Top #10 ❤️ Nghi Lễ An Vị Phật Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Iseeacademy.com

Nghi Thức An Vị Tượng Phật

Cách Lập Bàn Thờ Phật Tại Gia Trang Nghiêm Đúng Pháp

Những Điều Cần Biết Trong Cách Lập Bàn Thờ Phật Tại Gia

Bài Khấn Cầu Bình An

Bài Khấn Cầu An Đầu Năm

6 Bí Quyết Giúp Bạn Thoát Khỏi Tình Thế Nguy Kịch

Chuẩn bị:

Bàn thờ dâng cúng: Hoa, quả, đèn, hương, 3 chén nước trong, 3 bát cơm trắng (lục cúng);

Làm sái tịnh: chuẩn bị 1 ly nước lọc và cành hoa nhỏ để trên bàn thờ;

Có ban thờ gia tiên thì cúng gia tiên: hoa, quả, đèn và mâm cơm chay;

Đứng trước bàn phật và chư tăng trình bạch

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức Tăng (Ni), toàn thể gia quyến chúng con hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch

(lễ 1 lễ, đứng lên xá rồi quỳ xuống đọc).

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng (Ni) chúng con tên là ……. (tên tuổi từng người trong gia đình, pháp danh-nếu có), gia đình chúng con vừa tái thiết xây dựng ngôi nhà mới được hoàn thành, lòng chúng con vui sướng xin được phép trụ về nhà mới (đoạn chữ nghiêng cho nhà mới xây-sửa xong).

Hôm nay ngày ……. chúng con cung thỉnh tôn tượng kim thân Phật (Bồ-tát) ………. về thờ tại tư gia, để hằng ngày được chiêm ngưỡng lễ lạy cúng dường và học theo công hạnh từ bi hỷ xả cùng với đức tính vô ngã, vị tha của Ngài. Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành tâm sắm sửa: Hương, hoa, quả phẩm vật dâng lên cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.

Cúi mong chư tôn thiền đức Tăng (Ni) từ bi hứa khả.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

(chờ chư tăng đáp từ, xong đọc tiếp)

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Chúng con đã được chư tôn thiền đức Tăng (Ni) hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (lễ 3 lễ)

THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC (biên soạn)

NGUYỆN HƯƠNG

Chúng con….

Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,

Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát,

Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

Nam-mô Bồ-tát hương cúng dường ( 3 lần)

CA NGỢI TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ mình,

Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời.

Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.(O)

Pháp là phương thuốc diệu thay,

Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh,

Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.(O)

Tăng là những bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

Độ đời thoát khỏi tham si…. khổ sầu.(O) Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)(OOO)

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Nay con nghe thấy xin trì tụng Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)

TÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương chúng sinh,

Đại hỷ, đại xả, cứu muôn loài.

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.

Nhất tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương.

SÁI TỊNH Quỳ xuống, để ly nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn Cam lồ-đầu ngón cái và đầu ngón áp út chạm vào nhau, 3 ngón còn lại đưa thẳng ra; đọc bài kệ Sái Tịnh.

Phù thử thủy giả, Bát công đức thủy tự thiên chơn Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,

Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới,

Cá trung vô xứ bất siêu luân.

Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân.

Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.

Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

Khiết uế ban nhi thành tịnh độ.

Sở vị đạo nội, ngoại trung gian vô trược uế Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.

Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.

Năng linh nhất đích biến thập phương.

Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.

Linh thử gia đường tất thanh tịnh.

Nam-mô Thanh lương địa Bồ-tát (3 lần).

Vừa đọc, vừa đứng lên rẩy nước nơi ban thờ và tiếp tục đọc bài. NGUYỆN CẦU AN LÀNH

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời, đều an lành, Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát.

CÚNG PHẬT

Nam-mô Phật Bảo thường ở khắp mười phương

Nam-mô Pháp Bảo thường ở khắp mười phương

Nam-mô Tăng Bảo thường ở khắp mười phương

Nam-mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam-mô Thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà Nam-mô Vị lai giáng sinh Phật Di Lặc Tôn Nam-mô mười phương ba đời tất cả chư Phật Nam-mô Bồ-tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Nam-mô Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền.

Nam-mô Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm. Nam-mô Bồ-tát Đại Thế Chí.

Nam-mô Bồ-tát Địa Tạng Vương.

Nam-mô chư Bồ-tát lớn thường hộ pháp. Nam-mô chư Bồ-tát Thánh chúng ở Già-lam. Nam-mô Sứ Giả Giám Trai.

Nam-mô Thập Điện Minh Vương.

Nam-mô Lịch Đại Tổ Sư.

Nam-mô chư Phật Bồ-tát trên hội Đạo tràng. (đánh chuông)

Hương vị thức ăn này.

Trước cúng mười phương Phật.

Kế dâng chư Hiền Thánh.

Sau ban khắp lục đạo.

Bình đẳng không sai khác.

Tùy nguyện được sung mãn.

Khiến người thí hôm nay.

Được đến bờ rốt ráo.

Ba đức cùng sáu vị.

Cúng Phật và chư Tăng.

Hữu tình khắp pháp giới.

Hết thảy đồng cúng dường. (đánh chuông) Nay con dâng hương vị cam lồ.

Lượng sánh Tu-di chẳng gì hơn.

Sắc hương mỹ vị khắp hư không Cúi mong thương xót mà nạp thọ Nam-mô Bồ-tát Phổ Cúng Dường.

Cúng Phật đã xong, nguyện cho chúng sinh, việc làm đều được đầy đủ Phật pháp.

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai.

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường.

Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.

Năm nguyền vui vẻ an lành.

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh. Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

An vị Phật (Bồ-tát) công đức khôn tính kể Thắng phước vô biên đồng hướng về Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này Chan rải mười phương khắp tất cả Hết thảy chúng con cùng các loài Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

PHỤC NGUYỆN

Tất cả đệ tử chúng con thành tâm tác lễ an vị tôn tượng kim thân Phật, Bồ-tát.. ..Cúi mong Tam bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

Thứ nguyện đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.

Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Con xin nương tựa Phật

Bậc phước trí vẹn toàn

Cầu tất cả chúng sinh

Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)O

Con xin nương tựa Pháp

Nguồn tuệ giác Từ bi

Cầu tất cả chúng sinh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)

Con xin nương tựa Tăng

Đoàn thể sống an vui

Cầu tất cả chúng sinh

Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sinh Đều trọn thành Phật đạo.

Bài Khấn An Vị Phật

Cách Thỉnh Thần Tài Thổ Địa Để Phú Quý Giàu Sang Nhất

Văn Khấn An Vị Thần Tài Thổ Địa

Bài Lễ Văn Tri Ân Các Anh Hùng Liệt Sỹ Tại Nghĩa Trang Trường Sơn

Điếu Văn Tưởng Niệm, Cầu Siêu Các Anh Hùng Liệt Sỹ Và Những Người Có Công Với Nước Với Dân

9. Nghi Thức An Vị Phật

Những Cách Cầu Tình Duyên Vô Cùng Hiệu Quả Phong Thủy

Cách Hóa Giải Tình Duyên Lận Đận

Những Ngôi Chùa Cầu Duyên Cực Kỳ Linh Nghiệm

Làm Lễ Cầu Duyên Như Thế Nào

Văn Cúng Cầu Tự Bài Văn Khấn Cầu Tự (Văn Khấn Cầu Con Cái)

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:

Án lam xóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

CÚNG HƯƠNG

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhứt-thế Phật,

Tôn pháp chư Bồ tát,

Vô biên Thanh-Văn chúng,

Cập nhứt thế Thánh-Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật-sự,

Phổ huân chư chúng-sanh,

Giai phát Bồ-đề tâm,

Viễn-ly chư vọng-nghiệp,

Viên-thành vô-thượng đạo.

KỲ NGUYỆN

Huỳnh kim mãn nguyệt tướng

Tam-giới độc xưng tôn

Hàng phục chúng ma quân

Chư thiên giai cung thủ.

Tứ bát đoan-nghiêm vi-diệu tướng

Tam kỳ quả mãn kiếp tu lai

Diện như mãn nguyệt mục như liên

Thiên thượng nhơn gian hàm cung kính.

Như-lai đức tướng, nan tận tán dương, kim hữu Phật-tử (1)… cầu (2)… cung đối Phật-tiền, hào tướng quang trung, phủ thùy minh chứng.

(Ðứng dậy cắm hương, rồi chắp tay đứng thẳng niệm bài tán dương Phật bảo như sau. Nếu đông người thì cả chúng đều đọc). TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢO

Pháp vương vô-thượng tôn

Tam-giới vô luân thất

Thiên nhơn chi Ðạo-sư

Tứ-sanh chi từ-phụ

Ư nhứt niệm quy-y

Năng diệt tam-kỳ nghiệp

Xưng dương nhược tán-thán

Ức kiếp mạc năng tận.

Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,

Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu,

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

– Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Ðứng ngay, vô chuông mõ và tụng kinh): TÁN DƯƠNG CHI

Dương-chi tịnh thủy,

Biến sái tam-thiên,

Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,

Pháp-giới quảng tăng diên…

Diệt tội tiêu khiên,

Hỏa diệm hóa Hồng-liên.

Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

BÀI TỰA CHÚ LĂNG-NGHIÊM Nam-mô Lăng-Nghiêm Hội-thượng Phật Bồ-tát.

Diệu trạm tổng trì bất động tôn

Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu

Tiêu ngã ức kiếp điên-đảo tưởng

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân

Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương

Hườn độ như thị hằng sa chúng

Tương thử thâm tâm phụng trần-sát

Thị tắc danh vị báo Phật ân

Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập

Như nhứt chúng-sanh vị thành Phật

Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.

Ðại-hùng đại-lực đại-từ-bi

Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc

Linh ngã tảo đăng vô-thượng giác

Ư thập phương giới tọa đạo tràng

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong

Thước-ca-ra tâm vô động chuyển.

Nam-mô thường-trụ thập phương Phật. O

Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp. Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng. Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O Nam-mô Phật-đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm. Nam-mô Quán-Thế-AÂm Bồ-tát. Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-tát. O

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần)

(Câu này tụng 3 lần)

Bồ-tát liểu đầu Cam-lồ thủy

Năng linh nhứt đích biến thập phương

Tinh chuyên cấu uế tịnh quyên trừ

Linh thử đạo-tràng tất thanh tịnh.

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

TÁN PHẬT

Phật thân thanh-tịnh tợ lưu ly,

Phật diện du như mãn nguyệt huy,

Phật tại thế-gian thường cứu khổ

Phật tâm vô xứ bất từ-bi.

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.(đọc 30 lần)

Nam-mô Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật. (3 lần)

Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật. (3 lần)

Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Ðạo-tràng hội-thượng Phật Bồ-tát.(3 lần)

(Toàn thể đều tụng Tâm-Kinh) MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TAÂM-KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. lần)

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

Trú dạ lục thời hằng kiết tường

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

Trú dạ lục thời hằng kiết tường

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thọ

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

Trú dạ lục thời hằng kiết tường

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

Nam-mô Tiêu-tai giáng kiết tường Bồ-tát.(3 lần)

SÁM PHÁT NGUYỆN

Ngưỡng nguyện Bổn-Sư Vô-Lượng-Thọ,

Quán-AÂm, Thế-Chí, thánh hiền tăng,

Ðồng triển oai quan phổ chiếu lâm,

Cọng tứ minh gia hàm cứu bạt,

Vô thỉ kim sanh chư tội chướng.

Lục-căn tam-nghiệp chúng khiên vưu.

Ðẳng đồng pháp-giới hàm thanh tịnh.

HỒI HƯỚNG

An-vị công-đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,

Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng-sanh,

Giai cộng thành Phật-đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam-mô A-Di-Ðà Phật.

Hiện tiền chư Phật-tử…. đẳng, thân xu khương thới, mạng vị bình an, tứ thời vô tiêm tiểu chi tai, bát tiết hữu trùng lai chi khánh. Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước hoàn duyên, pháp-giới chúng-sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam Mô A-Di-Ðà Phật. TAM QUY-Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Thanh Hóa: Nghi Lễ An Vị Tượng Phật Tại Chùa Đại Phúc

Clip : Chủ Tịch Uông Bí Nói Gì Về Việc Cúng Vong Tại Chùa Ba Vàng?

Từ Vụ ‘cúng Vong’ Chùa Ba Vàng

Cha Mẹ Cầu Siêu Cho Những Đứa Con Không Kịp Chào Đời

Cách Cúng Rằm Tháng 7 Để Khỏi Rước

Thanh Hóa: Nghi Lễ An Vị Tượng Phật Tại Chùa Đại Phúc

9. Nghi Thức An Vị Phật

Những Cách Cầu Tình Duyên Vô Cùng Hiệu Quả Phong Thủy

Cách Hóa Giải Tình Duyên Lận Đận

Những Ngôi Chùa Cầu Duyên Cực Kỳ Linh Nghiệm

Làm Lễ Cầu Duyên Như Thế Nào

Nằm giữa cánh đồng quê bát ngát, phía sau chùa là dãy núi Văn Chinh che chắn tạo nên thế Huyền Vũ rất vững chắc như bảo vệ cho ngôi chùa và nhân dân luôn được bình yên. Chùa Nổ nay gọi là chùa Đại Phúc, thuộc xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, ngày càng được đông đảo du khách và nhân dân biết đến. Từ ngày khu di tích chùa Nổ được thành lập đến nay đã mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và nhân dân nơi đây.

Để hướng tới xây dựng một ngôi Bảo điện trang hoàng và uy nghiêm, vào đầu năm Đinh Dậu 2022, ĐĐ.Thích Nguyên Hồi – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Quảng Xương – Trụ trì chùa Đại Phúc, cùng Phật tử và nhân dân xa gần đã nỗ lực hết mình đặt những viên gạch đầu tiên cho khởi công xây dựng khu Nhà Tổ.

Trải qua thời gian dài với bao tâm huyết và nỗ lực, vất vả và gian khổ, những giọt mồ hôi mặn chát giữa trưa tháng năm làm ướt đẫm chiếc áo nâu sòng đã nói lên tất cả công sức và tâm nguyện của người thầy chân quí trụ trì ở ngôi chùa quê này.

Đến nay, khu Nhà Tổ đã được dựng lên trang nghiêm theo tâm nguyện của ĐĐ.Thích Nguyên Hồi cùng Phật tử xa gần và nhân dân nơi đây. Hiện tại khu Nhà Tổ vẫn còn thiếu bộ hoành phi, câu đối, mấy chuồng cửa gỗ, sân trước chưa có kinh phí để tôn tạo cho khang trang. Bên cạnh đó còn rất nhiều hạng mục cần đến sự đóng góp vật lực của bà con và Phật tử xa gần.

Hòa trong không khí Tết Nguyên đán đang đến gần, như một sự nhiệm màu: tối ngày 16/12/Đinh Dậu (01/02/2018), quang lâm chứng minh tại buổi lễ có ĐĐ.Thích Tâm Hiền – UV Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN – UV BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá, cùng quý Tăng, Ni và Phật tử xa gần long trọng tổ chức lễ an vị tượng Phật tại chùa Đại Phúc.

Nghi lễ an vị tượng Phật tại chùa Đại Phúc tại xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vai trò Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần kiến tạo một trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và Phật tử xa gần, đem lại ánh sáng nhiệm màu của đức Phật, nhằm nuôi dưỡng tâm an bình thánh thiện cho nhân dân và Phật tử nơi đây có cơ hội được tu tập và học hỏi Phật pháp, tu tập bản thân hướng tới con đường giác ngộ và vị tha cầu đạo giúp đời.

Tế Đô, Trung tuần tháng 12 năm 2107

[:]

Clip : Chủ Tịch Uông Bí Nói Gì Về Việc Cúng Vong Tại Chùa Ba Vàng?

Từ Vụ ‘cúng Vong’ Chùa Ba Vàng

Cha Mẹ Cầu Siêu Cho Những Đứa Con Không Kịp Chào Đời

Cách Cúng Rằm Tháng 7 Để Khỏi Rước

Công Đức Thắp Đèn Cúng Phật

Nghi Lễ Cúng Dường Lễ Phật Đản

Nghi Lễ Cúng Nhập Trạch Và Văn Khấn Nhập Trạch 2022

Nghi Lễ Cúng Rằm Tháng 7

Tất Tần Tật Những Nghi Lễ Cúng Táo Quân Ai Cũng Phải Biết

Nghi Thức Làm Lễ An Vị Phật Tại Tư Gia

Nghi Thức Cúng Vào Nhà Mới

Thứ tư – 25/04/2012 06:20

Nghi lễ cúng dường lễ Phật đản

(HDPT) – Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)

Nguyện đem lòng thành kính,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Đấng Pháp vương vô thượng,

Thầy dạy khắp trời người,

Xưng dương cùng tán thán,

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời .

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.

Mười phương chư Phật thảy đều hay,

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị gia bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà là, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra gía ra. Mạ mạ phạt ra ma, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha.

Trên trời dưới đất không bằng Phật,

Thế giới mười phương cũng khó bằng,

Thế gian có gì con đã thấy,

Tất cả không ai bằng Phật vậy!

(Tụng đậu câu, tụng chậm thay vì bạch và sớ).

Chúng con cung kính nghe rằng:

Quán nhơn duyên thời tiết,

Tịnh Phạn Vương cung khuyết,

Trong vườn hoa thơm ngát,

Một buổi sáng tinh sương.

Tắm thân có nước chín rồng,

Ứng thân mở đường giáo hóa,

Linh tích báo việc độ sanh.

Chẳng không tình thương đạo đức,

“Trong ngoài thế gian đệ nhất,

Trên dưới trời đất độc tôn!”

Người vật đợi Thầy truyền đạo,

Nhơn gian có thêm tôn giáo

Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền.

Kiếp sống giảm bớt não phiền,

Cuộc đời tăng thêm lợi lạc,

Phật Đản hôm nay khai mạc,

Trăng tròn mùa hạ tháng Tư. (15-4)

Hương thơm phụng hiến một lư,

Hoa quí cúng dường mấy phẩm,

Trước điện cúi đầu suy gẫm,

Hạnh nguyện tín tâm kiên cố,

Nên xây thiện nghiệp an vui.

Gập ghềnh đường Thánh không lui,

Việc làm: tự, tha lưỡng lợi,

Thương người giúp vật như mình,

Trọng mạng quí thân của chúng,

Thực hiện từ bi diệu dụng,

Trau dồi trí tuệ thần thông.

Đạo nghiệp mong thuở thành công,

Phước duyên đợi ngày mỹ mãn.

Hôm nay đón mừng Phật Đản,

Thành tâm tán tụng hồng danh,

Giờ này rước lễ giáng sanh,

Cung kính quan chiêm bảo tượng.

Vị thánh muôn đời vô thượng,

Giáng thần vằng vặc trăng sao, (1)

Hạ sanh huy hoàng mặt nhật. (2)

Chúng con cùng tất cả chúng sanh,

Sống kiếp hậu sanh thiếu đức,

Sanh đời mạt pháp ít duyên,

Rất may gặp được Từ thuyền.

Tốt phước đón nhằm Pháp giá, (3)

Thấm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu,

Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu.

Vui sống một đời giải thoát,

Cúi mong Thế Tôn Đại giác,

Pháp hội Linh Sơn man mác,

Đạo tràng Xá Vệ nghiễm nhiên.

Tu nhơn nhiều kiếp lâu xa,

Thấy ánh sao Mai đạo thành,

Ba thừa Thánh chúng tu hành,

Hiện tiền chứng đẳng tu hành,

( Chủ lễ xướng đến: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhịp khánh hướng dẫn Phật tử đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca …)

A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành,

Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.

Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà,

Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.

Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia,

Cỡi voi sáu ngà, trong lòng mẹ.

Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện,

Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.

Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường,

Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.

Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo,

Tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành.

Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân,

Thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.

Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp

Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.

Dưới cây Ta La, Niết Bàn thị hiện,

Để lại Xá lợi, phước khắp trần gian.

Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ,

Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài.

(Hiệu 10 này lễ 3 lần thì đủ 12 lễ lịch sử Đức Phật).

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,

Nay nhờ Phật Tổ Năng nhơn,

Không nỡ sinh linh thiếu phước,

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo,

Sáu năm khổ hạnh rừng già,

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa,

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.

Nguyện học đức tánh quang minh,

Cúi xin Phật Tổ giám thành.

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nhất giả lễ kính chư Phật,

Tam giả quảng tu cúng dường,

Tứ giả sám hối nghiệp chướng.

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân.

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy Phật học.

Cửu giả hằng thuận chúng sanh,

Thập giả phổ gia hồi hướng.

Vừa rồi, bao nhiêu công đức,

Đại hùng điện thượng tọa tiền,

Đạo thọ nghìn thu đứng vững,

Đàm hoa muôn thuở thắm tươi,

Sông Ni nước vẫn đợi người,

Núi Tuyết cây còn chờ Thánh.

Người không bắt đầu từ non khổ hạnh,

Cũng chẳng chấm dứt tại nước Thi La.

Nguyện Pháp luân tái chuyển Ta Bà,

Mong Phật nhật trùng quang pháp giới.

Trấn tịnh thái bình cả nước.

Phật đản hôm nay đã mở màn,

Vui mừng rước lễ khắp nhơn gian,

Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ,

Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.

Phật đản đến đây đã lễ hoàn,

Niềm vui Đại lễ vẫn chưa tan,

Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ,

Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.

Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

“Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị”.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”.

Tiêu ba chướng trừ phiền não,

Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ,

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Tịnh độ cảnh Tây phương,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh,

Bất thoái Bồ Tát là bạn hữu.

Mây lành che mát muôn phương,

Mưa pháp thấm nhuần mọi vật.

An cư lạc nghiệp xóm làng,

Thạnh trị thái bình đất nước.

Cúi đầu lễ tất.

Sưu tầm

Nguồn Gốc Ngày Cúng Cô Hồn 23 Tháng 5 Âm Lịch Ở Huế

Xôi Chè Cúng Rằm Tháng 7 Gồm Những Loại Nào?

Cúng Rằm Tháng 7 Mua Những Lễ Vật, Vàng Mã Gì?

Sắm Đồ Lễ Cúng Sửa Nhà Để Thần Linh Thổ Công Ban Phước Lành

Gợi Ý Mâm Cỗ Chay Cúng Rằm Tháng 7 Gồm 12 Món Vừa Ngon Lại Dễ Làm

🌟 Home
🌟 Top