Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn)

--- Bài mới hơn ---

 • Nợ Tiền Duyên Là Gì? Tại Sao Phải Cắt Duyên Âm?
 • Bí Mật Về “cắt Duyên Âm”
 • Tiền Duyên Là Gì? Sao Lại Phải Cắt Tiền Duyên?
 • Câu Chuyện Truyền Thông Về Dâng Sớ Cúng Sao
 • Lễ Cúng Tiên Thường Cung Tiến Giác Linh Và Nhiễu Tháp Đức Hòa Thượng Thiện Phước
 • Nguyên văn:

  伏以

  萬德慈尊、拯濟幽冥之路、齋旬甫至、虔祈尼拔之章。拜疏為越南國..省...縣[郡]...社...村、家居奉

  佛修香諷經...之齋旬、赧答深恩、祈超度事。今弟子...等、惟日仰千

  大覺世尊俯垂接度。痛念

  奉為. ..之香靈。

  元命生菸.·. 年. . . 月. . .日、享陽(壽). . .、大限于...年. ..月...日...牌命終。仗

  佛恩而庫向西行、依妙法而高登樂國。茲臨. . .之齋旬、正值坤府第...殿...冥王案前呈過。由是虔仗六和之淨侶、諷誦

  大乘法寶經文...、加持往生淨土才車況、頂禮

  三身臂相、萬德全容、集此勝因、祈生安泰。今則謹具疏章、和南拜白。

  南無西方教主接引導師阿彌陀佛蓮座作大證明。恭奉、觀音接引、勢至提攜、地藏慈尊、接出幽途之苦、冥陽列聖、同垂愍念之心。伏颜、慈悲無量、濟度無邊、接香靈西竺逍遙、扶陽眷南山壽考。仰賴

  佛恩證明、謹疏。

  佛曆...歲次...年...月... 日時、弟子眾等和南上疏

  (疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

  Phiên âm:

  Phục dĩ

  Vạn đức từ tôn, chẩn tế U Minh chi lộ; trai tuần phủ chí, kiến kỳ tiến bạt chi chương.

  Bái sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện (Quận) … Xã … Thôn, gia cư phụng Phật tu hương phùng kinh … chi trai tuần, báo đáp thâm ân, kỳ siêu độ sự. Kim đệ tử … đẳng, duy nhất ngưỡng can Đại giác Thế Tôn phủ thủy tiếp độ. Thống niệm:

  Phụng vị … chi hương linh.

  Nguyên mạng sanh ư … niên … nguyệt … nhật. Hưởng dương ( thọ ) … Đại hạn vu … niên … nguyệt … nhật … bài mạng chung.

  Trượng Phật ân nhi trực hướng Tây hành, y diệu pháp nhị cao đẳng Lạc Quốc. Tư lâm … chi trai tuần, chánh trị Khôn Phủ đệ … điện … Minh Vương án tiền trình quá. Do thị kiền trượng Lục Hòa chi tỉnh lữ, phúng tụng Đại Thừa pháp bảo kinh văn … , gia trì Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú; đảnh lễ Tam Thân bảo tướng, vạn đức kim dung, tập thử thắng nhân, kỳ sanh An Dưỡng. Kim tắc cẩn cụ sở chương, hòa nam bái bạch:

  Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật liên tọa tác đại chứng minh.

  Cung phụng: Quan Âm tiếp dẫn, Thế Chí đề huề, Địa Tạng từ tôn, tiếp xuất u đồ chi khổ, minh dương liệt thánh, đồng thùy mẫn niệm chi tâm.

  Phục nguyện: Từ bị vô lượng, tế độ vô biên, tiếp hương linh Tây Trúc tiêu diêu, phò dương quyến Nam Sơn thọ khảo. Ngưỡng lại Phật ân chứng minh. Cẩn sớ.

  Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

  Đệ tử chúng đẳng hoa nam thượng sớ.

  Dịch Nghĩa:

  Cúi nghĩ:

  Từ tôn đức dày, cứu vớt U Minh muôn nẻo; trai tuần đã đến, dốc lòng dâng cùng sở văn.

  Sở tâu: Nay tại Thôn …, Xã Huyện ( Quận ) …, Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh, nhân tuần thứ … , báo đáp ơn sâu , cầu nguyện siêu độ. Đệ tử … hôm nay, ngưỡng mong Thế Tôn giác ngộ, xót thương tiếp độ.

  Xót lòng tưởng nhớ hương linh ( thân phụ , thân mẫu , vv … ) …

  Sanh lúc … giờ, ngày … tháng … năm … , hưởng thọ ( hướng dương )… tuổi .

  Tạ thế lúc … giờ , ngày … tháng … năm …

  Nương ơn Phật thẳng hướng phương Tây, noi pháp mầu lên miền Lạc Cảnh. Nay gặp lúc … , xin trình qua ngài … Minh Vương của điện thứ … dưới Địa Phủ; trông nhờ sức chúng tăng thanh tịnh, trì tụng kinh văn pháp bảo Đại Thừa, gia trì Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ; đảnh lễ Ba Thân tướng báu, muôn đức dung vàng, lấy nhân lành này, cầu sanh An Dưỡng. Nay xin dâng trọn sớ văn, kính

  thành thưa thỉnh:

  Kính lạy Phật A Di Đà vị thầy tiếp dẫn, giáo chủ Tây Phương, ngồi trên tòa sen chứng giám cho.

  Cúi xin: Quan Âm tiếp dẫn, Thế Chí đón đi, Địa Tạng từ bi, tiếp khỏi cảnh khổ tối tăm; Thánh hiền âm dương, rũ lòng thương tưởng.

  Lại nguyện: Từ bị vố lượng, cứu vớt khôn cùng, tiếp hương linh Tây Trúc tiêu diêu, phò quyến thuộc Nam Sơn thọ mãi Ngưỡng trông ơn Phật chứng minh. Xin dâng sớ.

  Phật lịch … Ngày … tháng … năm …

  Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cho Tổ Quy Cùng Gia Đình Việc Trong Sách Số 5 Làm Đám Tang Cho Vong Âm Được Đầy Đủ
 • Sớ Cúng Bạch Nhật (Đông Phương Giáo Chủ)
 • Tết Đoan Ngọ Cúng Gì? Bài Sớ Cúng Tết Đoan Ngọ
 • Thành Hoàng Đại Vương 越南道教
 • Sớ Cúng Lễ Thành ( Quyền Tri Bắc Hải )
 • Mẫu Sớ Cầu Siêu Độ Gia Tiên, Chữ Hán

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cúng Gia Tiên Ngày Rằm Hàng Tháng Đơn Giản Dễ Thuộc
 • Lễ Cúng Bến Nước, Nét Đẹp Văn Hóa Của Người Ê Đê
 • Bài Cúng Rằm Tháng Giêng Công Ty
 • Văn Khấn Cúng Mùng 1 Tháng 8 Âm Lịch 2022 Chuẩn Và Chính Xác Nhất
 • Lễ Cúng Mụ 12 Tuổi
 • 1. Sớ cầu siêu dùng để làm gì

  Cầu siêu với ý nghĩa cầu là cầu mong, siêu là siêu thoát, vượt qua. Sớ cầu siêu được sử dụng để cầu nguyện cho vong linh của người đã chế được siêu thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Ý nghĩa của lễ cầu siêu cho vong linh của người chết còn phù thuộc vào từng phong tục, tính ngưỡng ở nhiều nơi khác nhau, và về mục đích của người cầu nguyện. Theo quan niệm của Phật tâm linh, kết quả và ý chí của việc sử dụng sớ cầu siêu, và nghi lễ cầu siêu sẽ phụ ý thức siêu độ, nhận thức về ý nghĩa sống, chết sẽ giúp bản thân mỗi người cầu nguyện sẽ hiểu thêm về cầu siêu.

  Sớ cầu siêu và nghi lễ cầu siêu phải tỏ được lòng thánh kính, người làm lễ cầu siêu phải có lòng chân thành, biết rung cảm trước những khổ cực cửa người đã qua đời. Thông qua nghi lễ cầu siêu Phật đã gieo tiếng chuông giao cảm vào tâm nguyện của bản thân mỗi con người.

  Mẫu sớ cầu siêu

  Một mùa lễ vu lang báo hiếu nữa chuẩn bị về, ai đã từng đọc kinh Vu Lan sẽ thấy được giọt nước mắt của ngài Mục Kiều Liên đã khó thương mẹ như thế nào, tỏ lòng thành kính sâu sắc đến đức Phật để dạy pháp cứu độ. Giọt nước mắt ấy chính là tình cảm xuất phát từ tâm của mỗi con người, tâm từ bi, đó là tình thương và lòng thương cảm. Thông qua văn sớ cầu siêu sẽ giúp cho người còn sống nhận thức đúng giá trị cuộc sống, giúp cho người qua đời được cầu siêu, thể hiện mối quan tương quan giữa người sống và người chết. Làm siêu độ cho chúng sinh chính là thể hiện đạo lý báo ân.

  2. Nội dung Văn cầu siêu

  “OM AH HUNG Xin nhờ lửa làm tan chảy không còn sót những món diệu dục đơn giản nhưng quí giá này hóa một đám mây vô tận trong không gian thành một tiệc cúng dường không chấp trước, xin cho con dâng cúng lên chín phương Trời mười Phương Phật chư Phật mười phương.

  Hôm nay là ngày… tháng… năm… Tín chủ con là… ở tại số nhà… thành kính dâng lên cúng dường Chư Phật mong Chư Phật ban phước cho toàn thể chúng sinh không chừa sót một ai những điều an lành nhất. Con cũng xin nhờ vào tiệc cúng dường này, ánh sáng từ bi và trí tuệ của Chư phật sẽ hiện hữu trong tâm con và tất cả mọi người đồng thời chiếu sáng tất thảy các cõi khác để tất thảy hướng về Phật Pháp. Con nguyện với lòng thành tâm của mình trước Chư Phật xin được sám hối mọi lỗi lầm do thân khẩu ý con đã phạm phải từ trước tới nay.

  Con xin cúng dường tới các chư thiên, thiện thần, hộ pháp mong các ngài che chở cho con cùng gia đình luôn an lành, thoát khỏi mọi thế lực xấu và ác của cõi dương và cõi âm.

  Con cũng xin được nhờ vào lễ hỏa cúng này, hồi hướng cầu siêu cho tất cả các chúng sinh không chừa sót một ai đang lang thang trong cõi thân trung ấm hay cõi âm để họ bớt sợ hãi, đau khổ và nhanh chóng được chuyển nghiệp. Con cầu xin được cầu siêu cho cửu huyền thất tổ gia tiên gia tộc họ… cho cha…, mẹ… hay…. được hoan hỉ và sớm siêu thoát về nơi cực lạc hay cõi an lành khác”.

  “Đặc biệt con xin được thành tâm sám hối cho nghiệp sát con phạm phải đối với các hài nhi đã từng kết duyên cùng con mà con chối bỏ. Cầu mong các hài nhi tha thứ và xóa bỏ mọi tâm tư oán hờn gây chướng ngại tới con, cầu mong các vong nhi buông bỏ và sớm chuyển đầu thai vào các cõi an lành mới. Cầu mong tất cả các vong nhi khác cũng đều hoan hỉ và siêu thoát như vậy.

  Con nguyện sẽ gắng làm những điều thiện để hồi hướng, trợ duyên cho các vong nhi sớm được siêu thoát …. Cầu mong cho lời nguyện lành của con được thành sự thật. Nếu đã tu thì đọc mật chú, nếu không biết thì đọc thần chú sáu âm của Bồ tát Quán Thế Âm “OM MA NI PADE ME HUM” 108 lần.

  Lễ hỏa cúng đến đây là kết thúc, xin được mời các ngài và các chư vị an tọa về nơi trụ xứ của mình và chỉ trở lại khi gia chủ có lời thỉnh mời. Xin các vong hãy hoan hỷ đón nhận tấm lòng thành của gia chủ mà sớm được siêu thoát”. Cũng xin che chở cho gia chủ mọi sự được tốt đẹp an lành. Gia chủ xin cảm tạ.

  3. Lưu ý khi viết cầu siêu

  Khi viết bài vị, quý vị cần phải có tâm cung kính vì đây là Huệ mạng của mỗi một Vong linh. Trước khi viết Bài vị ta nên niệm Phật 10 lần, mỗi lần 10 câu. Quán tưởng Vong linh được mời sẽ về tham dự và được lợi ích lớn trong Pháp hội. Mỗi một ô nhỏ chỉ ghi một danh tên, không được ghi chung 2 hay 3 danh tên. Nếu quý vị muốn in ra tại nhà và đem tới Pháp hội thì bài vị in hay viết ra nên để phẳng phiu, không nên gấp hay cuộn lại, cho vào phong bì khổ A4 để nơi sạch sẽ và tôn kính. Bài vị Cầu Siêu bằng giấy mầu vàng, bài vị Cầu An bằng giấy màu đỏ vì đây là theo quy định của Tịnh Tông Học Hội.

  Cùng với mẫu sớ cầu siêu, bài cúng rằm tháng 7 cũng là một mẫu văn khấn quan trọng được sử dụng trong ngày rằm tháng 7 hằng năm. Rằm tháng 7 hay còn gọi là ngày lễ Vu Lang và xóa tội vong nhân, để chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng này bên cạnh bài cúng rằm tháng 7 các gia đình sẽ chuẩn bị lễ vật cho nghi thức cúng như hoa quả, xôi, thịt, vàng mã….

  Bên cạnh mẫu sớ cầu siêu thì cùng không thể thiếu mẫu sớ cầu an được, với mẫu sớ cầu an và văn cầu an, bạn và gia đình sẽ được bảo vệ, luôn gặp may mắn, an lành trong cuộc sống

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Thức, Lễ Tiết Cúng Về Nhà Mới, Những Điều Kiêng Kỵ, Lễ Tạ 100 Ngày
 • Văn Khấn Ở Chùa Đồng Yên Tử Cầu May Xin Lộc Đầu Năm
 • Vì Sao Cần Thắp Hương Rằm Tháng 7
 • Nhận Đặt Mâm Cúng Về Nhà Mới Trọn Gói
 • Lễ Cúng Mụ Ở Huế Tổ Chức Đúng Chuẩn Tại Hồ Chí Minh
 • Sớ Cầu An Đầu Năm

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Những Bài Khấn Viếng Mộ Cô Sáu Ở Nghĩa Trang Hàng Dương Côn Đảo
 • Những Điều Cần Biết Khi Đến Đây
 • Phong Thuỷ,xem Phong Thuỷ,tư Vấn Phong Thuỷ,vật Phẩm Phong Thuỷ,phong Thuỷ Nhà Ở,học Phong Thuỷ,phong Thuy,xem Phong Thuy,tu Van Phong Thuy,vat Pham Phong Thuy,phong Thuy Nha O,hoc Phong Thuy,phong Th
 • Nghi Lễ Dâng Hương Lễ Phật Tại Chùa
 • Hướng Dẫn Cúng Sao Mộc Đức
 • Để tạo điều kiện cho quý Phật tử tại tại gia biết cách dâng hương bạch Phật cầu an đầu năm, hoặc quý chùa có thể sử dụng mẫu sớ này để dâng sớ cầu an đầu năm. Trang nhà xin giới thiệu Văn sớ Cầu An do Hòa thượng Thích Quang Đạo biên soạn năm 1990 tại chùa Phước Viên (Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai)

  PHỤC DĨ PHƯỚC THỌ AN KHƯƠNG LÒNG NGƯỜI ƯỚC NGUYỆN *

  TAI ƯƠNG HẠN ÁCH AI CŨNG MONG QUA *

  MỘT   NIỆM CHÍ THÀNH PHẬT THÁNH GIA HỘ *

  BÁI SỚ VỊ.

  NAY TẠI NƯỚC VIỆT NAM* TỈNH ………..*HUYỆN…….*XÃ………..*THÔN…………*SỐ NHÀ*……….

  TÍN CHỦ:…………….

  ĐẾN CHÙA (hay tư gia)…………………*ĐỐT NÉN TÂM HƯƠNG*

  QUỲ TRƯỚC BẢO ĐIỆN KỲ AN TÂN NIÊN*

  TOÀN THỂ GIA ĐẠO

  NGUYỆN XIN TAM BẢO* TỪ BI GIA HỘ*

  CHO CÁC ĐỆ TỬ* THÂN TÂM AN ỔN* TẬT BỆNH TIÊU TRỪ*

  TAI NẠN BẤT XÂM, SỞ NGUYỆN TÙNG TÂM

  SỞ CẦU TOẠI Ý*TỘI CHƯỚNG TIÊU TRỪ*

  OAN KHIÊN TIÊU DIỆT

  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH .

  NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHỨNG MINH GIA HỘ.

  SỚ TUYÊN TẠI CHÙA (hay tư gia) ……NGÀY………….THÁNG…………NĂM…………*

  ĐỆ TỬ PHỤNG HÀNH…….*HÒA NAM THƯỢNG SỚ

  TAI ƯƠNG HẠN ÁCH AI CŨNG MONG QUA *MỘT NIỆM CHÍ THÀNH PHẬT THÁNH GIA HỘ *BÁI SỚ VỊ.NAY TẠI NƯỚC VIỆT NAM* TỈNH ………..*HUYỆN…….*XÃ………..*THÔN…………*SỐ NHÀ*……….TÍN CHỦ:…………….ĐẾN CHÙA (hay tư gia)…………………*ĐỐT NÉN TÂM HƯƠNG*QUỲ TRƯỚC BẢO ĐIỆN KỲ AN TÂN NIÊN*TOÀN THỂ GIA ĐẠONGUYỆN XIN TAM BẢO* TỪ BI GIA HỘ*CHO CÁC ĐỆ TỬ* THÂN TÂM AN ỔN* TẬT BỆNH TIÊU TRỪ*TAI NẠN BẤT XÂM, SỞ NGUYỆN TÙNG TÂMSỞ CẦU TOẠI Ý*TỘI CHƯỚNG TIÊU TRỪ*OAN KHIÊN TIÊU DIỆTNAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH .NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHỨNG MINH GIA HỘ.SỚ TUYÊN TẠI CHÙA (hay tư gia) ……NGÀY………….THÁNG…………NĂM…………*ĐỆ TỬ PHỤNG HÀNH…….*HÒA NAM THƯỢNG SỚ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Khấn Cúng Cơm Người Mới Mất
 • Bài Văn Khấn Đầy Tháng Cho Bé Trai Bé Gái
 • Bài Văn Cúng Bàn Thiên Ngoài Trời Chuẩn Nhất Hiện Nay
 • Chi Tiết Bài Văn Khấn Bà Chúa Kho – Ý Nghĩa Lễ Đền Bà Chúa Kho
 • Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho! Nội Dung, Cách Khấn, Lưu Ý
 • Tìm Hiểu Ý Nghĩa Cầu An, Cầu Siêu

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Đang Ốm Đau Thì Tụng Kinh Gì Cho Lợi Lạc?
 • Bài Văn Khấn Cầu Tự, Cầu An
 • Bài Văn Khấn Cúng Bà Tổ Cô Trong Dòng Họ Đầy Đủ Nhất
 • Bật Mí Sự Thật Về Cách Thờ Cúng Bà Tổ Cô Chi Tiết Nhất
 • Bài Cúng Bà Cửu Thiên Huyền Nữ Và 1 Số Vị Thần Trong Văn Hóa Việt
 • Phật tử đi chùa tham dự khoá lễ hằng tuần đều biết, khi đến tiết mục phục nguyện chư Tăng, đều đọc tên cầu an cho người sống, và tên cầu siêu cho người chết. Người ta không chỉ gửi danh sách thân nhân đến chùa để xin cầu an hay cầu siêu, mà có người thỉnh quý Thầy đến tụng kinh “cầu an giải xui” tại tư gia khi họ gặp chuyện bất như ý.

  Còn nhớ lúc ở Việt Nam khi người thân qua đời, người ta làm lễ tẩn liệm tức lễ đặt người quá cố vào linh cửu, lễ phát và thọ tang tại nhà. Tuỳ theo vị Thầy xem ngày giờ mà đem chôn người mất, ba hoặc bốn ngày sau đó. Bây giờ được biết là có dịch vụ hoả thiêu người chết. Mỗi ngày vị Thầy ấy đến tận nơi quàn linh cửu người chết tụng kinh cầu siêu và cúng cơm hương linh ba thời: Sáng, trưa, chiều.

  CẦU AN, CẦU SIÊU THEO THEO Ý NGHĨA THẾ GIAN

  Ý nghĩa bình thường của các khoá Lễ Cầu An là thiết lễ, tụng kinh, cầu nguyện cho người sống thoát khỏi bệnh tật hay tai qua nạn khỏi. Còn Lễ Cầu Siêu cũng thế, nhưng mục đích là nguyện cầu cho người chết thoát khỏi cảnh khổ sanh về thế giới an vui.

  Cầu bình an có hai khuynh hướng: Thứ nhứt là cầu an hướng nội tức là quay về bên trong, mong cho tâm chúng ta được bình an. Thứ hai là cầu an hướng ngoại là cầu những việc bên ngoài tâm, đó là mong cho công việc, sự nghiệp, danh vọng, đời sống vật chất của chúng ta được hanh thông tốt đẹp.

  Phần đông, người ta mong cầu sự bình an về vật chất, thế mà khi đạt được vật chất rồi, tâm tư của họ vẫn còn lo âu đến sự được mất, như vậy người đó làm gì có hạnh phúc. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa cầu an như thế nào và cầu an làm sao cho đúng. Cầu an đúng pháp gọi là “Tác pháp Cầu An”. Cũng vậy cầu siêu đúng pháp gọi là “Tác pháp Cầu siêu” nghĩa là người cầu xin được bình an, người Chủ sám cầu an và những người tham dự lễ cầu an đều phải chí thành để tạo năng lượng mạnh mẽ thiện lành hầu trợ duyên cho người cầu bình an được thành tựu điều cầu xin.

  Người thân của xếp mình bị bệnh nặng. Xếp thông báo xin Lễ Cầu An cho thân nhân của xếp tại ngôi chùa nào đó. Mình là nhân viên của xếp hay là người có liên hệ làm ăn với xếp, mình đến tham dự Lễ Cầu An để làm đẹp lòng xếp. Vì nếu đồng nghiệp đi mà mình không đi thì sợ xếp ghét sẽ “đì” mình, cho nên mọi người cùng đến tham dự Lễ Cầu An, nhưng bằng cái tâm hời hợt lo ra như thế thì đâu tạo được năng lượng tốt đẹp gì để giúp cho người bệnh qua cơn hiểm nghèo.

  Như vậy câu hỏi cầu an cầu siêu có kết quả hay không? Chúng ta tạm thời trả lời là Có, vì người đời thường hay nói: “Có tin có lành”, nhưng cũng phải tuỳ theo người bệnh hay người chết có đủ điều kiện để tiếp nhận năng lượng gia hộ của chư Phật hay không? Điều kiện đó là chư Tăng, Ni chủ sám có đầy đủ giới đức, đạo hạnh, và đạo tràng nơi ngôi chùa đó có tu hành tinh tấn hài hoà và ngay cả bản thân người muốn nhận năng lượng cầu an cầu siêu có đầy đủ phước đức và công đức do chính bản thân của họ tạo ra hay không?

  Ý NGHĨA CẦU AN, CẦU SIÊU TRONG PHẬT GIÁO

  Đức Phật dạy, theo luật tương quan nhân quả: “Cái này có cái kia có. Cái này sanh cái kia sanh. Cái này không cái kia không, Cái này diệt cái kia diệt” thì chúng ta muốn bình an thì phải gieo nhân bình an.

  Nhân của bình an là cái gì? Đó là không gây phiền muộn, khổ đau, bất an… cho mình và cho người khác. Là Phật tử chúng ta sống đúng theo lời hứa với Tam Bảo, là không giết hại bất cứ sinh vật nào, bởi loài người hay loài vật, loài nào cũng ham sống sợ chết. Ta không muốn ai giết hại ta, thì ta không gây nghiệp giết, cũng không xúi biểu người khác làm việc ác đức giết hại kẻ khác. Dù nghèo nàn khổ sở đến nỗi phải “cạp đất mà ăn” cũng không cướp giựt, lấy của không cho từ người khác. Sống thành thật không nói năng bậy bạ gây chia rẻ, hận thù giữa người này với người kia. Sống có tình có nghĩa không phản bội, thà người phụ ta, chứ ta không phụ người. Sống có trách nhiệm và bổn phận, không đam mê cờ bạc rượu chè khiến cho tâm trí mình bị lu mờ không sáng suốt làm khổ gia đình, băng hoại xã hội…

  Biết sống theo lời Phật dạy, là chúng ta đang gieo cái nhân bình an cho cuộc đời của chúng ta. Đã gieo trồng nhân bình an như thế, thì cây phước đức của chúng ta ngày một lớn mạnh. Cứ tiếp tục phân bón bằng cách giữ vững giới đức thì cuộc sống của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng ” đơm hoa nở trái bình yên“, không cần phải cầu an trong các khoá lễ, mà chúng ta vẫn được an vui hạnh phúc.

  Phật dạy hằng ngày chúng ta phải biết tu tập. Phải biết quán tưởng cuộc đời vốn là huyễn mộng, tấm thân ngũ uẩn này không có cái Ta cái Ngã trong đó, bởi nó có mà không thật có, nó vô thường, vô ngã, nên nó biến mất bất cứ lúc nào, dù chúng ta không muốn cũng không được. Bởi thế đừng dính mắc chiều chuộng nó quá mức mà sanh tâm tham lam ích kỷ tạo nghiệp.

  Do đó khi sống, chúng ta phải biết hàng phục những phiền não, si mê vọng tưởng bằng phương thức thiền định. Đó là chúng ta đang siêu độ cho chính chúng ta… để hiện tiền chúng ta sống trong an lạc hạnh phúc và sau khi qua đời không phải đọa vào cảnh giới khổ đau.

  KẾT LUẬN

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  THÍCH NỮ HẰNG NHƯ

  (August 22-2017)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Nên Áp Dụng Công Nghệ Hiện Đại Trong Các Lễ Cúng Cầu An Cầu Siêu Không?
 • Niệm Phật, Tụng Kinh, Trì Chú, Cầu Nguyện Để Chữa Bệnh Là Hợp Với Khoa Học (Vi)
 • Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng 1 Tết Kỷ Hợi Nhiều Nhà Hay Dùng
 • Việc Cần Làm Sau Khi Cúng Ông Công Ông Táo
 • Bài Cúng An Vị Phật
 • Có Nên Dán Sớ Cầu An Cầu Siêu Lên Đại Hồng Chung Không? Tiền Cúng Dường Nên Đặt Ở Đâu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đốt Thân Thể Cúng Dường Chư Phật
 • Dâng Kính Tâm Tu Hành Mà Cúng Dường Chư Phật
 • Cúng Dường Chư Tăng Đầu Năm Mới Của Gia Đình Phật Tử Myanmar
 • Ý Nghĩa Và Lợi Lạc Của Cúng Dường Đèn
 • Hai Sự Cúng Dường Tối Thượng Cho Phật
 • VẤN: Con đến một số chùa trong nước thấy đa phần đều để hòm công đức cho phật tử bỏ vào. Tuy nhiên một số chùa con lại không thấy có hòm công đức và được hướng dẫn bỏ vào chuông. Mỗi khi cần chú nguyện hay cầu an cầu siêu con cũng được hướng dẫn bỏ danh sách vào chuông đến giờ tụng niệm sẽ có người lấy ra đọc. Con không biết bỏ tất cả vào chuông như vậy có đúng không? Có một số nơi khi nguyện cầu còn khuyên dán giấy cầu an cầu siêu, ghi tên những người cần chú nguyện trên tờ giấy do chùa phát rồi dán lên đại hồng chung. Con nghe giảng như thế sẽ được chú nguyện đi khắp tam giới nhưng giấy dán lên chằn chịt vậy có tác dụng không? Tại sao phải dán lên đại hồng chung mà không phải ở nơi khác? Con xin cảm ơn Sư. ĐÁP 1/. Ý nghĩa chữ “cúng dường”

  Nói đến “cúng dường” trước nhất xin nói về ý nghĩa của hai từ Phật học “cúng dường”. Từ ngữ “cúng dường” xuất phát trong chốn thiền lâm xưa nay, “cúng dường” là chữ đọc “trại” từ chữ “cung dưỡng” cung cấp dưỡng nuôi. Hiến tặng, dâng hiến, cung cấp vật thực tứ sự: ăn (vật thực), mặc (vải vóc), ở (xây tịnh thất, xây chùa), bệnh (thuốc men); dưỡng nuôi các bậc tu hành, đạo cao đức cả, chư Tăng Ni, những bậc xuất gia trong chốn thiền lâm.

  Những ví phát tâm cúng dường gọi là “hộ pháp”, tức là hộ trì chánh pháp, cúng dường chư tôn đức Tăng Ni là những người góp phần giữ gìn giáo pháp Phật, truyền thừa giáo pháp Phật, thay Phật giáo hóa chúng sanh, cúng dường Phật Pháp Tăng tức là hộ trì chánh pháp.

  Việc sắm sanh tịnh tài tịnh vật cung cấp dưỡng nuôi các bậc xuất gia đáng tôn đáng kính là một công đức lớn lao, trở thành truyền thống đối với Phật tử Việt Nam và thế giới khi đi chùa lễ Phật. Chữ “cung cấp dưỡng nuôi” trờ thành chữ “cúng dường”, cúng dường Tam Bảo hay cúng dường chư Tăng Ni là như vậy.

  Theo từ điển Phật học thì chữ cúng dường là cung cấp, đài thọ vật dụng để nuôi dưỡng. Là lời nói cung kính khi tặng cho các bậc tu hành đồ ăn, đồ mặc và những vật dụng khác. Như nói: cúng dường Phật, chư Tăng, cúng dường Tam Bảo.

  Bốn món cúng dường phổ thông đối với tăng chúng Phật giáo là thức ăn, quần áo, giường nằm, thuốc men. Gọi là Tứ sự cúng dường.

  Từ ngữ cúng dường theo tiếng Pali là Argpya, tiếng Pháp Nourrir, nghĩa là “cung cấp” vật thực, đồ quý báu hoặc hương đăng trà quả để tỏ lòng quý kính sùng mộ.

  Cúng dường có hai thể: Một là cúng dường trước tượng Phật, tháp Phật bằng hương hoa nhang đèn đốt lên. Hai là cúng dường tịnh tài tịnh vật Sư Tăng để các ngài tiện bề tu học và chú nguyện cho mình.

  Những nhà tín thí cúng dường phân làm ba hạng: Một là vì cung kính sùng mộ mà cúng dưòng – Hai là vì hạnh nguyện mà cúng dường – Ba là vì thấy lợi ích cho ông bà cha mẹ quá vãng, cho gia đình và cho mình trong đời nầy và đời sau mà cúng dường

  Trong Bồ Tát Giới Kinh, điều giới khinh thứ 44, Phật dạy:”cúng dường kinh điển như vầy: Phật tử thường nên thọ trì đọc tụng kinh luật đại thừa, lột da mình làm giấy, chích máu làm mực, xẻ xương làm bút đặng viết chép Phật giới. Cũng dùng luôn vỏ cây, giấy lụa, the trắng, tre lụa mà chép viết thọ trì hết cả…”

  Thường đem thất bảo hương hoa vô giá, hết thảy của báu xen lộn mà làm rương, túi đựng những kinh luật. Cúng dường cũng là cung cấp dưỡng nuôi thuốc men, vật thực những người tật bệnh, goi là cúng dường người tật bệnh. (từ điển Phật học – Đoàn Trung Còn)

  2/. Sự cúng dường xuất phát từ thời Phật sinh tiền:

  Thời Phật sinh tiền, sự cúng dường rất thanh tịnh, trong đó người cúng và người nhận đều rất thanh tinh, cụ thể một mẫu chuyện của Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề

  Vì để lập công đức được Đức Phật cho phép xuất gia làm Tỳ kheo ni, Di Mầu đến xứ Parsi mua loai giống bông vải quý đem về tự tay Di Mẫu trồng, đến mùa trổ bông Di Mẫu lầy hạt giống của cây bông đầu tiên gieo lại một lần nữa trên đất Cà Tỳ La Vệ và như thế làm đi làm lại ba lần, lần cuối cùng Di Mẫu lấy bông vải tự tay dệt thành tấm chăn quý đem cúng dường Phật, Phật liền nhận và chứng minh công đức cho Di Mẫu. Tuy nhiên thời gian sau đó Phật đem tấm chăn ban cho vị Sa di trẻ tuổi sử dụng. Việc làm của Di Mẫu là sự cúng dường thanh tịnh nhất trong các pháp cúng dường, về sau Di Mẫu theo Phật xuất gia và chứng A La Hán quả.

  Trong Tăng đoàn của Phật, mỗi buổi sáng vào lúc 8 giờ Đức Phật hướng dẫn chư tôn giả đi khất thực, những vị tín tâm đàn việt chờ Phật đến trước cửa nhà gieo năm vóc lạy xin Phật dừng chân để được cúng dường vật thực, thức ăn tinh khiết. Phật và chư tôn giả nhận và dùng các thức ăn nầy vào buổi trưa, đó là buổi ăn chính trong ngày của Phật và đệ tử Phật

  Ngoài ra còn có sự cúng dường thanh tịnh bằng một hạnh lành khác nữa, như: thỉnh thoảng những ngày lành tháng tốt, các nhà Vua, hoàng tộc, chư vị trưởng giả thường thỉnh Phật đến hoàng cung, tư gia để cúng dường trai viên cầu phước báo và sau đó nghe Phật thuyết pháp độ cho tu hành.

  Hạnh cúng Dường của Phổ Hiền Bồ Tát:

  Là dâng cúng lên ngôi Tam Bảo. Cúng dường phải hội đủ ngũ phần hương:

  1/ Hương của giới (kỷ luật),

  2/ Định (an trụ),

  3/ Huệ (trí tuệ giác ngộ),

  4/ Giải thoát (vượt qua mọi chướng ngại),

  5/ Giải thoát tri kiến (cái nhìn thoáng rộng, không phân biệt ta và người, không chấp trước).

  Lời Phật dạy, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật; vì lẽ đó, chúng ta tu học theo Ngài Phổ Hiền là phụng sự chúng sanh theo tinh thần ngũ phần hương (làm việc trong tinh thần kỹ luật, tương kính, làm việc với tâm an trụ và vui vẻ, làm việc có tổ chức và khoa học, làm việc với tinh thần phục khó, và cuối cùng, làm việc với tinh thần không suy tính vụ lợi, không khởi tâm cao ngạo. Cúng dường bằng cách chia sẻ và phung sự tha nhân.

  Hạnh cúng dường của Mục Kiền Liên

  Theo kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên cách thức cúng dường trai tăng ngày rằm tháng bảy (15/07 al) như sau:

  Rằm tháng bảy là ngày Tự tứ,

  Mười phương Tăng đều dự lễ này,

  Phải toan sắm sửa chớ chầy,

  Ðồ ăn trăm món trái cây năm màu.

  Lại phải sắm giường nằm nệm lót,

  Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang dầu,

  Món ăn tinh-sạch báu mầu,

  Ðựng trong bình bát vọng-cầu kính dâng,

  Chư Ðại đức mười phương thọ thực,

  Trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng.

  Lại thêm cha mẹ hiện tiền,

  Ðặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn.

  (trích Kinh Vu Lan Bồn)

  Lễ Vu Lan ngày rằm tháng bảy âm lịch là lễ quan trọng của chư Tăng Ni và Phật tử, ngày đó là ngày thể hiện đạo đức của người con Phật có cơ hội báo ân báo hiếu cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ quá thế nhiều đời và song dường hiện tiền. Việc sắm sanh lễ vật cúng dường chư Tăng Ni, tức là cung cấp hiến dâng những phần quà tứ sự cho chư Tăng Ni, nhất thiết phải là cúng tập thể, thỉnh mười phương Tăng Ni, không cúng riêng cho bất cứ ai khác (biệt thỉnh), vì làm như vậy sẽ mất thanh tịnh trong việc cúng dường. Ngược lại trách nhiệm của chư Tăng Ni là lo việc truyền trì chánh pháp, giữ gìn truyền thống đạo đức của Đức Phật, hướng dẫn Phật tử tu học. Lễ cúng dường phải được tổ chức quy mô và trọng thị như vậy mới gọi là cúng dường.

  3/. Lễ nghi cúng dường hôm nay:

  Đến chùa mà cúng dường chung hết vừa Phật Pháp Tăng, kêu là cúng dường Tam Bảo. Xuất phát từ sự tín tâm của nam nữ Phật tử, trong những ngày lành tháng tốt, ngày vọng, ngày sóc, tam nguơn tứ quý, các lễ nghi có tính cách thành sự kiện lớn. Người Phật tử Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài phát tâm thanh tịnh đến chùa gặp Thầy để xin cúng dường, có khi là mâm quả, hoặc phong bì cúng dường tịnh tài tịnh vật, dâng lên Phật, dâng lên Thầy Tổ, dâng cúng dường chư Tăng Ni bằng hiện vật hay hiện kim, tùy hoàn cảnh tùy phát tâm của các gia đình Phật tử mà cúng dường, chư không bắt buộc Phật tử phải cúng bao nhiêu hay bao nhiêu! Cúng dường như thế gọi cúng dường Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng)

  Cúng dường cầu an, cầu siêu

  Người Phật tử đến chùa dâng lễ cầu an hay cầu siêu hay tất cả các lễ cúng khác có tính cách lành mạnh. Thường thì gia đình Phật tử đặt tịnh tài vào phong bì, đặc biệt người cúng dường và người nhận cúng dường đồng thanh tịnh không tính toán nhiều hay ít, chỉ tín nhiệm vào lòng thành tín dâng lễ Thầy Tổ, Thầy trụ trì, nguyện xin chứng minh và thọ nhận cho gia dình được ân triêm phước lạc

  Cúng dường hộ trì cho các lễ nghi

  Khi nhà chùa hữu sự, tổ chức những sự kiện lớn, lễ cúng lớn, như lễ kỵ tổ sư khai sơn, đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ vía Đức Bồ Tát Quan Âm…lúc bấy giờ Thầy trụ trì mời các Phật tử bổn đạo hội họp bàn việc cúng kiến tổ chức quy mô. Trong chùa có một ban vận động kinh phí trong nhiều gia đình Phật tử, các vị phát tâm ứng tiền ủng hộ vào kinh phí tổ chức cuộc lễ, cho đến khi nào đủ để tổ chức cuộc lễ. Sau cuộc lễ có chiết tính công khai trong đạo tràng Phật tử.

  Cúng dường vào thùng (hòm) công đức

  80% trong các tự viện, tịnh xá có đặt thùng công đức, có khi bằng két sắt, có khi bằng gỗ và đề chữ “tùy hỷ công đức”, “công đức phước điền”, “cúng dường Tam Bảo”, dù là câu chữ nào cũng là để cân nhắc cho Phật tử khi phát tâm cúng dường thì để vào đây, cúng như thế cũng có đầy đủ phước đức, vì số tiền đó khi vị trụ trì và chỉ có vị trụ trì mới có quyền mở “tủ công đức” để đếm tiền. Khi đếm, dù đạt bao nhiêu cũng tốt số tiền đó để dành trùng tu ngôi chùa, nuôi Tăng Ni chúng tu học, làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo khó, tổ chức các cuộc cúng lễ trong năm v.v…

  Việc đặt thùng tùy hỷ công đức chỉ đặt một nơi tại phía trước chánh điện mới đúng nghĩa cúng dường Tam Bảo, đặt thùng công đức nơi khác thì không gọi là cúng dường Tam Bảo. Đặt thùng tùy hỷ nơi bàn vong thì cúng vong, đặt thùng tùy hỷ nơi thờ Ngũ Hành thì cúng Ngũ Hành, không phải cúng Tam Bảo… Trường hợp vị trụ trì sử dụng tiền ấy đúng mục đích thì phước đức vô lượng cho cả hai: “của pháp đôi thí đều không sai khác, pháp đến bờ kia khẩm đủ trọn rồi” (Chơn lý Đại đồng – tác giả Minh Đăng Quang)

  Ngày nay có một số ít chùa không lập thùng tùy hỷ công đức phước điền, khi tín đồ Phật tử cúng dường thì để vào chuông gia trì, có vị Sư do trụ trì tin tưởng phân công trông nom, hoặc cúng ngay cho vị trụ trì; nếu không có mặt trụ trì thì gởi cho vị Sư trị sự được trụ trì tín nhiệm; hoặc lập bàn tiếp lễ viết sớ cầu an cầu siêu, cúng trai tăng, cúng trai phạn, tiếp nhận tịnh tài tịnh vật, ghi vào sổ để trình trụ trì. Cả ba cách cúng dường nầy tuy không như đa số các chùa, nhưng công đức cúng dường vẫn trọn vẹn, đúng nghĩa cúng dường Tam Bảo

  4/. Việc dán sớ cầu an cầu siêu vào đại hồng chung:

  Thường thì Phật tử đến các chùa lớn, trụ trì có sắm bàn tiếp lễ, nơi đây ghi sớ cầu an, cầu siêu, tiếp nhận tịnh tài tịnh vật, ghi vào sổ để trình trụ trì. Sớ có nơi in chữ nho, có nơi in chữ việt, có nơi viết tay… tất cả sớ văn nầy được chư Tăng Ni cầu nguyện hồi hướng cho gia đình Phật tử vào những thời khóa lễ tụng niệm sáng, trưa, chiều, tối. Sau khi cầu nguyện xong thường là đem thiêu hóa.

  Vấn đề dán sớ văn tên tuổi của người xin cầu phước, cầu siêu đã có tại các chùa người Hoa, chùa Việt xưa vào những thời điểm Phật pháp bị lu mờ bởi người Tây dương chiếm đóng, niềm tin Phật của Phật tử không được hướng dẫn, các vị quan niệm Phật như một đấng thần linh lúc nào cũng phò hộ cho con người nếu người đó biết tin tưởng cúng bái; vì tin như thế nên khi găp việc xấu ghi tên tuổi dán vào đại hồng chung nhờ cầu nguyện. Có những Phật tử giàu cúng đại hồng chung, cúng dường Phật, cúng pháp khí phụng thờ bên trong ngôi Tam Bảo có điền tên tuổi người cúng để cầu nguyện cho mọi việc được như ý. Hoặc do nhu cầu Phật tử coi xăm quẻ, gặp quẻ xấu, bàn đoán gia đình sẽ gặp nạn, ghi tên xin dán vào đại hồng chung để người đóng đại hồng chung cầu nguyện giúp cho gia đình Phật tử tai qua nạn khỏi. Những việc làm nầy ngày nay đã không còn, vì không phù hợp với sự tín ngưỡng của Phật tử, đa số Phật tử đến chùa hôm nay là cầu tu học.

  Phước cúng dường nầy của tín chủ

  Tam nghiệp thanh tịnh định huệ tu

  Tánh cũ tự mình gồm chứa đủ

  Tây phương an dưỡng hưởng thiên thu

  HT Thích Giác Quang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Dọn Về Nhà Mới Sao Cho Chuẩn
 • Dịch Vụ Cung Cấp Mâm Cúng Phá Dỡ Nhà Trọngói
 • Hiểu Đúng Về Nghi Lễ Di Cung Hoán Số
 • Cửu Huyền Thất Tổ Là Gì?
 • Những Chuyện Lạ Có Thật Tại Côn Đảo Linh Thiêng
 • Có Nên Dán Sớ Cầu An, Cầu Siêu Lên Đại Hồng Chung Không? Tiền Cúng Dường Nên Đặt Ở Đâu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Ngày Tốt Xấu Để Cúng Bái Đầu Xuân Cả Năm Hưởng Phước Lành
 • Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ít Người Biết Về Cúng Giao Thừa
 • Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An
 • Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Lễ Cầu Siêu
 • Gia Đình Nghèo Khó Nên Cúng Cầu Siêu Như Thế Nào Cho Tròn Đầy Ý Nghĩa?
 • VẤN: Con đến một số chùa trong nước thấy đa phần đều để hòm công đức cho Phật tử bỏ vào. Tuy nhiên một số chùa con lại không thấy có hòm công đức và được hướng dẫn bỏ vào chuông. Mỗi khi cần chú nguyện hay cầu an cầu siêu con cũng được hướng dẫn bỏ danh sách vào chuông đến giờ tụng niệm sẽ có người lấy ra đọc. Con không biết bỏ tất cả vào chuông như vậy có đúng không? Có một số nơi khi nguyện cầu còn khuyên dán giấy cầu an cầu siêu, ghi tên những người cần chú nguyện trên tờ giấy do chùa phát rồi dán lên đại hồng chung. Con nghe giảng như thế sẽ được chú nguyện đi khắp tam giới nhưng giấy dán lên chằn chịt vậy có tác dụng không? Tại sao phải dán lên đại hồng chung mà không phải ở nơi khác? Con xin cảm ơn Sư.

  ĐÁP:

  1/. Ý nghĩa chữ “Cúng dường”

  Nói đến “Cúng dường” trước nhất xin nói về ý nghĩa của hai từ Phật học “Cúng dường”. Từ ngữ “Cúng dường” xuất phát trong chốn thiền lâm xưa nay, “Cúng dường” là chữ đọc “Trại” từ chữ “Cung dưỡng” cung cấp dưỡng nuôi. Hiến tặng, dâng hiến, cung cấp vật thực tứ sự: Ăn (Vật thực), mặc (Vải vóc), ở (Xây tịnh thất, xây chùa), bệnh (Thuốc men); dưỡng nuôi các bậc tu hành, đạo cao đức cả, chư Tăng Ni, những bậc xuất gia trong chốn thiền lâm.

  Những ví phát tâm cúng dường gọi là “Hộ pháp”, tức là hộ trì chánh pháp, cúng dường chư tôn đức Tăng Ni là những người góp phần giữ gìn giáo pháp Phật, truyền thừa giáo pháp Phật, thay Phật giáo hóa chúng sanh, cúng dường Phật Pháp Tăng tức là hộ trì chánh pháp.

  Việc sắm sanh tịnh tài tịnh vật cung cấp dưỡng nuôi các bậc xuất gia đáng tôn đáng kính là một công đức lớn lao, trở thành truyền thống đối với Phật tử Việt Nam và thế giới khi đi chùa lễ Phật. Chữ “Cung cấp dưỡng nuôi” trờ thành chữ “Cúng dường”, cúng dường Tam Bảo hay cúng dường chư Tăng Ni là như vậy.

  Theo từ điển Phật học thì chữ cúng dường là cung cấp, đài thọ vật dụng để nuôi dưỡng. Là lời nói cung kính khi tặng cho các bậc tu hành đồ ăn, đồ mặc và những vật dụng khác. Như nói: Cúng dường Phật, chư Tăng, cúng dường Tam Bảo.

  Bốn món cúng dường phổ thông đối với tăng chúng Phật giáo là thức ăn, quần áo, giường nằm, thuốc men. Gọi là Tứ sự cúng dường.

  Từ ngữ cúng dường theo tiếng Pali là Argpya, tiếng Pháp Nourrir, nghĩa là “Cung cấp” vật thực, đồ quý báu hoặc hương đăng trà quả để tỏ lòng quý kính sùng mộ.

  Cúng dường có hai thể: Một là cúng dường trước tượng Phật, tháp Phật bằng hương hoa nhang đèn đốt lên. Hai là cúng dường tịnh tài tịnh vật Sư Tăng để các ngài tiện bề tu học và chú nguyện cho mình.

  Những nhà tín thí cúng dường phân làm ba hạng: Một là vì cung kính sùng mộ mà cúng dưòng – Hai là vì hạnh nguyện mà cúng dường – Ba là vì thấy lợi ích cho ông bà cha mẹ quá vãng, cho gia đình và cho mình trong đời nầy và đời sau mà cúng dường

  Trong Bồ Tát Giới Kinh, điều giới khinh thứ 44, Phật dạy: “Cúng dường kinh điển như vầy: Phật tử thường nên thọ trì đọc tụng kinh luật đại thừa, lột da mình làm giấy, chích máu làm mực, xẻ xương làm bút đặng viết chép Phật giới. Cũng dùng luôn vỏ cây, giấy lụa, the trắng, tre lụa mà chép viết thọ trì hết cả…”

  Thường đem thất bảo hương hoa vô giá, hết thảy của báu xen lộn mà làm rương, túi đựng những kinh luật. Cúng dường cũng là cung cấp dưỡng nuôi thuốc men, vật thực những người tật bệnh, gọi là cúng dường người tật bệnh. (Từ điển Phật học – Đoàn Trung Còn)

  2/. Sự cúng dường xuất phát từ thời Phật sinh tiền:

  Thời Phật sinh tiền, sự cúng dường rất thanh tịnh, trong đó người cúng và người nhận đều rất thanh tinh, cụ thể một mẫu chuyện của Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề

  Vì để lập công đức được Đức Phật cho phép xuất gia làm Tỳ kheo ni, Di Mầu đến xứ Parsi mua loai giống bông vải quý đem về tự tay Di Mẫu trồng, đến mùa trổ bông Di Mẫu lầy hạt giống của cây bông đầu tiên gieo lại một lần nữa trên đất Cà Tỳ La Vệ và như thế làm đi làm lại ba lần, lần cuối cùng Di Mẫu lấy bông vải tự tay dệt thành tấm chăn quý đem cúng dường Phật, Phật liền nhận và chứng minh công đức cho Di Mẫu. Tuy nhiên thời gian sau đó Phật đem tấm chăn ban cho vị Sa di trẻ tuổi sử dụng. Việc làm của Di Mẫu là sự cúng dường thanh tịnh nhất trong các pháp cúng dường, về sau Di Mẫu theo Phật xuất gia và chứng A La Hán quả.

  Trong Tăng đoàn của Phật, mỗi buổi sáng vào lúc 8 giờ Đức Phật hướng dẫn chư tôn giả đi khất thực, những vị tín tâm đàn việt chờ Phật đến trước cửa nhà gieo năm vóc lạy xin Phật dừng chân để được cúng dường vật thực, thức ăn tinh khiết. Phật và chư tôn giả nhận và dùng các thức ăn nầy vào buổi trưa, đó là buổi ăn chính trong ngày của Phật và đệ tử Phật

  Ngoài ra còn có sự cúng dường thanh tịnh bằng một hạnh lành khác nữa, như: Thỉnh thoảng những ngày lành tháng tốt, các nhà Vua, hoàng tộc, chư vị trưởng giả thường thỉnh Phật đến hoàng cung, tư gia để cúng dường trai viên cầu phước báo và sau đó nghe Phật thuyết pháp độ cho tu hành.

  Hạnh cúng Dường của Phổ Hiền Bồ Tát:

  Là dâng cúng lên ngôi Tam Bảo. Cúng dường phải hội đủ ngũ phần hương:

  1/ Hương của giới (Kỷ luật),

  2/ Định (An trụ),

  3/ Huệ (Trí tuệ giác ngộ),

  4/ Giải thoát (Vượt qua mọi chướng ngại),

  5/ Giải thoát tri kiến (Cái nhìn thoáng rộng, không phân biệt ta và người, không chấp trước).

  Lời Phật dạy, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật; vì lẽ đó, chúng ta tu học theo Ngài Phổ Hiền là phụng sự chúng sanh theo tinh thần ngũ phần hương (Làm việc trong tinh thần kỹ luật, tương kính, làm việc với tâm an trụ và vui vẻ, làm việc có tổ chức và khoa học, làm việc với tinh thần phục khó, và cuối cùng, làm việc với tinh thần không suy tính vụ lợi, không khởi tâm cao ngạo. Cúng dường bằng cách chia sẻ và phung sự tha nhân).

  Hạnh cúng dường của Mục Kiền Liên

  Theo kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên cách thức cúng dường trai tăng ngày rằm tháng bảy (15/07 al) như sau:

  Rằm tháng bảy là ngày Tự tứ,

  Mười phương Tăng đều dự lễ này,

  Phải toan sắm sửa chớ chầy,

  Ðồ ăn trăm món trái cây năm màu.

  Lại phải sắm giường nằm nệm lót,

  Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang dầu,

  Món ăn tinh-sạch báu mầu,

  Ðựng trong bình bát vọng-cầu kính dâng,

  Chư Ðại đức mười phương thọ thực,

  Trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng.

  Lại thêm cha mẹ hiện tiền,

  Ðặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn.

  (Trích Kinh Vu Lan Bồn)

  Lễ Vu Lan ngày rằm tháng bảy âm lịch là lễ quan trọng của chư Tăng Ni và Phật tử, ngày đó là ngày thể hiện đạo đức của người con Phật có cơ hội báo ân báo hiếu cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ quá thế nhiều đời và song dường hiện tiền. Việc sắm sanh lễ vật cúng dường chư Tăng Ni, tức là cung cấp hiến dâng những phần quà tứ sự cho chư Tăng Ni, nhất thiết phải là cúng tập thể, thỉnh mười phương Tăng Ni, không cúng riêng cho bất cứ ai khác (Biệt thỉnh), vì làm như vậy sẽ mất thanh tịnh trong việc cúng dường. Ngược lại trách nhiệm của chư Tăng Ni là lo việc truyền trì chánh pháp, giữ gìn truyền thống đạo đức của Đức Phật, hướng dẫn Phật tử tu học. Lễ cúng dường phải được tổ chức quy mô và trọng thị như vậy mới gọi là cúng dường.

  3/. Lễ nghi cúng dường hôm nay:

  Đến chùa mà cúng dường chung hết vừa Phật Pháp Tăng, kêu là cúng dường Tam Bảo. Xuất phát từ sự tín tâm của nam nữ Phật tử, trong những ngày lành tháng tốt, ngày vọng, ngày sóc, tam nguơn tứ quý, các lễ nghi có tính cách thành sự kiện lớn. Người Phật tử Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài phát tâm thanh tịnh đến chùa gặp Thầy để xin cúng dường, có khi là mâm quả, hoặc phong bì cúng dường tịnh tài tịnh vật, dâng lên Phật, dâng lên Thầy Tổ, dâng cúng dường chư Tăng Ni bằng hiện vật hay hiện kim, tùy hoàn cảnh tùy phát tâm của các gia đình Phật tử mà cúng dường, chư không bắt buộc Phật tử phải cúng bao nhiêu hay bao nhiêu! Cúng dường như thế gọi cúng dường Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng)

  Cúng dường cầu an, cầu siêu

  Người Phật tử đến chùa dâng lễ cầu an hay cầu siêu hay tất cả các lễ cúng khác có tính cách lành mạnh. Thường thì gia đình Phật tử đặt tịnh tài vào phong bì, đặc biệt người cúng dường và người nhận cúng dường đồng thanh tịnh không tính toán nhiều hay ít, chỉ tín nhiệm vào lòng thành tín dâng lễ Thầy Tổ, Thầy trụ trì, nguyện xin chứng minh và thọ nhận cho gia dình được ân triêm phước lạc

  Cúng dường hộ trì cho các lễ nghi

  Khi nhà chùa hữu sự, tổ chức những sự kiện lớn, lễ cúng lớn, như lễ kỵ tổ sư khai sơn, đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ vía Đức Bồ Tát Quan Âm…lúc bấy giờ Thầy trụ trì mời các Phật tử bổn đạo hội họp bàn việc cúng kiến tổ chức quy mô. Trong chùa có một ban vận động kinh phí trong nhiều gia đình Phật tử, các vị phát tâm ứng tiền ủng hộ vào kinh phí tổ chức cuộc lễ, cho đến khi nào đủ để tổ chức cuộc lễ. Sau cuộc lễ có chiết tính công khai trong đạo tràng Phật tử.

  Cúng dường vào thùng (Hòm) công đức

  80% trong các tự viện, tịnh xá có đặt thùng công đức, có khi bằng két sắt, có khi bằng gỗ và đề chữ “Tùy hỷ công đức”, “Công đức phước điền”, “Cúng dường Tam Bảo”, dù là câu chữ nào cũng là để cân nhắc cho Phật tử khi phát tâm cúng dường thì để vào đây, cúng như thế cũng có đầy đủ phước đức, vì số tiền đó khi vị trụ trì và chỉ có vị trụ trì mới có quyền mở “Tủ công đức” để đếm tiền. Khi đếm, dù đạt bao nhiêu cũng tốt số tiền đó để dành trùng tu ngôi chùa, nuôi Tăng Ni chúng tu học, làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo khó, tổ chức các cuộc cúng lễ trong năm v.v…

  Việc đặt thùng tùy hỷ công đức chỉ đặt một nơi tại phía trước chánh điện mới đúng nghĩa cúng dường Tam Bảo, đặt thùng công đức nơi khác thì không gọi là cúng dường Tam Bảo. Đặt thùng tùy hỷ nơi bàn vong thì cúng vong, đặt thùng tùy hỷ nơi thờ Ngũ Hành thì cúng Ngũ Hành, không phải cúng Tam Bảo… Trường hợp vị trụ trì sử dụng tiền ấy đúng mục đích thì phước đức vô lượng cho cả hai: “Của pháp đôi thí đều không sai khác, pháp đến bờ kia khẩm đủ trọn rồi” (Chơn lý Đại đồng – tác giả Minh Đăng Quang)

  Ngày nay có một số ít chùa không lập thùng tùy hỷ công đức phước điền, khi tín đồ Phật tử cúng dường thì để vào chuông gia trì, có vị Sư do trụ trì tin tưởng phân công trông nom, hoặc cúng ngay cho vị trụ trì; nếu không có mặt trụ trì thì gởi cho vị Sư trị sự được trụ trì tín nhiệm; hoặc lập bàn tiếp lễ viết sớ cầu an cầu siêu, cúng trai tăng, cúng trai phạn, tiếp nhận tịnh tài tịnh vật, ghi vào sổ để trình trụ trì. Cả ba cách cúng dường nầy tuy không như đa số các chùa, nhưng công đức cúng dường vẫn trọn vẹn, đúng nghĩa cúng dường Tam Bảo

  4/. Việc dán sớ cầu an cầu siêu vào đại hồng chung:

  Thường thì Phật tử đến các chùa lớn, trụ trì có sắm bàn tiếp lễ, nơi đây ghi sớ cầu an, cầu siêu, tiếp nhận tịnh tài tịnh vật, ghi vào sổ để trình trụ trì. Sớ có nơi in chữ nho, có nơi in chữ việt, có nơi viết tay… tất cả sớ văn nầy được chư Tăng Ni cầu nguyện hồi hướng cho gia đình Phật tử vào những thời khóa lễ tụng niệm sáng, trưa, chiều, tối. Sau khi cầu nguyện xong thường là đem thiêu hóa.

  Vấn đề dán sớ văn tên tuổi của người xin cầu phước, cầu siêu đã có tại các chùa người Hoa, chùa Việt xưa vào những thời điểm Phật pháp bị lu mờ bởi người Tây dương chiếm đóng, niềm tin Phật của Phật tử không được hướng dẫn, các vị quan niệm Phật như một đấng thần linh lúc nào cũng phò hộ cho con người nếu người đó biết tin tưởng cúng bái; vì tin như thế nên khi găp việc xấu ghi tên tuổi dán vào đại hồng chung nhờ cầu nguyện. Có những Phật tử giàu cúng đại hồng chung, cúng dường Phật, cúng pháp khí phụng thờ bên trong ngôi Tam Bảo có điền tên tuổi người cúng để cầu nguyện cho mọi việc được như ý. Hoặc do nhu cầu Phật tử coi xăm quẻ, gặp quẻ xấu, bàn đoán gia đình sẽ gặp nạn, ghi tên xin dán vào đại hồng chung để người đóng đại hồng chung cầu nguyện giúp cho gia đình Phật tử tai qua nạn khỏi. Những việc làm nầy ngày nay đã không còn, vì không phù hợp với sự tín ngưỡng của Phật tử, đa số Phật tử đến chùa hôm nay là cầu tu học.

  Phước cúng dường nầy của tín chủ

  Tam nghiệp thanh tịnh định huệ tu

  Tánh cũ tự mình gồm chứa đủ

  Tây phương an dưỡng hưởng thiên thu HT. Thích Giác Quang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng Cầu An Cho Cha Mẹ
 • Kinh Nghiệm Đi Chùa Hà Cầu Duyên Dành Cho Fa
 • Đi Chùa Hà Cầu Duyên Như Thế Nào?
 • Gia Quyến Nên Làm Gì Cho Người Thân Mới Mất Trong 49 Ngày?
 • Giúp Người Vừa Mới Qua Đời
 • Sớ Cầu An ( Nhất Niệm Tâm Thành )

  --- Bài mới hơn ---

 • Khấn Cầu Bình An, Tài Lộc Ở Tam Bảo Như Thế Nào Cho Đúng Cách?
 • Kính Dâng Sớ Lên Đền Mới Đền Thượng, Thôn Khê Khẩu
 • Những Thủ Tục Chuyển Về Văn Phòng Mới Bạn Cần Biết
 • Những Lưu Ý Trước Khi Chuyển Văn Phòng Làm Việc Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Nằm Ngủ Mơ Thấy Dọn Dẹp Nhà Cửa Là Điềm Báo Gì?
 • Nhất niệm tâm thành , bách bảo quang trung vô bất ứng , phiến hương liễu nhiễu , Thập Phương Hiền Thánh tận hư không bái sớ vị .

  Phục dĩ Nhất niệm tâm thành , bách bảo quang trung vô bất ứng , phiến hương liễu nhiễu , Thập Phương Hiền Thánh tận hư không bái sớ vị . Việt Nam Quốc …… gia cư phụng Phật thánh tu hương phúng kinh kỳ an sám hối bảo mạng nghing tường Phúc huệ sự . Đệ tử : … ( họ tên và pháp danh ) . đồng gia quyến nam nữ thượng hạ chúng đẳng , duy nhật bái can . Kim tướng quang trung , phủ thuỳ chiếu giám . Ngôn niệm : Đệ tử đẳng , phao sinh hạ phẩm , mạng thuộc thượng thiên . Hà càn khôn phú tải chi ân , cảm Phật Thánh phò trì chi đức . Tư vô phiến thiện lự hữu dư khiên . Tư giả bản nguyệt cát nhật , liệt trần hương hoa kiền thành phúng tụng Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh … ( nguyện trì tụng kinh gì thì viết lên để tuyên đọc ) Gia trì tiêu tai chư phẩm Thần chú , đãnh lễ tam thân Bảo tướng vạn đức kim dung , tập thử thiện nhơn kỳ sinh Phúc quả . Kim tắc cẩn cụ sớ văn , hoà nam bái bạch . – Nam mô Thập Phương thường Trú Tam Bảo Nhất thiết chư Phật Tôn Pháp Hiền thánh Tăng Tác Đại Chứng minh . – Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Liên Toạ Chứng Minh . – Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ tát . – Nam mô Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân Bồ Tát , Quan Bình thái tử Châu Thương tướng quân . Diên phụng : Tam thừa thượng thánh , Tứ phủ vạn linh , Hộ pháp long thiên , Chư vị thiện thần đồng thuỳ chiếu giám , cọng giáng cát tường . Phục nguyện : Phật thuỳ hộ hựu , Thánh đức phò trì , đẳng chư tai nạn tận tiêu trừ , sa số Phúc tường giai biện tập , thân cung tráng kiện , mạng vị bình an . Ngưỡng lại Phật Thánh chứng minh cẩn sớ . Phật Lịch : 255….. Tuế thứ….. niên , nguyệt…… nhật , thời . đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Hạn, Tiêu Tai Cách Nào Hiệu Quả Nhất? Đầu Năm Giải Hạn Như Thế Nào?
 • Tăng Cường Các Giải Pháp Hạn Chế Tình Trạng Ly Hôn
 • Luận Văn Đề Tài Thực Trạng Ly Hôn Và Một Số Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Ly Hôn Tại Địa Phương
 • Đề Tài Thực Trạng Ly Hôn Và Một Số Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Ly Hôn Tại Địa Phương
 • Huyện Đăk Hà Triển Khai Các Giải Pháp Hạn Chế Tai Nạn Giao Thông
 • Cách Cúng Cầu Siêu Tại Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Bình Rượu Bằng Đồng Giả Cổ Cực Đẹp
 • Lưu Ý Cúng Ông Táo Khi Về Nhà Mới
 • Ship Gà Cúng Thắp Hương Rằm Tháng 7 Ngon
 • Văn Khấn Đón Ông Táo Về Nhà Đêm Giao Thừa
 • Cận Cảnh Lễ Cúng Ông Công, Ông Táo Chay Của Một Gia Đình Hà Nội
 • Trong tín ngưỡng người Việt, lễ cầu siêu có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp linh hồn người chết được siêu thoát, rời khỏi chốn tốn tăm về nơi tịnh độ cùng với Đức Phật từ bi.

  Mùa Vu Lan hàng năm, mỗi gia đình lại chuẩn bị làm lễ cầu siêu để thể hiện tấm lòng tốt đẹp của người còn sống với người thân đã mất, mong muốn người mất khi qua đời được siêu thoát, bình an ở thế giới bên kia.

  Ý nghĩa Lễ cầu siêu

  Văn hóa người Việt ảnh hưởng mạnh mẽ của tín ngưỡng Phật giáo.

  Theo Đạo Phật, cầu nghĩa là cầu nguyện, siêusiêu thoát.

  Lễ cầu siêu được thực hiện với ý nghĩa cầu nguyện để người mất nếu còn đang lưu lại ở ngã quỷ, địa ngục sẽ được giải phóng, siêu thoát khỏi chốn cơ hàn, về cõi Tịnh độ của đức Phật.

  Do đó thực hiện lễ cầu siêu mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt với những linh hồn chịu cái chết một cách oan ức, thai nhi chưa được ra đời, người bị tai nạn…

  Qua những lời tụng kinh cầu siêu, linh hồn đã mất sẽ giác ngộ được chân lý, từ đó thoát khỏi chốn tốn tăm để về nơi tịnh độ.

  Nghi thức thực hiện Lễ cầu siêu

  Lễ Cầu siêu thường được thực hiện vào Tết Thanh Minh hàng năm để tưởng nhớ và cầu siêu cho người đã mất. Nghi thức cầu siêu được thực hiện như sau:

  Các gia đình có thể tự làm lễ cầu siêu lại nhà hoặc đăng ký làm lễ tại Chùa, nghĩa trang.

  Điều quan trọng nhất khi làm lễ cầu siêu không phải ở lễ vật ít hay nhiều, giá trị hay đơn giản, mà ở lòng thành tâm của người thân hướng về người đã khuất.

  Theo quan niệm, khi cầu nguyện, khi chúng ta mở được cái tâm của mình thì sẽ là sự kết nối tâm linh khiến người mất cũng có thể cảm nhận được, điều này tốt hơn ủy thác nhà chùa hay thuê người làm hộ.

  Lễ vật để Cầu siêu chỉ đơn thuần là những thức ăn vật dụng thể hiện lòng thành và hướng về Phật Pháp, bao gồm Hương, bánh ngọt, sữa bột, bim bim, đường (nếu cúng cho trẻ em), gạo, bánh qui, vuông vải trắng cỡ chiếc khăn mùi xoa…

  Sau khi cúng, xếp các loại lễ vật vào chậu kim loại rồi đốt nơi sạch sẽ như trước hiên nhà, sân sau, hành lang…

  Trong quá trình cúng, đọc lại cầu nguyện mong các Chư thiên, Hộ pháp che chở cho gia đình bình an, hồi hướng cầu siêu cho chúng sinh đang lang thang cõi âm để những linh hồn này được chuyển nghiệp, siêu thoát về nơi cực lạc an lành.

  Với những người cầu siêu cho thai nhi vì lí do bất đắc dĩ mà chưa được chào đời, phải thể hiện sự sám hối của bố mẹ khi hài nhi đã kết duyên nhưng bị cha mẹ chối bỏ, mong hài nhi tha thứ và xóa bỏ oán hận, sớm được siêu thoát đầu thai.

  Sau lễ cúng, gia chủ mời các chi vị tọa về nơi chú ngụ, mong các vong đón nhận lòng thành của gia chủ để sớm siêu thoát.

  Thời gian làm lễ cầu siêu nên thực hiện đều đặn vào ngày rằm hàng tháng, hoặc các dịp quan trọng như: rằm tháng giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 8, rằm tháp Chạp để cầu mong sự bình an cho linh hồn người mất cũng như cuộc sống của người trần.

  Bài cúng Cầu siêu cho vong và thai nhi

  Văn cúng cầu siêu “OM AH HUNG Xin nhờ lửa làm tan chảy không còn sót những món diệu dục đơn giản nhưng quí giá này hóa một đám mây vô tận trong không gian thành một tiệc cúng dường không chấp trước, xin cho con dâng cúng lên chín phương Trời mười Phương Phật chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày… tháng… năm… Tín chủ con là… ở tại số nhà… thành kính dâng lên cúng dường Chư Phật mong Chư Phật ban phước cho toàn thể chúng sinh không chừa sót một ai những điều an lành nhất. Con cũng xin nhờ vào tiệc cúng dường này, ánh sáng từ bi và trí tuệ của Chư phật sẽ hiện hữu trong tâm con và tất cả mọi người đồng thời chiếu sáng tất thảy các cõi khác để tất thảy hướng về Phật Pháp. Con nguyện với lòng thành tâm của mình trước Chư Phật xin được sám hối mọi lỗi lầm do thân khẩu ý con đã phạm phải từ trước tới nay. Con xin cúng dường tới các chư thiên, thiện thần, hộ pháp mong các ngài che chở cho con cùng gia đình luôn an lành, thoát khỏi mọi thế lực xấu và ác của cõi dương và cõi âm. Con cũng xin được nhờ vào lễ hỏa cúng này, hồi hướng cầu siêu cho tất cả các chúng sinh không chừa sót một ai đang lang thang trong cõi thân trung ấm hay cõi âm để họ bớt sợ hãi, đau khổ và nhanh chóng được chuyển nghiệp. Con cầu xin được cầu siêu cho cửu huyền thất tổ gia tiên gia tộc họ… cho cha…, mẹ… hay…. được hoan hỉ và sớm siêu thoát về nơi cực lạc hay cõi an lành khác”. Đặc biệt con xin được thành tâm sám hối cho nghiệp sát con phạm phải đối với các hài nhi đã từng kết duyên cùng con mà con chối bỏ. Cầu mong các hài nhi tha thứ và xóa bỏ mọi tâm tư oán hờn gây chướng ngại tới con, cầu mong các vong nhi buông bỏ và sớm chuyển đầu thai vào các cõi an lành mới. Cầu mong tất cả các vong nhi khác cũng đều hoan hỉ và siêu thoát như vậy. Con nguyện sẽ gắng làm những điều thiện để hồi hướng, trợ duyên cho các vong nhi sớm được siêu thoát (nguyện thêm gì tùy tâm khấn ra…). Cầu mong cho lời nguyện lành của con được thành sự thật. Nếu đã tu thì đọc mật chú, nếu không biết thì đọc thần chú sáu âm của Bồ tát Quán Thế Âm “OM MA NI PADE ME HUM” 108 lần. [Cách đọc: “ôm ma ni pát đờ (đờ đọc thầm âm gió) mê hum”. Lễ hỏa cúng đến đây là kết thúc, xin được mời các ngài và các chư vị an tọa về nơi trụ xứ của mình và chỉ trở lại khi gia chủ có lời thỉnh mời. Xin các vong hãy hoan hỷ đón nhận tấm lòng thành của gia chủ mà sớm được siêu thoát. Cũng xin che chở cho gia chủ mọi sự được tốt đẹp an lành. Gia chủ xin cảm tạ!”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cúng Căn 12 Tuổi Cho Trẻ Đầy Đủ Nhất
 • Văn Khấn Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Năm Kỷ Hợi 2022
 • Cách Làm Gà Cúng Đẹp Và Đơn Giản
 • Cách Sắm Lễ Và Hành Lễ Khi Đi Chùa
 • Văn Khấn Rằm Tháng 7 (Cô Hồn) Cúng Thần Phật, Tổ Tiên Và Chúng Sinh #đầy Đủ
 • Văn Khấn Cầu Siêu Vong Nhi

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Thần Tài Thổ Địa Mùng 1 Và 15 Hàng Tháng
 • Bài Văn Khấn Cúng Ông Thần Tài Thổ Địa Hàng Ngày Giúp Phát Tài Phát Lộc
 • Bài Văn Khấn Giỗ Tổ Dòng Họ Được Sử Dụng Nhiều Nhất
 • Cách Cúng Xe Ô Tô Mới Mua Đúng Cách Nhất Mang Lại Bình An May Mắn
 • Bài Văn Khấn Vong Linh Thai Nhi Cầu Siêu Tại Nhà
 • Hôm nay là ngày… tháng… năm… Tín chủ con là… ở tại số nhà… thành kính dâng lên cúng dường Chư Phật mong Chư Phật ban phước cho toàn thể chúng sinh không chừa sót một ai những điều an lành nhất. Con cũng xin nhờ vào tiệc cúng dường này, ánh sáng từ bi và trí tuệ của Chư phật sẽ hiện hữu trong tâm con và tất cả mọi người đồng thời chiếu sáng tất thảy các cõi khác để tất thảy hướng về Phật Pháp. Con nguyện với lòng thành tâm của mình trước Chư Phật xin được sám hối mọi lỗi lầm do thân khẩu ý con đã phạm phải từ trước tới nay. Con xin cúng dường tới các chư thiên, thiện thần, hộ pháp mong các ngài che chở cho con cùng gia đình luôn an lành, thoát khỏi mọi thế lực xấu và ác của cõi dương và cõi âm. Con cũng xin được nhờ vào lễ hỏa cúng này, hồi hướng cầu siêu cho tất cả các chúng sinh không chừa sót một ai đang lang thang trong cõi thân trung ấm hay cõi âm để họ bớt sợ hãi, đau khổ và nhanh chóng được chuyển nghiệp. Con cầu xin được cầu siêu cho cửu huyền thất tổ gia tiên gia tộc họ… cho cha…, mẹ… hay…. được hoan hỉ và sớm siêu thoát về nơi cực lạc hay cõi an lành khác”.

  (Bỏ đồ cúng cho vong nhi vào đốt… rồi khấn tiếp): “Đặc biệt con xin được thành tâm sám hối cho nghiệp sát con phạm phải đối với các hài nhi đã từng kết duyên cùng con mà con chối bỏ. Cầu mong các hài nhi tha thứ và xóa bỏ mọi tâm tư oán hờn gây chướng ngại tới con, cầu mong các vong nhi buông bỏ và sớm chuyển đầu thai vào các cõi an lành mới. Cầu mong tất cả các vong nhi khác cũng đều hoan hỉ và siêu thoát như vậy.

  Con nguyện sẽ gắng làm những điều thiện để hồi hướng, trợ duyên cho các vong nhi sớm được siêu thoát (nguyện thêm gì tùy tâm khấn ra…). Cầu mong cho lời nguyện lành của con được thành sự thật. Nếu đã tu thì đọc mật chú, nếu không biết thì đọc thần chú sáu âm của Bồ tát Quán Thế Âm “OM MA NI PADE ME HUM” 108 lần. [Cách đọc: “ôm ma ni pát đờ (đờ đọc thầm âm gió) mê hum”. (Không bắt buộc đọc câu này).

  Sau khi cúng xong hãy nói: “Lễ hỏa cúng đến đây là kết thúc, xin được mời các ngài và các chư vị an tọa về nơi trụ xứ của mình và chỉ trở lại khi gia chủ có lời thỉnh mời. Xin các vong hãy hoan hỷ đón nhận tấm lòng thành của gia chủ mà sớm được siêu thoát”. Cũng xin che chở cho gia chủ mọi sự được tốt đẹp an lành. Gia chủ xin cảm tạ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Giỗ Tổ Dòng Họ Đầy Đủ Và Cập Nhật
 • Bài Cúng Rằm Tháng Giêng 2022 Theo Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam
 • Văn Khấn Bao Sái Bát Hương Văn Khấn Lễ Xin Tỉa Chân Nhang Cuối Năm
 • Lễ Nhập Trạch Nhà, Văn Phòng Mới: Xem Ngày, Bài Cúng, Sắm Lễ Chuẩn
 • Bài Văn Khấn Cúng Rằm Tháng 7, Lễ Vu Lan, Cúng Cô Hồn
 • Bài Cúng Cầu Siêu Cho Các Vong Và Hài Nhi Bài Cúng Cầu Siêu Tại Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghi Lễ Hô Thần Nhập Tượng Phật Bản Mệnh * Hồn Đá Việt
 • Vật Phẩm Phong Thủy: Khi Nào Cần Trì Chú, Khai Quang, Hô Thần Nhập Tượng?
 • Hướng Dẫn Cách Khai Quang Điểm Nhãn Thần Tài, Thổ Địa A
 • Bài Văn Cúng Khai Trương Dành Cho Công Ty, Cửa Hàng
 • Bài Cúng Khai Trương Công Ty
 • Bài cúng cầu siêu cho các vong và hài nhi Bài cúng cầu siêu tại nhà

  Bài cúng cầu siêu cho các vong và hài nhi

  Văn cúng Rằm tháng Bảy Những điều kiêng kỵ và nên làm trong tháng Cô hồn Sự tích lễ Vu Lan và lễ cúng Cô hồn Cách làm mâm cơm cúng rằm tháng 7

  Bước vào mùa Vu lan đồng thời cũng là mùa cầu siêu cho vong linh tháng 7. Chúng ta, ai cũng có cha mẹ, ông bà, gia tiên, cửu huyền thất tổ. Hầu như tất cả các gia đình bên Phật giáo hay lương (dân gian đơn thuần) đều có lễ cúng cơm hay đốt vàng mã cho gia tiên vào dịp này với tâm tư tưởng nhớ và cầu siêu cho người quá vãng. Nhưng trong đó có những vong nhi chưa kip làm người, lại không bao giờ được một lời cầu chúc siêu sinh bởi các vong nhi đó chưa có sự hiện diện trên cõi đời. Đồng thời từ sâu thẳm, nó lại là nỗi đau một thời thầm kín, những sai lầm tuổi trẻ, của chị em nên nhiều khi người ta cố quên đi… hoặc đơn giản do hoàn cảnh điều kiện mà không thể sinh thêm những bé thứ 2, thứ 3, thứ 4… “do vỡ kế hoạch” hay con chẳng may sa sẩy khi chưa kịp làm người. Dù là lý do gì thì chúng ta đều tiếc và buồn vì những điều đó.

  Đôi khi chúng ta gặp những cản trở trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cứ lận đận, long đong, đôi khi con cái chúng ta cứ ốm yếu hay quấy quả mà không rõ nguyên nhân… Chúng ta mệt mỏi nhưng không biết do đâu, đôi khi lòng chúng ta day dứt một cách mơ hồ về một điều gì đó…

  Nếu thực tâm, các bạn dù vô tình hay cố ý đã phạm lầm lỡ, các bạn hãy tìm cách hóa giải nghiệp chướng đó cho lòng thanh thản. Cho những vong nhi được ngậm cười, yên lòng đi đầu thai nơi cửa khác. chúng tôi xin được chia sẻ tới các bạn cách tự cúng cầu siêu cho các vong một cách đơn giản như sau.

  Cách làm lễ cầu siêu cho thai nhi

  Trường hợp ngại có thể đến chùa cúng, nhưng không cúng trước mặt tượng PHẬT hay Thần Thánh, vong thai nhi sẽ không dám nhận, nên tìm 1 vị trí khuất tượng để dễ cúng lễ.

  Sắm lễ cúng cầu siêu

  Đồ cúng rất đơn giản :

  • Sữa ông thọ pha ra ly hoặc sữa hộp nhỏ (cô gái Hà Lan, Vinamilk. vv…kèm ống hút).
  • Bánh kẹp loại ngon (không phải loại cúng cô hồn), Socola càng tốt.
  • Tùy bạn bỏ hay mất bao nhiêu thai nhi, thì cứ 1 thai nhi là 2 bộ quần áo giấy nam, nữ (nếu như không biết giới tính thai nhi) kèm theo giấy tiền vàng bạc.

  Văn cúng cầu siêu

  “OM AH HUNG Xin nhờ lửa làm tan chảy không còn sót những món diệu dục đơn giản nhưng quí giá này hóa một đám mây vô tận trong không gian thành một tiệc cúng dường không chấp trước, xin cho con dâng cúng lên chín phương Trời mười Phương Phật chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày… tháng… năm… Tín chủ con là… ở tại số nhà… thành kính dâng lên cúng dường Chư Phật mong Chư Phật ban phước cho toàn thể chúng sinh không chừa sót một ai những điều an lành nhất. Con cũng xin nhờ vào tiệc cúng dường này, ánh sáng từ bi và trí tuệ của Chư phật sẽ hiện hữu trong tâm con và tất cả mọi người đồng thời chiếu sáng tất thảy các cõi khác để tất thảy hướng về Phật Pháp. Con nguyện với lòng thành tâm của mình trước Chư Phật xin được sám hối mọi lỗi lầm do thân khẩu ý con đã phạm phải từ trước tới nay. Con xin cúng dường tới các chư thiên, thiện thần, hộ pháp mong các ngài che chở cho con cùng gia đình luôn an lành, thoát khỏi mọi thế lực xấu và ác của cõi dương và cõi âm. Con cũng xin được nhờ vào lễ hỏa cúng này, hồi hướng cầu siêu cho tất cả các chúng sinh không chừa sót một ai đang lang thang trong cõi thân trung ấm hay cõi âm để họ bớt sợ hãi, đau khổ và nhanh chóng được chuyển nghiệp. Con cầu xin được cầu siêu cho cửu huyền thất tổ gia tiên gia tộc họ… cho cha…, mẹ… hay…. được hoan hỉ và sớm siêu thoát về nơi cực lạc hay cõi an lành khác”.

  (Bỏ đồ cúng cho vong nhi vào đốt… rồi khấn tiếp): “Đặc biệt con xin được thành tâm sám hối cho nghiệp sát con phạm phải đối với các hài nhi đã từng kết duyên cùng con mà con chối bỏ. Cầu mong các hài nhi tha thứ và xóa bỏ mọi tâm tư oán hờn gây chướng ngại tới con, cầu mong các vong nhi buông bỏ và sớm chuyển đầu thai vào các cõi an lành mới. Cầu mong tất cả các vong nhi khác cũng đều hoan hỉ và siêu thoát như vậy.

  Con nguyện sẽ gắng làm những điều thiện để hồi hướng, trợ duyên cho các vong nhi sớm được siêu thoát (nguyện thêm gì tùy tâm khấn ra…). Cầu mong cho lời nguyện lành của con được thành sự thật. Nếu đã tu thì đọc mật chú, nếu không biết thì đọc thần chú sáu âm của Bồ tát Quán Thế Âm “OM MA NI PADE ME HUM” 108 lần. [Cách đọc: “ôm ma ni pát đờ (đờ đọc thầm âm gió) mê hum”. (Không bắt buộc đọc câu này).

  Sau khi cúng xong hãy nói: “Lễ hỏa cúng đến đây là kết thúc, xin được mời các ngài và các chư vị an tọa về nơi trụ xứ của mình và chỉ trở lại khi gia chủ có lời thỉnh mời. Xin các vong hãy hoan hỷ đón nhận tấm lòng thành của gia chủ mà sớm được siêu thoát”. Cũng xin che chở cho gia chủ mọi sự được tốt đẹp an lành. Gia chủ xin cảm tạ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp 9 Bài Cúng Sử Dụng Suốt Năm Canh Tý 2022
 • Đồ Lễ Và Bài Văn Khấn Động Thổ Xây Nhà
 • Bài Văn Cúng Lễ Hồi Hoàn Địa Mạch Và Cách Sắm Lễ Đúng
 • Văn Khấn Lễ Hồi Hoàn Địa Mạch
 • Văn Khấn Lễ Bồi Hoàn Địa Mạch Và Cách Sắm Lễ Hàn Long Mạch
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100