Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai

--- Bài mới hơn ---

 • Cúng Thí Thực Cô Hồn
 • Cách Xông Nhà Mới, Tẩy Uế Nhà Cửa Trước Khi Nhập Trạch Nhà Mới
 • Thời Gian Xả Tang, Xả Tang, Xa Tang,
 • Cúng Bái Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Của Thành Phố Cần Thơ
 • 1. (Niệm Bụt) (mỗi danh hiệu ba lần)

  Nam mô Bụt và Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm (C)

  Nam mô Bồ Tát Diện Nhiên Vương. (C)

  2. (Kệ Khai Thị)

  Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên

  Cô hồn nóng bức khổ triền miên

  Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh Độ

  Hãy lắng nghe đây kệ Bụt truyền:

  “Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu

  Chư Bụt có mặt trong ba đời

  Người ấy phải quán chiếu pháp giới

  Tất cả đều do tâm mà thôi.” (C)

  3. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

  (Chân Ngôn Phá Địa Ngục)

  Án, dà ra đế da ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Triệu Thỉnh)

  Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa ri đát tha nga đa da. (C)

  (Chân Ngôn Mở Oan Kết)

  Án, tam đà ra dà đà ta bà ha.(C)

  4. (Niệm Danh Hiệu)

  Nam mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (C)

  Nam mô Bụt thường trú mười phương (C)

  Nam mô Pháp thường trú mười phương (C)

  Nam mô Tăng thường trú mười phương (C)

  Nam mô đức Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)

  Nam mô đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)

  Nam mô đức Bồ Tát Cứu Khổ Minh Dương Địa Tạng Vương (C)

  Nam mô đức Tôn Giả Khải Giáo A Nan Đà. (C)

  5. (Quay Về Nương Tựa)

  Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

  Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

  Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

  Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.

  Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

  Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.

  Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

  Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

  6. (Bốn Lời Nguyện)

  Phật tử đã tạo ra nghiệp xấu

  Cũng vì tâm niệm tham sân si

  Do thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả Phật tử đều sám hối. (C)

  Mọi loài đã tạo ra nghiệp xấu

  Cũng vì tâm niệm tham sân si

  Do thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả mọi loài đều sám hối. (C)

  Cô hồn đã tạo ra nghiệp xấu

  Cũng vì tâm niệm tham sân si

  Do thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả cô hồn đều sám hối. (C)

  Chúng sanh vô biên thề nguyện độ

  Phiền não vô tận thề nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thề nguyện học

  Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. (C)

  Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ

  Tự tánh phiền não thề nguyện đoạn

  Tự tánh pháp môn thề nguyện học

  Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. (CC)

  7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

  (Chân Ngôn Diệt Định Nghiệp)

  Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Diệt Nghiệp Chướng)

  Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Mở Rộng Yết Hầu)

  Án, bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga đa da. (C)

  (Chân Ngôn Diệt Tam Muội Gia Giới)

  Án, tam muội da tát đỏa phạn.(C)

  (Chân Ngôn Biến Thực)

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế.

  Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

  (Chân Ngôn Biến Thủy)

  Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Nhất Tự Thủy Luân)

  Án noan noan noan noan noan.(C)

  (Chân Ngôn Biển Sữa)

  Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan. (CC)

  8. (Cúng Dường)

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

  Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai

  Nam mô A Di Đà Như Lai. (C)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng Phật tử

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận. (C)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương cả mọi loài

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận.(C)

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. (C)

  Này các vị Phật tử

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Phật tử đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Phật tử và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (C)

  Này tất cả mọi loài

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Mọi loài đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Mọi loài và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (C)

  Này các chúng cô hồn

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Cô hồn đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Cô hồn và chúng tôi

  Đều cùng thành Phật đạo. (CC)

  (Chân Ngôn Thí Vô Già Thực)

  Án mục lực lăng ta bà ha. (C)

  (Chân Ngôn Phổ Cúng Dường)

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc (CC)

  9. (Kệ Cúng Dường)

  Phụng hiến cam lồ vị

  Phân lượng như thái hư

  Xin mọi loài đạt nguyện

  Về nương bóng Đại Từ. (C)

  10. (Hồi Hướng)

  Trì tụng kinh thâm diệu

  Tạo công đức vô biên

  Đệ tử xin hồi hướng

  Cho chúng sinh mọi miền. (C)

  Pháp môn xin nguyện học

  Ân nghĩa xin nguyện đền

  Phiền não xin nguyện đoạn

  Quả Bụt xin chứng nên. (C)

  Nguyện sinh về Tịnh Độ

  Sen nở thấy vô sinh

  Chư Bụt và Bồ Tát

  Là những bạn đồng hành. (C)

  Nguyện dứt hết phiền não

  Cho trí tuệ phát sinh

  Cho tội chướng tiêu tán

  Quả giác ngộ viên thành. (CCC)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Giải Hạn Sao La Hầu
 • Hướng Dẫn Cúng Sao Giải Hạn Sao Kế Đô Năm 2022
 • Văn Khấn Lễ Vật Và Cách Cúng Sao Kế Đô Giải Hạn
 • 23 Tháng Chạp Cúng Táo Quân ( Phần 1)
 • 05 Điều Cần Biết Về Cách Thờ Quan Công Thế Nào Cho Đúng
 • Nghi Thức Cúng Thất – Làng Mai

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Chết Có Hưởng Được Vật Phẩm Cúng Thí Không?
 • Duyên Âm & Cách Giải
 • Hướng Dẫn Về Tang Lễ Dành Cho Cá Nhân Và Gia Đình
 • Nên Thờ Ai Và Thờ Như Thế Nào Cho Hợp Cách?
 • Tìm Hiểu Ý Nghĩa Về Bốn Chữ “Cửu Huyền Thất Tổ”
 • 1. (Thiền Hành) (30 phút, sau khi được hướng dẫn)

  2. (Thiền Tọa) (12 phút, sau khi được hướng dẫn)

  3. (Dâng Hương)

  Tâm hương vừa mới đốt

  Pháp giới đã thơm lừng

  Mây lành dâng bốn hướng

  Chư Bụt hiện toàn thân. (C)

  Chúng con xin kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. (C)

  4. (Xướng Lễ)

  (Vị chủ lễ xướng các danh hiệu sau đây, và đại chúng lạy xuống một lạy theo tiếng chuông gia trì sau mỗi danh hiệu:)

  Nhất tâm kính lễ Bụt, Pháp và Tăng thường trụ trong mười phương (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương (C)

  Nhất tâm kính lễ liệt vị Tổ Sư qua các thời đại từ Thiên Trúc đến Việt Nam. (CC)

  5. (Sám Nguyện)

  Trang nghiêm đài sen ngự tọa

  Đại hùng từ phụ Thích Ca

  Đệ tử lắng lòng thanh tịnh

  Bàn tay chắp thành liên hoa

  Cung kính hướng về Điều ngự

  Dâng lời sám nguyện thiết tha.(C)

  Đệ tử phước duyên thiếu kém

  Sống trong thất niệm lâu dài

  Không được sớm gặp chánh pháp

  Bao nhiêu phiền lụy đã gây

  Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại

  Vô minh che lấp tháng ngày

  Vườn tâm gieo hạt giống xấu

  Tham, sân, tự ái dẫy đầy

  Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng

  Gây nên từ trước đến nay

  Những điều đã làm, đã nói

  Thường gây đổ vỡ hàng ngày.

  Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng

  Nguyện xin sám hối từ đây. (C)

  Đệ tử thấy mình nông nổi

  Con đường chánh niệm lãng xao

  Chất chứa vô minh phiền não

  Tạo nên bao nỗi hận sầu;

  Có lúc tâm tư buồn chán

  Mang đầy dằn vặt lo âu,

  Vì không hiểu được kẻ khác

  Cho nên hờn giận, oán cừu;

  Lý luận xong rồi trách móc

  Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau

  Chia cách hố kia càng rộng

  Có ngày không nói với nhau

  Cũng không muốn nhìn thấy mặt

  Gây nên nội kết dài lâu;

  Nay con hướng về Tam Bảo

  Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. (C)

  Đệ tử biết trong tâm thức

  Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:

  Hạt giống thương yêu, hiểu biết

  Và bao hạt giống an vui.

  Nhưng vì chưa biết tưới tẩm

  Hạt lành không mọc tốt tươi

  Cứ để khổ đau tràn lấp

  Làm cho đen tối cuộc đời

  Quen lối bỏ hình bắt bóng

  Đuổi theo hạnh phúc xa vời

  Tâm cứ bận về quá khứ

  Hoặc lo rong ruổi tương lai

  Quanh quẩn trong vòng buồn giận

  Xem thường bảo vật trong tay

  Dày đạp lên trên hạnh phúc

  Tháng năm sầu khổ miệt mài;

  Giờ đây trầm xông bảo điện

  Con nguyền sám hối đổi thay. (C)

  Đệ tử tâm thành quy ngưỡng

  Hướng về chư Bụt mười phương

  Cùng với các vị Bồ Tát

  Thanh văn, Duyên giác,thánh hiền

  Chí thành cầu xin sám hối

  Bao nhiêu lầm lỡ triền miên

  Xin lấy cam lồ tịnh thủy

  Tưới lên dập tắt não phiền

  Xin lấy con thuyền chánh pháp

  Đưa con vượt nẻo oan khiên

  Xin nguyện sống đời tỉnh thức

  Học theo đạo lý chân truyền

  Thực tập nụ cười hơi thở

  Sống đời chánh niệm tinh chuyên. (C)

  Đệ tử xin nguyền trở lại

  Sống trong hiện tại nhiệm mầu

  Vườn tâm ươm hạt giống tốt

  Vun trồng hiểu biết, thương yêu.

  Xin nguyện học phép quán chiếu

  Tập nhìn tập hiểu thật sâu

  Thấy được tự tánh các pháp

  Thoát ngoài sinh tử trần lao

  Nguyện học nói lời ái ngữ

  Thương yêu, chăm sóc sớm chiều

  Đem nguồn vui tới mọi nẻo

  Giúp người vơi nỗi sầu đau

  Đền đáp công ơn cha mẹ

  Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.

  Tín thành tâm hương một nén

  Đài sen con nguyện hồi đầu

  Nguyện đức từ bi che chở

  Trên con đường đạo nhiệm mầu

  Nguyện xin chuyên cần tu tập

  Vuông tròn đạo quả về sau. (CC)

  6. (Khai Thị) (hoặc Trì Tụng)

  Thân này không phải là tôi

  Tôi không kẹt vào nơi thân ấy

  Tôi là sự sống thênh thang

  Tôi chưa bao giờ từng sinh mà

  cũng chưa bao giờ từng diệt

  Nhìn kia biển rộng trời cao

  Muôn vàn tinh tú lao xao

  Tất cả đều biểu hiện tôi từ

  nguồn linh tâm thức

  Tự muôn đời tôi vẫn tự do

  Tử sinh là cửa ngõ ra vào

  Tử sinh là trò chơi cút bắt

  Hãy cười cùng tôi

  Hãy nắm tay tôi

  Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại

  Gặp lại hôm nay

  Gặp lại ngày mai

  Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn

  Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống. (C)

  7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

  (Chơn Ngôn Diệt Tội Của Bảy Đức Bụt )

  Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (C)

  (Chơn Ngôn Quyết Định Vãng Sanh)

  Nam mô a di đa bà giạ, đá tha già đá giạ, đa địa dạ tha, a di lỵ đô bà tỳ, a di lỵ đa tất đam bà tỳ, a di lỵ ca tỳ ca lan đế, a di lỵ đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (C)

  (Chơn Ngôn Biến Thực)

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

  (Chơn Ngôn Biến Thủy)

  Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

  (Chơn Ngôn Cúng Dường Phổ Biến)

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (C)

  (Kệ Cúng Dường)

  Phụng hiến Cam lồ vị

  Phân lượng như thái hư

  Xin mọi loài đạt nguyện

  Về nương bóng đại từ. (C)

  (Kệ Siêu Độ)

  Nam Kha mộng vừa tỉnh

  Tịnh độ sen nở rồi

  Quê nhà đã về tới

  An lạc và thảnh thơi.

  Nam mô Bồ Tát An Lạc Địa. (ba lần) (C)

  Trà trên đỉnh núi Tản

  Nước giữa lòng sông Đà

  Thiền vị chỉ một ngụm

  Tịnh độ đã sinh qua.

  Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Độ. (ba lần) (CC)

  8. (Quy Nguyện)

  Trầm hương xông ngát điện

  Sen nở Bụt hiện thân

  Pháp giới thành thanh tịnh

  Chúng sanh lắng nghiệp trần. (C)

  Đệ tử tâm thành

  Hướng về Tam Bảo

  Bụt là thầy chỉ đạo

  Bậc tỉnh thức vẹn toàn

  Tướng tốt đoan trang

  Trí và bi viên mãn. (C)

  Pháp là con đường sáng

  Dẫn người thoát cõi mê

  Đưa con trở về

  Sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

  Tăng là đoàn thể đẹp

  Cùng đi trên đường vui

  Tu tập giải thoát

  Làm an lạc cuộc đời. (C)

  Đệ tử nương nhờ Tam Bảo

  Trên con đường học đạo

  Biết Tam Bảo của tự tâm

  Nguyện xin chuyên cần

  Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. (C)

  Nguyện theo hơi thở

  Nở nụ cười tươi

  Nguyện học nhìn cuộc đời

  Bằng con mắt quán chiếu

  Nguyện xin tìm hiểu

  Nỗi khổ của mọi loài

  Tập từ bi

  Hành hỷ xả

  Sáng cho người thêm niềm vui

  Chiều giúp người bớt khổ

  Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục

  Nếp sống lành mạnh an hòa

  Cho thân thể kiện khương

  Nguyện rũ bỏ âu lo

  Học tha thứ bao dung

  Cho tâm tư nhẹ nhõm

  Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo

  Ơn cha mẹ ơn thầy

  Ơn bè bạn chúng sanh

  Nguyện tu học tinh chuyên

  Cho cây bi trí nở hoa

  Mong một ngày kia

  Có khả năng cứu độ mọi loài

  Vượt ra ngoài cõi khổ. (C)

  Xin nguyện Bụt, Pháp, Tăng chứng minh

  Gia hộ cho đệ tử chúng con

  Viên thành đại nguyện. (CC)

  9. (Quay Về Nương Tựa)

  Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

  Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

  Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

  Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.

  Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

  Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,

  thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.

  Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,

  nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

  Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,

  xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

  10. (Hồi Hướng)

  Trì tụng kinh thâm diệu

  Tạo công đức vô biên

  Đệ tử xin hồi hướng

  Cho chúng sinh mọi miền. (C)

  Pháp môn xin nguyện học

  Ân nghĩa xin nguyện đền

  Phiền não xin nguyện đoạn

  Quả Bụt xin chứng nên. (C)

  Nguyện sinh về Tịnh Độ

  Sen nở thấy vô sinh

  Chư Bụt và Bồ Tát

  Là những bạn đồng hành. (C)

  Nguyện dứt hết phiền não

  Cho trí tuệ phát sinh

  Cho tội chướng tiêu tán

  Quả giác ngộ viên thành. (CCC)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Sớ Phúc Thọ Phục Dĩ Phúc Thọ, Cách Viết Sớ Giải Hạn Đầu Năm 2022
 • Đi Chùa Mặc Gì Phù Hợp Bật Mí Trang Phục Tránh Mặc Đi Chùa
 • Nắm Chắc Những Nguyên Tắc Cơ Bản Đi Lễ Chùa
 • Giới Thiệu Về Đền Thờ Và Chùa Của Nhật Bản
 • Hatsumode – Lễ Chùa Đầu Năm Ở Nhật
 • Nghi Thức Tụng Niệm – Làng Mai

  --- Bài mới hơn ---

 • Làng Mai Thái Lan: Đối Thú An Cư 2022
 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Theo Lịch Âm Hay Dương Là Đúng Nhất?
 • Thôi Nôi Con Trai Cúng Chè Gì? Cúng Gà Hay Vịt, Bên Ngoại Hay Bên Nội?
 • Cách Cúng Và Bài Văn Khấn Cất Nóc Nhà Theo Đúng Chuẩn Phong Thủy Việt
 • Đồ Cúng Tổ Nghề Makeup Gồm Những Gì Xem Nhiều Nhất,【Xem 2,574】
 • Nghi thức này có thể được sử dụng hàng ngày tại gia đình, vào buổi khuya trước khi đi ngủ, hoặc buổi sáng khi thức dậy. Ít nhất nên sử dụng mỗi tuần một lần vào thứ bảy hay chủ nhật. Nghi thức này không bắt đầu bằng thiền hành, nhưng nếu ta có thể bắt đầu nghi thức bằng ba mươi phút thiền hành thì rất quý. Đã có nhiều gia đình biết thực tập thiền hành chung mỗi ngày, và rất được an lạc nhờ pháp môn này. Ít nhất mỗi tuần gia đình bạn nên thực tập thiền hành chung một lần, vào dịp cuối tuần. Nếu chưa biết cách thiền hành, xin đọc cuốn Thiền Hành Yếu Chỉ của thiền sư Nhất Hạnh do nhà xuất bản Lá Bối ấn hành.

  Nghi thức sám hối có thể trì tụng mỗi nửa tháng hoặc mỗi tháng một lần. Bài Sám Nguyện là một tấm gương để chúng ta tự soi, và kết quả của sự tự soi này là ta thấy được những vụng về do nếp sống thiếu chánh niệm hàng ngày của ta tạo ra, do đó ta có thể chuyển đổi cách nhìn và cách tiếp xử của ta trong đời sống hàng ngày để phẩm chất an lạc và hạnh phúc được nâng cao.

  Nghi thức này được sử dụng để đem lại sự an lành và vô úy cho những người đang bệnh hoặc gặp điều bất an trong cuộc sống và cho thân nhân của những người ấy

  Nghi thức hộ niệm siêu độ

  Theo lời Bụt dạy, sự an lạc của con cháu tức là sự an lạc của tổ tiên và của ông bà cha mẹ. Đại chúng giữ tâm thanh tịnh và an lạc là để tạo cơ duyên và căn bản thanh tịnh và an lạc cho những người đã khuất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Phải Cúng Căn Cho Bé?
 • Nên Cúng Tất Niên Như Thế Nào?
 • Lễ Cúng Giao Thừa: Lưu Ý Quan Trọng Của Chuyên Gia Bạn Nên Biết
 • Món Canh Chay Ngon Dễ Nấu – Cho Bữa Ăn Thanh Đạm
 • Lễ Cúng Dường Vu Lan Báo Hiếu Tại Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ Chùa Tịnh Quang.
 • Nghi Thức Thành Phục (Thọ Tang) – Làng Mai

  --- Bài mới hơn ---

 • …..lễ Cúng Đức Phật Mẫu
 • Pathian Hla Lyrics. Lalpa Chu A Rinawm
 • Truyện Muôn Vàn Cưng Chiều
 • Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh Và Chủ Nghĩa Nhân Văn Của Nguyễn Du
 • Diệc Cổ Tự, Nơi Lưu Giữ “Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh”
 •  

  1. (Kệ Mở Kinh)

  Nam mô đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (ba lần) (C)

  Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệm

  Cơ duyên may được thọ trì

  Xin nguyện đi vào biển tuệ

  Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

  2. (Khai Thị)

  Thân này không phải là tôi

  Tôi không kẹt vào nơi thân ấy

  Tôi là sự sống thênh thang

  Tôi chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt

  Nhìn kia biển rộng trời cao

  Muôn vàn tinh tú lao xao

  Tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức

  Tự muôn đời tôi vẫn tự do

  Tử sinh là cửa ngõ ra vào

  Tử sinh là trò chơi cút bắt

  Hãy cười cùng tôi

  Hãy nắm tay tôi

  Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại

  Gặp lại hôm nay

  Gặp lại ngày mai

  Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn

  Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống.(C)

  3. (Pháp Ngữ)

  Công Cha như núi Thái Sơn

  Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

  Cầu ơn Tam Bảo độ cho

  Cháu con đảnh lễ, hiếu hòa một tâm. (C)

  4. (Trì Tụng)

  Tây phương không xa cách

  Tây phương trước mặt người

  Ngàn sông về biển lớn

  Trăng lặn không lìa trời

  Âm dương không cách trở

  Sinh tử vẫn tương dung

  Niệm Bụt cầu siêu độ

  Lắng nghe xin một lòng. (C)

  (Vị chủ lễ xướng, hoặc đọc theo văn Điệp siêu độ)

  5. (Niệm Bụt)

  (Vị chủ lễ xướng thật lớn và rõ ràng)

  Sông Ái dài muôn dặm

  Biển Mê sóng vạn tầm

  Cõi luân hồi muốn thoát

  Niệm Bụt hãy nhất tâm.

  (đồng tụng, mỗi danh hiệu ba lần)

  Nam mô Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)

  Nam mô Bụt Dược Sư Lưu Ly (C)

  Nam mô Bụt A Di Đà (C)

  Nam mô Bồ Tát Đại Trí

  Văn Thù Sư Lợi (C)

  Nam mô Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (C)

  Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)

  Nam mô Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (CC)

  6. (Thọ Nhận Tang Phục)

  (Vị chủ lễ xướng)

  Núi Tản đức khó báo

  Sông Hồng công khôn đền

  Trước linh nhận tang phục

  Hiếu hạnh nguyền không quên. (C)

  (từng người đi lên quỳ xuống nhận tang phục. Nhận và mặc tang phục xong, mỗi người lạy hai lạy.)

  7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

  (Chơn Ngôn Diệt Tội Của Bảy Đức Bụt )

  Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (C)

  (Chơn Ngôn Quyết Định Vãng Sanh)

  Nam mô a di đa bà giạ, đá tha già đá giạ, đa địa dạ tha, a di lỵ đô bà tỳ, a di lỵ đa tất đam bà tỳ, a di lỵ ca tỳ ca lan đế, a di lỵ đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (C)

  (Chơn Ngôn Biến Thực)

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

  (Chơn Ngôn Biến Thủy)

  Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

  (Chơn Ngôn Cúng Dường Phổ Biến)

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (CC)

  8. (Quay Về Nương Tựa)

  Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

  Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

  Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

  Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.

  Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

  Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.

  Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

  Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

  9. (Hồi Hướng)

  Trì tụng kinh thâm diệu

  Tạo công đức vô biên

  Đệ tử xin hồi hướng

  Cho chúng sinh mọi miền. (C)

  Pháp môn xin nguyện học

  Ân nghĩa xin nguyện đền

  Phiền não xin nguyện đoạn

  Quả Bụt xin chứng nên. (C)

  Nguyện sinh về Tịnh Độ

  Sen nở thấy vô sinh

  Chư Bụt và Bồ Tát

  Là những bạn đồng hành. (C)

  Nguyện dứt hết phiền não

  Cho trí tuệ phát sinh

  Cho tội chướng tiêu tán

  Quả giác ngộ viên thành. (CCC)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyễn Du Và Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh Trong Tương Quan Văn Hóa Phật Giáo
 • Bài Văn Cúng Cô Hồn Hàng Tháng Và Lễ Vật Cúng Đúng Chuẩn
 • Văn Cúng Tất Niên Chiều 30 Tết Đầy Đủ, Chính Xác Nhất Năm 2022
 • Văn Khấn Tại Các Đền, Điện Thờ Tứ Phủ
 • Lễ Rằm Tháng 7 Tại Nhà Thờ Họ Trương Việt Nam – Clb Dn Họ Trương Tp Hcm
 • Nghi Thức Cúng Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Cúng Quan Âm Bồ Tát
 • 10 Bài Phục Nguyện Cúng Quá Đường
 • Cúng Quá Đường (Bài Viết Của Tt Thích Nguyên Tạng)
 • Nghi Thức Cúng Quá Đường (Ăn Cơm Trong Chánh Niệm)
 • Vương Hiệu Vị Hành Khiển Và Phán Quan Năm Tân Sửu 2022
 • (Vào chánh điện lễ Phật, chú nguyện. Xong, ra bàn cúng đã sắp sẵn các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương, đứng chắp tay tụng) Chủ lễ xướng thỉnh hương linh

  Từ tâm thương khắp chúng sanh

  Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra

  Thỉnh mời trên dưới gần xa

  Hương linh tất cả đến mà thọ trai

  Hướng về giáo pháp Như Lai

  Quy y tu tập ngày mai an lành. O

  Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà linh chùa …… (hoặc) tại tư gia …… phát nguyện hiến cúng thí thực. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả hương linh quanh đây, cùng hết thảy âm binh, cô hồn về đây nghe kinh và thọ thực. Nguyện cầu cho tất cả hương linh xả bỏ ưu phiền, quy y Tam Bảo, tránh xa điều ác, làm những việc lành, sớm siêu thoát về cảnh giới an lạc. O

  Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

  THỈNH HỘ PHÁP NHIẾP HÓA CHƯ HƯƠNG LINH ( nếu cúng tại chùa)

  Dạy hương linh công quả

  Bằng cách giữ cho chùa

  Không ác tặc nhiễu xâm

  Được bình an tu tập

  Cúi xin chư Hộ Pháp

  Nhiếp hoá các hương linh

  Để họ được tiến tu

  Đến một ngày siêu thoát.

  Nam Mô Nhiếp Hoá Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (10 lần)

  ĐẠI CHÚNG CÙNG TỤNG

  Nam Mô Mười Phương Phật

  Nam Mô Mười Phương Pháp

  Nam Mô Mười Phương Tăng. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. O

  Xin từ bi gia hộ

  Cho hương linh quanh đây

  Về nghe kinh thọ thực

  Rồi Quy Y siêu thoát.

  Nguyện những thức ăn này

  Đầy khắp cả hư không

  Khiến vô số hữu tình

  Được ấm no đầy đủ

  Nguyện những thức ăn này

  Rất thơm lành ngon ngọt

  Khiến cho các hương linh

  Được an vui sung sướng. O

  Nguyện cho các hương linh

  Biết thương yêu muôn loài

  Thường giúp đỡ mọi người

  Được an vui tốt đẹp

  Hương linh sống hiền lành

  Không gây tổn hại ai

  Không gây nên sợ hãi

  Hoặc những điều tai họa

  Từ bỏ tâm hẹp hòi

  Những ganh ghét hơn thua

  Những ác độc hận thù

  Nhỏ nhoi và ích kỷ. O

  Biết sống đời thanh bai

  Không chìm đắm vào trong

  Những lạc thú tầm thường

  Rượu chè và tính dục

  Hương linh không tham lam

  Không muốn nhiều cho mình

  Biết nghĩ đến chúng sinh

  Để nhường cơm sẻ áo

  Hương linh không nóng giận

  Biết điềm tĩnh an hòa

  Dù gặp cảnh khó khăn

  Vẫn an nhiên tự tại

  Hương linh không tự cao

  Nghĩ mình là thấp hèn

  Nên tôn trọng mọi người

  Và gắng công tu tập. O

  Xin Chư Phật xót thương

  Khiến các hương linh này

  Thoát được nghiệp oan khiên

  Sinh về nơi cõi Phật

  Hương linh sẽ phát tâm

  Đến Vô Thượng Bồ Đề

  Nguyện độ khắp chúng sinh

  Cùng lên ngôi Chánh Giác. O

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (21 lần) O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O

  Chứng minh và phục nguyện. O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

  Năm tháng phù sanh dệt kiếp người

  Cuộc đời như thể áng mây trôi

  Buông tay nhẹ gót về theo Phật

  Chín phẩm đài sen tỏa sáng ngời. O

  Hoặc:

  Trăm năm còn có gì đâu

  Sang giàu rồi cũng con tàu biệt ly

  Hướng về giáo pháp từ bi

  Con đường giải thoát bước đi đến cùng. O

  Hoặc

  Ba cõi luân hồi thật thảm thương

  Sanh sanh tử tử khổ vô lường

  Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng

  Quy y Tam Bảo thoát tam đồ

  Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến

  Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận. O

  Hoặc

  Gặp nhau rồi phải chia tay

  Am dương hai ngã xưa nay ở đời

  Hướng về Phật Pháp tuyệt vời

  Tu thân hành thiện cho đời an vui. O

  Hoặc

  Ai cũng thế, ít nhiều đều tội

  Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

  Đời là bể khổ mênh mông

  Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân. O

  Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ, tiếp độ, (phụng vị pháp giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu), tất cả hương linh quanh đây, cùng tất cả chư hương linh trong cõi giới siêu hình, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, phát khởi tín tâm, quy y Tam Bảo, gây tạo phước lành, vun bồi công đức, tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

  PHỤC NGUYỆN 2 (tùy chọn)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O

  Chứng minh và phục nguyện. O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

  Đời người khác thể phù du

  Sớm còn tối mất công phu lỡ làng

  Nếu không sớm biết hồi đầu

  Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu. O

  Nguyện cầu tất cả hương linh được yên ổn ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc lành để được sớm vãng sanh về cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. O

  Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. O

  PHỤC NGUYỆN 3 (tùy chọn)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát O

  Chứng minh và phục nguyện O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)

  Hương linh vừa thọ thực đầy đủ và an lành.

  Vừa nghe lời pháp nhủ, mau phát khởi tâm thành.

  Nguyện tin sâu Tam Bảo, thề dứt ác, làm lành.

  Nguyện phát khởi thiện tâm, được rộng sâu trí tuệ

  Nguyện tu hành tinh tấn, dù gian khó không sờn.

  Nguyện khắp cả Tam Thiên đồng trọn thành Chánh Giác. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

  TAM QUY Y

  Tự quy y Phật: nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng. (1 lạy) O

  Tự quy y Pháp: nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) O

  Tự quy y Tăng: nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy) O

  NGHI THUC CUNG THI THUC – CHO GIA DINH PHAT TU NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC TẠI NHÀ LINH TRONG CHÙA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Y Tam Bảo Là Gì, Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Quy Y Tam Bảo
 • Nghi Thức Quy Y Tam Bảo
 • Thờ Cúng Quan Công Trong Đời Sống Tôn Giáo Việt Nam
 • Bài Cúng Quan Thần Linh
 • Bài Thơ: Khoá Phạt Mộc
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn
 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Người Phật tử tại gia, ai muốn cúng thí thực Cô hồn, cứ việc cúng. Nhưng phải thanh tịnh tâm, đọc tụng theo đúng nghi thức Tiểu Mông Sơn, có trong nghi thức tụng niệm, không cần phải tụng kinh Di Đà, Hồng Danh.

  Án dà ra đế da Ta bà ha. (3 lần)

  Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

  Án tam đà ra dà đà Ta bà ha. (3 lần)

  Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Nhứt thiết Phật tử giai sám hối.

  Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Nhứt thiết Hữu tình giai sám hối.

  Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Nhứt thiết Cô hồn giai sám hối.

  Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

  Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

  Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

  Án tam muội da Tát đỏa phạm. (3 lần)

  Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, Ta bà ha. (3 lần)

  Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

  Nhữ đẳng Phật tử chúng,

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập phương.

  Nhứt thiết Phật tử cộng,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ Phật tử,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng Hữu tình chúng,

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập phương.

  Nhứt thiết Hữu tình cộng,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ Hữu tình,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng Cô hồn chúng,

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập phương.

  Nhứt thiết Cô hồn cộng,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ Cô hồn,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

  Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  (Trở về bàn Phật)

  MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

  Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cốkhông trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn.Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừnhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:”Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” (3 lần)

  Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

  TÁN PHẬT

  A Di Đà Phật thân kim sắc,

  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.

  Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di,

  Hám mục trừng thanh tứ đại hải.

  Quang trung hóa Phật vô số ức,

  Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,

  Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại

  Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  Nam mô A Di Đà Phật. (nhiều ít tùy ý)

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần)

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần)

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần)

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (3 lần)

  SÁM NHẤT TÂM (quỳ tụng)

  Nhứt tâm quy mạng, Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ đề đạo, cầu sanh Tịnh độ. Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn duyên, đắc nhập Như Lai. Ðại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm dục mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

  TÁN LỄ

  Tán lễ Tây phương, Cực lạc thanh lương, Liên trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc kiện tương, A Di Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng sanh vô lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng.

  THỊ NHỰT

  Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

  Hồi Hướng

  Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

  Vô biên thắng phước giai hồi hướng.

  Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

  Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

  Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu.

  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

  Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

  Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.

  Bất thối Bồ tát vi bạn lữ,

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ chúng sanh,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Tam Quy Y

  Tự quy y Phật,

  Ðương nguyện chúng sanh,Thể giải đại đạo,Phát Vô thượng tâm. (1 lạy)

  Tự quy y pháp,

  Ðương nguyện chúng sanh,Thâm nhập kinh tạng,Trí tuệ như hải. (1 lạy)

  Tự quy y Tăng,

  Ðương nguyện chúng sanh,Thống lý đại chúng,Nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

  (Hòa Nam Thánh Chúng)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Và Tất Tần Tật Những Điều Ba Mẹ Cần Phải Biết
 • Vì Sao Phải Biết Thôi Nôi Tính Ngày Âm Hay Dương
 • Cúng Đầy Năm Cho Bé Ngày Âm Hay Dương, Cần Những Gì?
 • Cúng Thôi Nôi Ngày Âm Hay Dương Là Chính Xác?
 • Làm Đầy Năm Cho Bé Ngày Âm Hay Dương Là Đúng?
 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Thôi Nôi Gà Hay Vịt, Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cúng Căn Con Anh Chị Năm 12 Tuổi
 • Phòng Thờ Cúng Trong Căn Hộ Chung Cư
 • Phong Thủy Thờ Cúng Cho Căn Hộ Chung Cư Và Nguyên Tắc Đặt Ban Thờ
 • Thị Trường Bđs Quý 1/2020: Nguồn Cung Căn Hộ Xu Hướng Giảm
 • Mãnh-hỏa diệm diệm chiếu thiết-thành,

  Thiết-thành lý diện nhiệt cô-hồn,

  Cô-hồn nhược yếu sanh tịnh-độ,

  Thính tụng Hoa-Nghiêm bán kệ kinh:

  Nhược nhơn dục liểu tri,

  Tam thế nhứt thiết Phật,

  Ưng quán pháp-giới tánh,

  Nhứt thiết duy tâm tạo.

  PHÁ ÐỊA-NGỤC CHƠN NGÔN:

  Án dà ra đế da ta bà ha. (3 lần)

  PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN:

  Nam-mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

  GIẢI OAN KIẾT CHƠN NGÔN:

  Án tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần)

  Nam-mô Ðại-Phương-Quảng Phật Hoa-Nghiêm kinh. (3 lần)

  Nam-mô thường-trụ thập phương Phật,

  Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp,

  Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng,

  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

  Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát,

  Nam-mô Minh-dương Cứu-khổ Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát,

  Nam-mô khải-giáo A-Nan-Ðà tôn-giả.

  Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng.

  Quy-y Phật lưỡng-túc tôn,

  Quy-y Pháp ly-dục tôn,

  Quy-y Tăng chúng trung tôn.

  Quy-y Phật cánh, quy-y Pháp cánh, quy-y Tăng cánh.

  Phật-tử

  Hữu tìnhsở tạo chư ác nghiệp,

  Cô hồn

  Giai do vô-thỉ tham, sân, si,

  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

  Phật-tử

  Nhứt-thiết Hữu tình giai sám hối.

  Cô hồn

  Chúng-sanh vô-biên thệ nguyện độ,

  Phiền-não vô-tận thệ nguyện đoạn,

  Pháp-môn vô-lượng thệ nguyện học,

  Phật đạo vô-thượng thệ nguyện thành.

  Tự tánh chúng-sanh thệ nguyện độ,

  Tự tánh phiền-não thệ nguyện đoạn,

  Tự tánh pháp-môn thệ nguyện học,

  Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

  DIỆT ÐỊNH NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

  Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

  DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHƠN-NGÔN:

  Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

  KHAI YẾT-HẦU CHƠN-NGÔN:

  Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

  TAM-MUỘI-DA GIỚI CHƠN-NGÔN:

  Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

  BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

  CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

  NHỨT TỰ THỦY-LUÂN CHƠN-NGÔN:

  Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

  NHŨ-HÃI CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan. (3 lần)

  Nam-mô Ða-bảo Như-Lai,

  Nam-mô Bảo-thắng Như-Lai,

  Nam-mô Diệu-sắc-thân Như-Lai,

  Nam-mô Quảng-bát-thân Như-Lai.

  Nam-mô Ly-bố-úy Như-Lai,

  Nam-mô Cam-lồ-vương Như-Lai.

  Nam-mô A-Di-Ðà Như-Lai.

  Tịnh pháp thực

  Thần chú gia-trì Pháp thí thực

  Cam lồ thủy

  Phật-tử

  phổ thí hà sa chúng Hữu tình

  Cô hồn

  nguyện giai bảo mãn xả xan tham, tốc thoát u-minh sanh Tịnh-độ, quy-y Tam-bảo phát Bồ-đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công-đức vô-biên

  Phật-tử

  tận vị lai nhứt thiết Hữu tình đồng pháp-thực.

  Cô hồn

  Phật-tử

  Nhữ đẳng Hữu tình chúng,

  Cô hồn

  Ngã kim thí nhữ cúng,

  Thử thực biến thập-phương.

  Phật-tử

  Nhứt thiết Hữu tình cộng,

  Cô hồn

  Nguyện dĩ thử công-đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Phật-tử

  Ngã đẳng dữ Hữu tình

  Cô hồn

  Giai cọng thành Phật-đạo.

  THÍ VÔ-GIẢ THỰC CHƠN-NGÔN:

  Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

  PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:

  Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  (Trở về bàn Phật)

  MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

  Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

  Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

  Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

  Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

  Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

  VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:

  Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.

  A di rị đô bà tỳ,

  A di rị đa tất đam bà tỳ,

  A di rị đa tì ca lan đế,

  A di rị đa, tì ca lan đa,

  Dà di nị dà dà na,

  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.(3 lần)

  Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

  Trú dạ lục thời hằng kiết tường

  Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

  Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ

  Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

  Trú dạ lục thời hằng kiết tường

  Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

  Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thọ

  Tứ sanh đăng ư bửu-địa;

  Tam hữu thác hóa liên trì,

  Hà sa ngạ-quỉ chứng tam hiền,

  Vạn loại hữu-tình đăng Thập địa.

  TÁN PHẬT

  A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,

  Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,

  Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,

  Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

  Quang trung hóa Phật vô số ức,

  Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,

  Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,

  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật.

  Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần)

  Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát.(3 lần)

  Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.(3 lần)

  Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát.(3 lần)

  Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát.(3 lần)

  SÁM NHỨT TÂM

  Nhứt tâm quy mạng, Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật, nguyện dĩ tịnh-quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như-Lai danh, vị Bồ-đề Ðạo, cầu sanh Tịnh-độ.

  Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng-sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh-giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn-duyên, đắc nhập Như-Lai. Ðại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên-đảo, như nhập thiền-định. Phật cập Thánh-chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực-lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật-huệ, quảng độ chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện, quảng độ chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện.

  TÁN LỄ

  Tán lễ Tây-phương, Cực-lạc thanh lương, Liên-trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc kiên tương, A-Di-Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng-sanh vô-lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng.

  THỊ NHỰT

  Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

  HỒI HƯỚNG

  Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,

  Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,

  Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,

  Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,

  Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

  Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

  Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,

  Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

  Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

  Nguyện dĩ thử công-đức,

  Phổ cập ư nhứt thiết,

  Ngã đẳng dữ chúng-sanh,

  Giai cộng thành Phật-đạo.

  TAM QUY-Y:

  Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

  Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

  Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn
 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Cúng Mông Sơn Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cúng Xe Ô Tô Mới Mua Giúp Chủ Nhân Bình An 1
 • Hướng Dẫn Cúng Rằm, Mùng 1 Đúng Cách, Ý Nghĩa Số Nén Hương
 • Xem Ngày Vía Mẹ Quan Âm Chuẩn? Nên Cúng Gì Và Cách Cúng
 • Lễ Cúng Nhà Mới Thuê Đơn Giản Chuẩn Với Cách Cúng Đơn Giản
 • Cách Chuẩn Bị Mâm Cúng Lễ Nhập Trạch Nhà Chung Cư
 • Nam mô bộ bộ đế rị, già rị đa lị, đát đa nga đa da (3 lần)

  Án tam đà ra dà đà, ta bà ha (3 lần)

  Nam môThườngTrụThập Phương Phật. NammôThường TrụThậpPhươngPháp. NammôThườngTrụThậpPhươngTăng. Nam mô Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ðại Bi QuánThế Âm BồTát. NammôMinhVươngCứuKhổÐịaTạng Vương BồTát. Nam mô Khải GiáoANan ÐàTôn Giả. Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy yTăng, Phậttửsởtạochưácnghiệp

  Giaidovôthỉthamsânsi

  Tùngthân,khẩu,ýchisởsanh

  NhấtthiếtPhậttửgiaisámhối.

  Giai do vô thỉ tham sân si

  Giai do vô thỉ tham sân si

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn

  Tự tánh pháp môn thệ nguyện học

  Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

  Ánbátramạtlânđànãnhtabàha.

  Án a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

  Ánbộbộđếrị,giàrịđarị,đátđangađada.

  Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

  Án noan noan, noan noan, noan.

  Nam mô Diệu SắcThân Như Lai. Nam mô Quảng BácThân Như Lai. Nam mô Cam LồVương Như Lai. Nam môADi Ðà Như Lai.(3 lần)

  Phổ thí hà sa chúng Phật tử

  Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

  Phổ thí hà sa chúng hữu tình,

  Thần chú gia trì cam lồ thủy

  Phổ thí hà sa chúng cô hồn,

  Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cúng, Ý Nghĩa, Bài Cúng Mở Cửa Mả
 • Cách Cúng Mẹ Quan Âm Tại Nhà Đón Vận May, Hạnh Phúc Và Tài Lộc!
 • Cách Cúng Mẹ Quan Âm Đúng Nhất Rước May Mắn Về Nhà
 • Vàng Mã Cúng Rằm Tháng 7 Gồm Những Gì?
 • Lễ Nhập Trạch Là Gì? Cách Cúng Lễ Nhập Trạch Chuyển Nhà Mới Chi Tiết
 • Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn

  --- Bài mới hơn ---

 • 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cúng Thôi Nôi Gà Hay Vịt, Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cúng Căn Con Anh Chị Năm 12 Tuổi
 • Phòng Thờ Cúng Trong Căn Hộ Chung Cư
 • Phong Thủy Thờ Cúng Cho Căn Hộ Chung Cư Và Nguyên Tắc Đặt Ban Thờ
 • (Nghi thức này dùng để cúng thí vào buổi chiều hằng ngày tại chùa, còn đại chẩn tế cô hồn thì dùng nghi thức khác) TÁN PHẬT

  Dung nhan Phật tốt lạ lùng

  Hào quang soi sáng khắp cùng mười phương

  Từ bi oai đức khôn lường

  Ra đời tế độ sáu đường chúng sanh

  Được thấy tướng lại nghe danh

  Cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu

  Thế tôn đủ tướng nhiệm mầu

  Làm cho muôn loại cúi đầu quy y.O

  ĐẢNH LỄ TAM BẢO

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả hiền thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

  TÁN LƯ HƯƠNG

  Cành dương nước pháp

  Rưới khắp ba ngàn

  Tánh không tám đức sạch trần gian

  Pháp giới rộng thênh thang

  Tội nghiệp tiêu tan

  Lửu đỏ hoá sen vàng

  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

  CHÚ ĐẠI BI

  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) O

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

  Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

  Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

  Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) O

  KỆ KHAI KINH

  Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

  Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

  Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

  Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

  Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần) O

  (Nếu có thời gian thì nên tụng thêm kinh A Di Dà,…) MÔNG SƠN THÍ THỰC

  Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ-tát. (3 lần) O

  Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên

  Cô hồn nóng bức khổ triền miên

  Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh độ

  Nghe tụng theo đây kệ Phật truyền

  Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu

  Chư Phật có mặt trong ba đời

  Người ấy phải quán chiếu pháp giới

  Tất cả đều do tâm mà thôi. O

  CHÚ PHÁ ĐỊA NGỤC

  Án, dà ra đế da ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ THỈNH CÔ HỒN

  Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần) O

  CHÚ GIẢI OAN KIẾT

  Án, tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần) O

  Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần) O

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

  Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

  Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát

  Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (3 lần) O

  QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

  Quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng.

  Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

  Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (3 lần) O

  Phật tử đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả Phật tử đều sám hối. O

  Chúng sanh đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả chúng sanh đều sám hối. O

  Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả cô hồn đều sám hối. O

  Nguyện cứu độ chúng sanh các cõi

  Nguyện dứt trừ nghiệp tội khổ đau

  Nguyện tu pháp Phật nhiệm mầu

  Nguyện thành quả Phật thẩm sâu đạo vàng. O

  CHÚ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP

  Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG

  Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ KHAI YẾT HẦU

  Án, bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát tha nga đa da. (3 lần) O

  CHÚ TAM MUỘI DA GIỚI

  Án, tam muội da tát đoả phạm. (3 lần) O

  CHÚ BIẾN THỰC

  Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

  CHÚ BIẾN THUỶ

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ NHẤT TỰ THUỶ LUÂN

  Án, noan noan noan noan noan. (3 lần) O

  CHÚ NHŨ HẢI

  Nam mô tam mãn đa một đà nẫm án noan. (3 lần) O

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

  Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

  Nam mô A-di-đà Như Lai. O

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng Phật tử

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận. O

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng mọi loài

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận. O

  Thần chú gia trì thức ăn tịnh

  Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. O

  (Cầm khánh đến bàn thờ vong đọc)

  Này các vị Phật tử

  Tôi nay xin cúng dường

  Thức ăn biến mười phương

  Phật tử đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Phật tử và chúng tôi

  Đều trọn thành Phật đạo. O

  Này tất cả mọi loài

  Tôi nay xin cúng dường

  Thức ăn biến mười phương

  Mọi loài đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Mọi loài và chúng tôi

  Đều trọn thành Phật đạo. O

  Này các chúng cô hồn

  Tôi nay xin dâng cúng

  Thức ăn biến mười phương

  Cô hồn đều tiếp nhận

  Nguyện đem công đức này

  Hồi hướng về tất cả

  Cô hồn và chúng tôi

  Đều trọn thành Phật đạo. O

  CHÚ THÍ THỰC VÔ GIÁ

  Án, mục lực lăng ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

  Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

  (Sau khi đọc xong, trở lại chỗ cũ, ngồi xuống tụng) MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

  Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại

  Dầy công tu huệ mới mở mang

  Chân như một ánh linh quang

  Chiếu soi năm uẩn đều không có gì

  Bát Nhã huệ soi đi khắp chốn

  Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn

  Xá Lợi tâm chớ nghi nan

  Sắc kia nào khác cái không đâu mà

  Cái không nọ nào xa cái sắc

  Sắc là không, không sắc như nhau

  Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu

  Chân không xét cũng một mầu thế thôi

  Này Xá Lợi nghĩ coi có phải

  Những pháp không xét lại thực là

  Chẳng sinh, chẳng dứt đó mà

  Sạch dơ thêm bớt cũng là chân không

  Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ

  Như hư không sắc vẻ gì đâu

  Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu

  Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

  Thân, ý cũng hững hờ như thế

  Lục trần kia cũng kể là không

  Đã không nhãn giới suốt thông

  Đến ý thức giới cũng không thấy gì

  Vô vô minh nương chi mà có

  Bổn tánh không soi nó phải tiêu

  Đã không lão tử hiểm nghèo

  Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy

  Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay

  Trí còn không có đắc này được đâu

  Vô sở đắc là câu tuyệt diệu

  Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu

  Chân không bổn tánh như như

  Nhờ huệ Bát Nhã thật hư soi làu

  Không ngăn ngại còn đâu lo sợ

  Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

  Chân như bổn tánh thiên nhiên

  Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu

  Tam thế Phật ngôi cao chứng quả

  Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên

  Bát Nhã này rất thiêng liêng

  Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền

  Ấy thần chú đại minh sáng chói

  Chú vô thượng vòi vọi cao xa

  Vô đẳng đẳng chú ấy mà

  Gồm đủ thần lực thật là tối linh

  Những khổ não thênh thênh trừ hết

  Lời nói này chân thật chẳng ngoa

  Vậy nên Bát Nhã thuyết qua

  Này câu thần chú niệm ra như vầy:

  Yết đế, yết đế, ba la yết đế,

  Ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

  Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dạ dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

  NGÀY ĐÊM AN LÀNH

  Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Đêm ngày sáu thời đều an lành

  Tất cả các thời đều an lành

  Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ. O

  Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Đêm ngày sáu thời đều an lành

  Tất cả các thời đều an lành

  Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. O

  Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Đêm ngày sáu thời đều an lành

  Tất cả các thời đều an lành

  Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát. (3 lần)

  NIỆM PHẬT

  Di-đà thân Phật sắc vàng tươi

  Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

  Ánh sáng toả hình năm núi lớn

  Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

  Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức

  Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi

  Bốn tám lời nguyện mong độ chúng

  Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. O

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. O

  Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) O

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) O

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) O

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) O

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) O

  XƯNG TÁN

  Xưng tán Tây phương

  Cực Lạc thanh lương

  Hoa sen chín phẩm ngát hương

  Cây báu thành hàng

  Thường nghe thiên nhạc du dương

  Phật A-di-đà toả ánh từ quang

  Giáo hoá chúng sanh không lường

  Giáng kiết tường

  Hiện tiền bốn chúng xưng dương

  Nguyện sinh an dưỡng

  Hiện tiền bốn chúng xưng dương

  Cùng sinh an dưỡng. O

  KHUYẾN TU

  Ngày nay lại đã qua rồi

  Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan

  Dường như cá cạn ở ao

  Khổ thêm thời có chút nào vui đâu

  Cần tu cứu lửa cháy đầu

  Đừng cho sái buổi như chầu đế vương

  Tấm thân mỏng mảnh vô thường

  Sớm còn tối mất lo phương tu hành. O

  HỒI HƯỚNG

  Thí thực công đức vô biên

  Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

  Chúng sanh pháp giới bao la

  Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên

  Nguyện tiêu ba chướng não phiền

  Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

  Nguyện trừ tội chướng bao đời

  Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha

  Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

  Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

  Hoa khai ngộ pháp vô sanh

  Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

  Nguyện đem công đức tạo ra

  Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

  Con cùng muôn loại thân sơ

  Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

  PHỤC NGUYỆN

  Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. O

  Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật.

  Tác đại chứng minh. O

  Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc. O

  Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ………. cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. O

  Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ………. cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. O

  Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

  Nam mô A-di-đà Phật. O

  TAM QUY Y

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) O

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) O

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) O

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực
 • Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói
 • Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực
 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Và Tất Tần Tật Những Điều Ba Mẹ Cần Phải Biết
 • Nghi Thức Cúng Thí Thực Trong Phật Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Thổ Công Cần Những Gì Và Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Trên Bàn Thờ Thổ Công Gồm Những Gì Là Đầy Đủ?
 • Bài Cúng Ngoài Sân Về Nhà Mới
 • Cúng Vào Nhà Mới Cần Chuẩn Bị Những Gì? Vanmaymoingay
 • Có Cần Thiết Phải Cúng Về Nhà Mới Thuê Không?
 • Theo quan niệm Phật Giáo, với những người không tu tập thiện pháp, hạng người sát sinh, trộm cắp, gây ra nhiều ác nghiệp, khi chết sẽ không được vào cõi an lạc mà bị đầy xuống địa ngục hay vào ngạ quỷ. Những chúng sinh ở cõi ngạ quỷ này phải chịu nhiều khổ đau, đói rét, luôn mong muốn nhận được cúng phẩm của người thân. Chính vì vậy, nghi thức cúng thí sẽ giúp họ nhận được phẩm vật mà con người hiến cúng.

  Những lưu ý khi làm nghi thức cúng thí thực

  Khi làm nghi thức cúng thí thức sẽ được chia làm hai bàn cúng. Một bàn dành cho chư thiên và các loài quỷ thần có oai lực, ở bàn này chỉ cần cúng hương, đèn, hoa, trái và nước sạch. Còn một bàn dành cho các vong linh, quỷ đói, nên ở trên bàn này cần có cơm trắng, cháo, bánh, trái, gạo, muối. Khi cúng thí chúng ta không nên sát sinh, nên cúng đồ chay để tăng thêm phước đức cho chúng sanh.

  NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC

  Cúng hương

  Nguyện dâng hương mầu này

  Cúng dường tất cả Phật

  Tôn Pháp, Chư Bồ Tát

  Thinh Văn và Duyên Giác

  Cùng các bậc Thánh Hiền

  Duyên khởi đài sáng chói

  Khắp xông mười phương cõi

  Tỏa ngát các chúng sanh

  Đều phát tâm Bồ Đề

  Xa lìa các vọng nghiệp

  Trọn nên Đạo Vô Thượng.

  Cầu nguyện

  Hôm nay, Phật tử chúng con…….., tại………… sắm sửa hương hoa phẩm vật, cúng thí âm hồn các đảng, vất vưởng thê lương, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, đói khát thảm thương. Hoặc nơi chiến trường hoang dã, ngã gục tan thây, hoặc nơi thâm sơn cùng cốc, rắn độc gấu beo. Hoặc nơi sông sâu biển rộng, cá sấu vây quanh, xé nát thân ra, từng mảnh nhỏ. Tất cả oan hồn yếu tử, nay mời về núp bóng Từ Quang, dự đàn thí thực, nương nhờ Phật lực, sớm được siêu sinh tịnh độ. Ngưỡng mong Đức Phật cao dày, từ bi gia hộ.

  Án thỉnh cô hồn

  Hỡi cô hồn trước sau về tựu

  Nghe lời khuyên để sửa lỗi mình

  Quan Âm, Địa Tạng oai linh

  Thích Ca Phật Tổ, câu kinh giải nàn.

  Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất

  Noi tâm lành của Phật làm gương

  Ta bà cực khổ trăm đường

  Mau tu thì được Phật thương độ trì.

  Hỡi hương hồn chết chìm đáy biển

  Và bao người ngộ độc bỏ thân

  Nghe chuông thức tỉnh dần dần

  Đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương.

  Hỡi cô hồn chết thiêu chết chém.

  Hổ giáo thân bị yểm bị trù

  Lắng nghe kinh kệ sớm tu

  Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan.

  Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa

  Chết phong ba, chết giữa núi non

  Khi nghe chuông giục boong boong

  Hương thơm tỏa khắp, hồn còn nghe kinh.

  Hỡi hồn ở đầu gành cuối bãi

  Nương gió mây, phảng phất lời xưa

  Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa

  Những người gian ác dối lừa Phật tiên.

  Các hồn bị gấu, beo, rắn cắn

  Cùng những hồn số vắn vô danh

  Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa

  Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.

  Hỡi những hồn vì lời dèm xiểm

  Đã hủy mình chết lụn căm gan

  Sớm nghe kinh kệ, lời vàng

  Phật liền dẫn lối chỉ đàng hồn tu.

  Xin hồn tỉnh hướng về Phật Tổ

  Ngài từ bi cứu độ vong linh

  Bao hồn sinh tử tử sinh

  Hôm nay hồn được nghe kinh pháp mầu.

  Mông Sơn thí thực

  Nam Mô Diêm Nhiên Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

  Mãnh – Hỏa diệm diệm chiếu thiết thành,

  Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn,

  Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ,

  Phúng tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh

  Nhược nhơn dục liều tri,

  Tam thế nhứt thiết Phật,

  Ưng quán pháp giới tánh,

  Nhứt thiết duy tâm tạo.

  Niệm Phật

  A Di Đà Phật thân kim sắc,

  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

  Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di,

  Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

  Quang trung hóa Phật vô số ức,

  Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên,

  Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thay Bàn Thờ Thần Tài Ông Địa Định Phải Biết Những Thủ Tục Này
 • Không Có Bàn Thờ Thần Tài Thì Cúng Ở Đâu Chuẩn Nhất?
 • Cúng Ngày Vía Thần Tài Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Tục Cúng Táo Quân Và Những Điều Nên Biết
 • ​​​​​​​hạn Tam Tai Tuổi Kỷ Tỵ, 3 Năm Tam Tai Của Tuổi Tỵ 1989 Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100