đại Nội ngoại Tổ tiên …tộc, Lục thân Quyến thuộc các thế các đời nhất thiết các chư Chân linh; Á thân Liệt thính viễn cận, tiên vong hậu hóa, hữu danh hữu hiệu, vô danh vô hiệu, đẳng đẳng Sảng linh, trùng trùng Quyến thuộc phả cập chư vị Tiền chủ Hậu chủ, Chân linh phảng phất, Y thụ Thảo mộc cư ngụ Trạch thổ.

  Duy nguyện: Đồng quần Hợp tập, Hội chúng đoàn viên, giáng phó Đàn duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  ooo

  Thượng lai triệu thỉnh, ký mộc quang lâm, An tọa Chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

  Thốn tâm kính niệm thiết đăng sàng – Ngũ nội thời thời diệc tán dương

  Hiếu đại Gia sơ hà dĩ bảo – Thời trần bồ soạn nhất tam hương

  Nam mô Vân Lai tập Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  ooo

  Thượng lai An tọa Chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, Tín chủ cẩn cụ phỉ nghi, Thượng hiến đàn tiền, phủ thùy nạp thụ, Tín chủ kiền thành, đô thân phụng hiến. Giáo hữu biến thực Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  000

  BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:

    Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra Sam ba ra. Hum.(3 lần)

  (Nam mô Tát phạ đát tha nga đá Da, a phạ rô chỉ đế

  Úm. Tam bạt la, tam bạt la hồng).

  000

  CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:

  Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da, Ta đja tha:

          Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần)

  (Nam mô Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha,

  Úm. Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha)

  000

  PHẢ CÚNG DÀNG CHAN NGON

  Vô lượng Nhân duyên nhất thiết cúng – Phổ thí Pháp giới chư Chúng sinh

  Nhược dĩ Hương hoa phả cúng dàng – Duy năng thành tựu Phật Công đức.

  000

  Ôm. Ga ga nga, Sam ba va Va di ra. Hột. (3 lần)

  (Úm. Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc)

     Nam mô Phả cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

            000

  Thượng lai Cúng diên dĩ mãn, lễ thiết vân chu, cụ hữu Sớ văn, cẩn đương tuyên đọc. (Tuyên sớ). Thượng lai Văn sớ tuyên độc dĩ chu, nạp dữ Kim ngân chỉ tiền, dụng bằng hỏa hóa. (Hóa sớ…)

  Nguyên phù phàm viết Nhân tâm thị danh Phật tính, hoạt bát như châu tại địa, Quang thước thước tự nguyệt đương thiên, chỉ tại cừ sinh khởi tòng địa xuất; tịch tịch bất ly ư tâm thượng, minh minh Tổng thị ư mục tiền; Thu thời nhất niệm bất sinh, tán xứ vạn bàn xuất hiện. Chân linh vấn thậm, Ma pháp xứ ngũ nhất Sơn hạ hảo tầm tung, bách xích hãn đầu thường tiến bộ. Sắc thị Không, Không thị Sắc; vô linh nhận giả thành Chân. Tâm tức Phật, Phật tức Tâm; thả tự hồi Quang phản chiếu. Di đà cảnh giới nhậm tiêu dao, Tịnh độ Liên đài thường tự tại. Giáo hữu biến thực Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  ooo

  VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ:

  Nam mô A mi ta ba da – Ta tha ga ta da. Tat da tha:

  Ma ri tôt Ba vê – Am rta Sit đam Ba vê – Am rta Vi cra tê,

           Am rta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rờ ta Ca rê. Sva ha. (3 lần).

  (Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, A di lị đô bà tì,

  A di lị đá tất đam bà tì, A di lị đá tì ca lan đế, A di lị đá tì ca lan đá,

  dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha)

  ooo

  Trịch cước Diêm phù tự thảo hài – Cánh vô nhất vật khả quan hoài

  Viên minh Pháp tính siêu Tam giới – Nhất niệm Di đà thăng Bảo đài

  Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  000

  Thập phương tam thế Phật – A Di đà đệ nhất

  Cửu phẩm độ Chúng sinh – Uy đức vô cùng cực

  Ngã kim đại quy y – Sám hối Tam nghiệp tội

  Phàm hữu chư Phúc thiện – Chí tâm dụng hồi hướng

  Nguyện đồng niệm Phật nhân – Cảm ứng tuỳ thời hiện

  Lâm chung Tây phương cảnh – Phân minh tại mục tiền

  Kiến văn giai tin tiến – Đồng sinh Cực Lạc quốc

  Kiến Phật liễu sinh tử – Như Phật độ nhất thiết

  Vô biên Phiền não đoạn – Vô lượng Pháp môn tu

  Thệ nguyện độ Chúng sinh – Tổng giai thành Phật đạo

  Hư không hữu tận – Ngã nguyện vô cùng

  Tình dữ Vô tình đồng viên Chủng trí.

  ooo

  Tự quy y Phật, đương nguyện Chúng sinh – Thể giải Đại đạo, phát Vô thượng Tâm. (1 lễ) 0

  Tự quy y Pháp, đương nguyện Chúng sinh – Thâm nhập Kinh tạng, Trí tuệ như Hải. (1 lễ) 0

  Tự quy y Tăng, đương nguyện Chúng sinh – Thống lý Đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lễ)

  ooo

  Hòa nam Thánh chúng:

  Nguyện dĩ thử Công đức – Phổ cập ư nhất thiết

   Ngã Đệ tử, Chúng sinh – Giai cộng thành Phật đạo.

  ooo

  Lê Công

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Nghi Lễ Thờ Cúng Cổ Truyền Của Người Việt
 • Dịch Vụ Nấu Cỗ Ngon Tại Nhà Hải Phòng
 • Ý Nghĩa Phong Thủy Của Bát Cúng Cơm Trên Bàn Thờ
 • Hot 57+Mẫu Bàn Thờ Nhà Chung Cư Siêu Đẹp, Siêu Gọn, Rước Lộc 4 Mùa
 • Cách Cúng Khai Trương Cửa Hàng, Công Ty
 • Khoa Cúng Thần Linh Và Gia Tiên 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Thờ Cúng Trong Nhà Sao Cho Đúng – Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
 • Hướng Dẫn Xem Chân Gà Tục Cúng Gà Mùng 3 Tết Để Biết “Cát Hung”
 • Bài Văn Khấn Cúng Ông Chuồng Bà Chuồng
 • Cách Luộc Gà Cúng Không Bị Nứt, Đen Đầu Ngon Và Đẹp Cho Ngày Tết Sắp Tới
 • Cách Tạo Dáng Gà Cúng Hình Gà Cánh Tiên Đơn Giản Mà Đẹp
 • 26/09/2020 – 4:08 PM

  Lê Công

  603 Lượt xem

  KHOA CÚNG THẦN LINH VÀ GIA TIÊN 3

  CÚNG SÁM TẠ TỪ ĐƯỜNG TỔ TIÊN (Hán Việt) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

  Hương phụng hiến cúng dàng Tiên tổ cập môn tông Tử hiếu chí thành, nghênh Tổ đức, nguyện kỳ Tiên tổ giáng Đường tiền, bảo hộ Tử tôn đa Cát khánh, Tứ thời bát tiết hưởng Thiên duyên.

  Ôm. Ba tê tra. Sva ha. (3 lần)

  (Úm. Bắc đế tra Sa bà ha)

  Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, Nhu hương Đạo yến thức duyên sinh. Nhân cư Thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn Địa.

  Cung duy: Tổ tiên nhất thiết Liệt vị đẳng chư Tông môn, ân cần Thế nghiệp, Gia thanh trung hậu, di quyết tôn mưu. Yến dực trường lưu ư phong kỷ thích lạc; thổ hạch cao cửu luyến ư trà hình thiết tự. Mộc bản đồng căn kha diệp trung, khan hướng mậu cảm dụng lễ nghi; tận vật phi phong thức ngụ ư chí đan thành. Dục cầu bảo an cơ Miêu duệ, tu bằng cảm cách ư Tiên linh.

  Tư nhân (xuân…) thiên (kỵ nhật…), đồng tộc (Đồng gia…) phụng nghinh Tông môn, cung trần phỉ lễ, mặc ngụ đan thành, phụng vong Tổ tiên giám cách. Giáo hữu Nhiên hương cẩn đương trì tụng.

  Nhất chuyên Bảo hương cung kính lễ – Nguyện kỳ Tổ đức tác chứng minh,

  Nhật nguyệt Tử tôn đa Cát khánh – Gia môn thịnh vượng Phúc hưng long.

  Nam mô Hương cúng dàng Tổ tiên Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  000

  TRIỆU THỈNH ĐA RA NI:

  Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha nga ta Da. (5 lần)

  (Nam mô Bộ bộ đế lỵ giá lỵ, đát đa nga đá gia)

  Dĩ thử Linh thanh thân triệu thỉnh – Ngưỡng kỳ Tổ đức tất văn tri,

  Kim bằng Tam bảo Lực gia trì – Thử nhật kim thời lai giáng phó.

  Ôm. Tri nin. Sva ha. (3 lần)

  (Úm. Chi ninh Sa bà ha)

  Thượng lai, triệu thỉnh Chân ngôn tuyên dương dĩ cánh. Tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh. Hương hoa thỉnh.

  Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu Nhật nguyệt, Quang chiếu Thập phương Nhân chi hữu Tổ tông, lưu thùy Vạn thế, Từ đường hương hỏa. Cầu Linh sảng dĩ lai lâm, Hương khí đan thành, bằng Tổ tông nhi chiếu giám. Phàm tâm cẩn bạch, Tuệ nhãn giao Quang; ngôn niệm thiết vi Nhân, tử cảm hạ Tông thân. Ngưỡng Càn khôn phụ tái chi Ân, cảm Tông tổ tài bồi chi Ấm. Dục cầu bảo an Miêu duệ, tu bằng cảm cách Tiên linh.

  Cung duy: Vật bản hồ Thiền, Nhân bản hồ Tổ. Thế bất lăng vong Tộc ư tư tụ. Dịch thế chi Tông, Tông điều tuy viễn. Dĩ tự trung tư, Thiên tu chi Công đức do tồn; bất thăng vĩnh mộ sơ thủy Đồng căn Cộng bản. Nhi Tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân Chi, hữu môn hữu hộ. Cung thỉnh: Nội ngoại Gia tiên Cửu huyền Thất tổ, Cao cao Tổ khảo, cao cao Tổ tỷ, Tổ cô Hoàng mãnh nhất thiết Liệt vị Tôn linh. Phục hồi từ sở, Tả vị Hữu triêu ức niên chi sảng. Thúc bằng ai hồ kiến, khái hồ văn, dịch thế chi tinh thần. Dĩ tụ cung trần phỉ lễ, mạch ngũ ư đan thành.

  Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện Thân phục chỉ, hiếu phụng Xuân thu, giáng phó Từ đường thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  Nhất tâm bái thỉnh: Công cao Quảng đại, Đức thụ Tài bồi. Tử tôn khang cát dĩ hưng long, Đức thuộc Tổ tiên nhi hữu chuẩn. Cung duy: Nội ngoại Gia tiên, Tiên linh Bản phái. Hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thu lập, văn vong lưu truyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mạc khiên. Gia tiên khí số chung anh tài năng tế mỹ, nhất thiết Liệt vị chư Tổ tông.

  Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ Tử tôn giáng phó Từ đường (Gia đường), thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  Nhất tâm bái thỉnh: Tổ tiên Liệt vị, Căn thâm mạt mậu, Đức hậu lưu Quang. Nghi chỉ thiệu bồi tích thế chi Âm công. Thương tại nhưng tồn, bằng tịch tục cổn, dĩ dư thanh do Trường xuân tam chi thủ bảo. Hữu tâm cảm cách Tổ đức lưu phương. Cung duy: Nội ngoại Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết Liệt vị.

  Duy nguyện: Đức hậu trường lưu thiên vạn cổ, giáng phó Từ đường thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  000

  Phục vọng: Tổ tiên Tiền sinh Hậu hóa, Tảo sinh Tảo lạc, Hữu Danh Vô Danh, Khuyết Danh U Danh, Hữu vị Vô vị, Hữu vị Vô Danh, Hữu Danh Vô vị, Vô sinh Vô dưỡng, Hữu sinh Vô dưỡng; Đường thượng Lịch đại nhất thiết Liệt vị Tổ tiên Nội ngoại …tộc, …tộc các chư Chân linh, đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng Quyến thuộc Quang giáng Từ đường thụ kỳ lễ giáo.

  000

  Thượng lai, triệu thỉnh Chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Giáo hữu An tọa Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  Tổ tiên đồng lai lâm giáng phó – Hoát nhiên Tâm nguyện thính Già đà.

  Tùy phương ứng hiện biến Quang minh – Giáng phó Đàn tràng An vị tọa.

  Ôm. Tra ma ra. Sva ha.  (3 lần)

  (Úm. Tra ma sa bà ha)

  Nam mô Vân lai tập Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  Nam mô An vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  An tọa Chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, năng linh cúng cụ, nhất nhất vô biên, Thượng hiến Thánh từ, (Gia tiên Nội ngoại) phù thùy nạp thụ. Trạch chủ, Tín chủ, Tử tôn… kiền thành Thượng hương phụng hiến. Hữu biến thực Chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

  000

  BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:

  Nam mô Sa rva Ta tha ga ta – A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra.Hum.

  (Nam mô Tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế. Úm. Tam bạt la tam bạt la hồng)

  000

  CAM LỒ CHÂN NGÔN:

  Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da – Tat da tha:

  Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (7 lần)

        (Nam mô Tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha

       Úm. Tô rô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô sa bà ha)

  Vô lượng Nhân duyên nhất thiết cúng – Phổ thí Pháp giới chư Chúng sinh

  Nhược dĩ Hương hoa phả cúng dàng – Duy năng thành tựu Phật Công đức

  000

  PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:

  Ôm. Ga ga nga Sam ba va Va di ra. Hột. (7 lần)

  (Úm. Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc)

  Thượng lai phụng hiến Công đức dĩ chu. Kim hữu Sớ văn cẩn đương tuyên độc(Tuyên sớ).

  Thượng lai Văn sớ tuyên độc dĩ chu, ngưỡng vọng Thánh từ phủ thùy thái nạp. Kim hữu Sớ văn dụng bằng hỏa hóa (Hóa sớ).

  Ôm. Ba đa Rô rê Chi linh. Sva ha. (7 lần)

  (Úm. Bạt đà lô lê Chi ninh Sa bà ha)

  000

  Tư thời Đàn nghi cáo tất, Pháp sự chu viên, trượng đà thừa cận, phản ư Tịch quang. Tử tôn chí thành, khấu đầu tiễn biệt. Thượng lai Sám tạ hiến cúng Tổ tiên Công đức vô hạn, Tử tôn khể thủ, kiền thành Tạ lễ.

  st : Lê Công

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khoa Cúng Gia Đường (Hán Việt – Cúng Thần Linh, Gia Tiên Ở Nhà) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
 • Mâm Cơm Mặn Thắp Hương Gia Tiên Cúng Rằm, Lễ, Tết, Đón Khách
 • Cách Sử Dụng Chuông Mõ Tại Nhà
 • Nghi Lễ Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên Nhất Định Phải Nhớ
 • Tục Thờ Cúng Gia Tiên Của Người Việt Trong Ngày Tết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100